junee junee

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก

junee

by junee @March,07 2011 13.11 ( IP : 182...215 )

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย    ชั้นเด็กเล็ก

สัปดาห์ที่  37  วัน จันทร์ ที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หน่วยการเรียนรู้มิติสัมพันธ์  เรื่อง แผนที่ / แผนผัง (ศูนย์ฯ, บ้าน , ชุมชน)

1.จุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้
1.เด็กเข้าใจเรื่องทิศทาง และสามารถเดินทางไปตามทิศทางที่กำหนดได้
2.เด็กรู้จักคำเรียกชื่อตำแหน่งต่าง ๆ และสามารถไปยังตำแหน่งนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
3.เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์สำคัญที่ปรากฎในแผนที่หรือแผนผังของสถานที่ต่าง ๆ
4.เด็กได้ทดลองอ่านและใช้แผนที่หรือแผนผังอย่างง่าย ๆ ได้
5.เด็กได้ฝึกการสังเกตเส้นทางที่ใช้เดินทางจากบ้านมายังโรงเรียน และจากบ้านไปยังสถานที่ ๆ เด็กสนใจ
6.เด็กได้ทดลองสร้างแผนที่หรือแผนผังอย่างง่าย ๆ ด้วยตัวเอง
7.เด็กเข้าใจถึงจุดประสงค์ และประโยชน์ของแผนที่
8.เด็กมีทักษะเกี่ยวกับเส้นทางการอ่านแผนที่และการเดินทางมากขึ้น 2.  เป้าหมายของกิจกรรม
1.  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สถานที่ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ
2.  เพื่อให้เด็กได้รู้จักตำแหน่ง ทิศทาง สัญลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยในห้องนั้น ๆ

3.  กิจกรรมและกระบวนการ
•กิจกรรมวงกลม
-  ให้เด็กนั่งเป็นวงกลมแล้วร้องเพลง “โรงเรียนของเราน่าอยู่”
•กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

    -  ให้เด็กเดินเป็นแถวแล้วสำรวจภายในศูนย์ฯ ว่ามีห้องอะไรบ้างอยู่ตรงไหน ครูประจำชั้นชื่ออะไร

    •กิจกรรมเสริมประสบการณ์

    -  ครูนำกระดาษปรู๊ฟมาติดไว้ที่ผนังแล้วสนทนากับเด็กถึงผลสำรวจและครูวาดแผนผังลงกระดาษตามที่เด็กบอก

    •กิจกรรมสร้างสรรค์

    1.ครูให้เด็กเลือกดินน้ำมันตามสีที่เด็กชอบแล้วปั้นเป็นสัญลักษณ์แทนตนเอง ครูนำแผนผังวางไว้กลางห้อง

    2.ครูออกคำสั่งให้เด็กนำดินน้ำมันไปวางไว้ที่แผนผังที่แสดงตำแหน่งห้องของตนเอง (ครูเก็บผลงานของเด็กไว้)

    •กิจกรรมเสรี

    -  ครูให้เด็กเล่นตามมุมต่าง ๆ

    •กิจกรรมกลางแจ้ง

    -  ครูให้เด็กเล่นเกมลูกฉุด

    •กิจกรรมเกมการศึกษา

    -  ครูนำแผนผังที่ทำไว้แล้วมาวางไว้กลางห้องพร้อมกับให้เด็กถือดินน้ำมันที่เป็น  สัญลักษณ์ของตนเอง

    แล้วออกคำสั่งให้เด็กไปวางดินน้ำมันในตำแหน่งต่าง ๆ ที่บนแผนผัง เช่น น้องเอไปห้องน้ำ  น้องฝนกับน้องน้ำไปโรงอาหาร

4.  วัตถุประสงค์ของกระบวนการในกิจกรรม

    1.  ให้เด็กสงบพร้อมที่จะเรียนรู้และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์โดยผ่านเพลง

    2.  ฝึกระเบียบวินัยและได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

    3.  เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์และมีความอิสระในสิ่งที่ตนเองชอบ

