kasintip1 kasintip1

ส่งแผนการสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป. 4 สัปดาห์ที่ 43-44

kasintip1

by kasintip1 @March,10 2011 17.48 ( IP : 113...247 )

เรื่อง  บอกความหมายและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้                                                    เวลา  2  ชั่วโมง

วันที่  ...................................................................................................................................ชั้น  ป.  4

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                      สัปดาห์ที่  43


ขั้นนำ


  1.  ครูสนทนาถึงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางในการ
        ดำเนินชีวิตและการปรับตัวให้แก่ประชาชนทุกระดับ  ตั้งแต่ครอบครัว  ชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ให้ดำเนิน
        ในทางสายกลาง  คือ  รู้ประมาณตน  ดำเนินชีวิตอยู่ตามอัตภาพ  ตามฐานะ  โดยเฉพาะการทำมาหาเลี้ยง

        ชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เกิดความเดือดร้อนขั้นสอน


    2.  ครูสนทนาซักถามความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงกับนักเรียนว่ามีความหมายว่าอย่างไรโดยให้นักเรียน
        แต่ละคนแสดงความคิดเห็น

    3.  ครูให้กับนักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม

    4.  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  3-4  คนแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมบอกความหมายและหลัก
        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วบันทึกข้อมูลลงในอภิปรายกลุ่มขันสรุป

    5.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกความหมายและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ


เรื่อง  การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้                                    เวลา  2  ชั่วโมง

วันที่.......................................................................................................................  ชั้น  ป.  4

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                                                          สัปดาห์ที่  44


ขั้นนำ

  1.  ครูนำนักเรียนสนทนาซักถามเรื่องที่ได้เรียนไปในคาบที่แล้วเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถปรับใช้กับตัวเรา
        ในชีวิตประจำวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ขั้นสอน

  2.  ครูชักถามนักเรียนว่าบ้านของใครได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บ้าง  และนำไปใช้อย่างไรบ้าง

  3.  ครูสนทนาถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนของเราที่ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้

  4.  ครูให้นักเรียนบอกการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งบันทึกลงในสมุดงาน


ขั้นสรุป

  5.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกการนำหลักเศรษฐกิจมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557