    4.  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทิศทาง แผนผัง ตำแหน่งภายในศูนย์

5.  สื่อ / อุปกรณ์

    -  เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่

    -  กระดาษปรู๊ฟ

    -  ดินน้ำมัน

    -  เกมลูกฉุด

6.  ประสบการณ์การเรียนรู้ (ที่เกิดจากการทำกิจกรรม)

    •  พัฒนาการด้านร่างกาย

    1.เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย

    2.เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อให้สัมพันธ์กัน

    •พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

    1.เด็กได้ผ่อนคลาย

    2.เด็กได้ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบและสนใจ

    3.การยอมรับผลงานของตนเองและผู้อื่นได้

    •พัฒนาการด้านสังคม

    1.  เด็กสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

    2.  รู้จักการรอคอย

    3.  รู้จักการแบ่งปัน

    •พัฒนาการด้านสติปัญญา

    1.รู้จักการสังเกตก่อนลงมือปฏิบัติ

    2.รู้จักจำแนกและเปรียบเทียบ

แผนการจัดประสบการณ์ประจำวัน สัปดาห์ที่ 37  วันอังคารที่  1  มีนาคม  2554

หน่วยการเรียนรู้ มิติสัมพันธ์    เรื่อง  แผนที่ / แผนผัง (ศูนย์ , บ้าน , ชุมชน)

1.จุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้

    1.เด็กเข้าใจเรื่องทิศทาง และสามารถเดินทางไปตามทิศทางที่กำหนดได้

    2.เด็กรู้จักคำเรียกชื่อตำแหน่งต่าง ๆ และสามารถไปยังตำแหน่งนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

    3.เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์สำคัญที่ปรากฎในแผนที่หรือแผนผังของสถานที่ต่าง ๆ

    4.เด็กได้ทดลองอ่านและใช้แผนที่หรือแผนผังอย่างง่าย ๆ ได้

    5.เด็กได้ฝึกการสังเกตเส้นทางที่ใช้เดินทางจากบ้านมายังโรงเรียน และจากบ้านไปยังสถานที่ ๆ เด็กสนใจ

    6.เด็กได้ทดลองสร้างแผนที่หรือแผนผังอย่างง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

    7.เด็กเข้าใจถึงจุดประสงค์ และประโยชน์ของแผนที่

    8.เด็กมีทักษะเกี่ยวกับเส้นทางการอ่านแผนที่และการเดินทางมากขึ้น

2.เป้าหมายของกิจกรรม

    1.  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบบริเวณศูนย์

    2.  เพื่อให้เด็กได้รู้จักตำแหน่ง ทิศทางรอบบริเวณศูนย์

3.กิจกรรมและกระบวนการ

    •กิจกรรมวงกลม

    -  ครูให้เด็กนั่งเป็นวงกลมแล้วร้องเพลง “โรงเรียนของเราน่าอยู่” ซ้ำอีกครั้ง

    •กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

    -  ครูนำเด็กเดินสำรวจรอบ ๆ บริเวณศูนย์

    •กิจกรรมเสริมประสบการณ์

    -  ครูสนทนากับเด็กว่าเห็นอะไรบ้าง ขณะที่ครูพาเด็กไปเดินชมและสัมผัสนอกบริเวณศูนย์

    •กิจกรรมสร้างสรรค์

    -  ครูนำกระดาษ Chart สีไปวางไว้กลางห้องแล้วเลือกสีดินน้ำมันปั้นสัญลักษณ์แทนศูนย์วางไว้ตรงกลางกระดาษ

    -  ครูให้เด็กเลือกสีดินน้ำมันที่เด็กชอบแล้วปั้นสัญลักษณ์แทนสิ่งที่เด็กเห็นขณะเดินสำรวจรอบบริเวณศูนย์แล้วนำไปวางไว้ที

ตำแหน่งที่เด็กต้องการ แล้วถามความรู้สึกของเด็ก (ให้ครูเก็บผลงานของเด็กไว้)

    •กิจกรรมเสรี

    -  ครูให้เด็กเล่นตามมุมต่าง ๆ โดยเพิ่มมุมวิศวกร และสถาปนิก

    •กิจกรรมกลางแจ้ง

    -  ครูให้เด็กเล่นเกมลูกฉุดอีกครั้ง

    •กิจกรรมเกมการศึกษา

    -  ครูให้เด็กออกมาหยิบผลงานของตัวเองและสามารถเล่าผลงานและความรู้สึกให้เพื่อนฟังได้

4.วัตถุประสงค์ของกระบวนการในกิจกรรม

    1.ให้เด็กสงบพร้อมที่จะเรียนรู้และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์โดยผ่านเพลง

    2.เด็กได้สัมผัสและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

    3.ให้เด็กได้เรียนรู้การจัดวางสัญลักษณ์ให้ถูกตำแหน่ง

    4.เด็กได้แสดงความรู้สึกที่ดีต่อผลงานของตัวเอง

5.สื่อ / อุปกรณ์

    -  เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่

    -สื่อภายในสถานศึกษา

    -กระดาษสี

    -ดินน้ำมัน

    -เกมลูกฉุด

6.ประสบการณ์การเรียนรู้ (ที่เกิดจากการทำกิจกรรม)

    •พัฒนาการด้านร่างกาย

    1. เด็กได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่

    •พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

    1.  เด็กได้ทำกิจกรรมที่ชอบ

    2.  เด็กได้ผ่านคลาย

    •พัฒนาการด้านสังคม

    1.  เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

    2. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้

    3.  รู้จักการแบ่งปัน

    •พัฒนาการด้านสติปัญญา

    1.  เด็กรู้จักการสังเกต และเปรียบเทียบ

    2.  จำผลงานของตนและของเพื่อนได้

    3.  แสดงผลงานผ่านความรู้สึกได้

    4.  สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นฟังได้

แผนการจัดประสบการณ์ประจำวัน

สัปดาห์ที่ 37 วันพุธที่  2  มีนาคม  2554

หน่วยการเรียนรู้ มิติสัมพันธ์ เรื่อง  แผนที่ / แผนผัง (ศูนย์ , บ้าน , ชุมชน)

1.จุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้

    1.เด็กเข้าใจเรื่องทิศทาง และสามารถเดินทางไปตามทิศทางที่กำหนดได้

    2.เด็กรู้จักคำเรียกชื่อตำแหน่งต่าง ๆ และสามารถไปยังตำแหน่งนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

    3.เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์สำคัญที่ปรากฎในแผนที่หรือแผนผังของสถานที่ต่าง ๆ

    4.เด็กได้ทดลองอ่านและใช้แผนที่หรือแผนผังอย่างง่าย ๆ ได้

    5.เด็กได้ฝึกการสังเกตเส้นทางที่ใช้เดินทางจากบ้านมายังโรงเรียน และจากบ้านไปยังสถานที่ ๆ เด็กสนใจ

    6.เด็กได้ทดลองสร้างแผนที่หรือแผนผังอย่างง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

    7.เด็กเข้าใจถึงจุดประสงค์ และประโยชน์ของแผนที่

    8.เด็กมีทักษะเกี่ยวกับเส้นทางการอ่านแผนที่และการเดินทางมากขึ้น

1.เป้าหมายของกิจกรรม     1.เพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลายก่อนทำกิจกรรม

    2.เพื่อให้เด็กได้รู้จักตำแหน่ง ทิศทาง สัญลักษณ์ จากบ้านถึงศูนย์

    3.มีอิสระในการสร้างผลงาน

1.กิจกรรมและกระบวนการ     •กิจกรรมวงกลม

    -  ครูให้เด็กนั่งเป็นวงกลมนั่งหลับตา หายใจเข้า หายใจออก อย่างผ่อนคลาย

    •กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูให้เด็กนั่งหลับตาพร้อมกับให้เด็กนึกถึงเส้นทางจากบ้านถึงศูนย์ เด็กผ่านและเห็นอะไรบ้าง ครูวาด

ลงแผนผังในเหตุการณ์ที่เด็กบอก

    •กิจกรรมสร้างสรรค์

    -  ครูให้เด็กปั้นดินน้ำมันโดยให้เด็กปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ แล้วแต่จินตนาการเด็กแล้วให้เด็กไปวางในตำแหน่งที่ครูวาดไว้ให้
•กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

    -  ครูร้องเพลง “บ้านเธออยู่ไหน” พร้อมให้เด็กออกแบบท่าเต้นตามจินตนาการ

    •กิจกรรมเสรี

    -  ครูให้เด็กเล่นตามมุม เช่น มุมบ้าน

    •กิจกรรมกลางแจ้ง

    -  ครูให้เด็กเลือกตำแหน่งจากศูนย์ถึงบ้านโดยให้เขาทำท่าทางตามจินตนาการแล้วให้เพื่อนทาย

    •กิจกรรมเกมการศึกษา

    -  ครูนำวัสดุเหลือใช้เป็นสัญลักษณ์แทนศูนย์วางไว้กลางห้องแล้วให้นำดินน้ำมัน ปั้นเป็นสัญลักษณ์แทนรูปบ้านของตนแล้วนำไป

วางในทิศที่ถูกต้องทีละ 1 – 2 คน

    -  ครูสั่งให้เด็กนำวัสดุเหลือใช้ที่ไม่เป็นอันตรายแก่เด็ก

    -  กล่องยาสีฟัน - กล่องสบู่

4.วัตถุประสงค์ของกระบวนการในกิจกรรม

5.สื่อ / อุปกรณ์

6.ประสบการณ์การเรียนรู้ (ที่เกิดจากการทำกิจกรรม)

    oพัฒนาการด้านร่างกาย

    1.พัฒนาการด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

    2.ฝึกการฟังสัญญาณ และจังหวะ

    oพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

    1.เกิดความสนุกสนาน

    2.ผ่อนคลายความเคลียด

    3.รู้จักการรอคอย

    4.รู้จักการแบ่งปัน

    oพัฒนาการด้านสังคม

    1.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

    2.ยอมรับผิดงานของตนเองและผู้อื่นได้
    3.รู้จักการรอคอย
oพัฒนาการด้านสติปัญญา

    1.รู้จักการสังเกต และเปรียบเทียบ

    2.รู้จักการสังเกตก่อนลงมือปฏิบัติ 


แผนการจัดประสบการณ์ประจำวัน

สัปดาห์ที่ 37  วันพฤหัสบดีที่  3  มีนาคม  2554

หน่วยการเรียนรู้ มิติสัมพันธ์ เรื่อง  แผนที่ / แผนผัง (ศูนย์ , บ้าน , ชุมชน)

1.จุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้     1. เด็กเข้าใจเรื่องทิศทาง และสามารถเดินทางไปตามทิศทางที่กำหนดได้

    2. เด็กรู้จักคำเรียกชื่อตำแหน่งต่าง ๆ และสามารถไปยังตำแหน่งนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

    3.เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์สำคัญที่ปรากฎในแผนที่หรือแผนผังของสถานที่ต่าง ๆ

    4. เด็กได้ทดลองอ่านและใช้แผนที่หรือแผนผังอย่างง่าย ๆ ได้

    5. เด็กได้ฝึกการสังเกตเส้นทางที่ใช้เดินทางจากบ้านมายังโรงเรียน และจากบ้านไปยังสถานที่ ๆ เด็กสนใจ

    6.เด็กได้ทดลองสร้างแผนที่หรือแผนผังอย่างง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

    7.เด็กเข้าใจถึงจุดประสงค์ และประโยชน์ของแผนที่

    8.เด็กมีทักษะเกี่ยวกับเส้นทางการอ่านแผนที่และการเดินทางมากขึ้น

1.เป้าหมายของกิจกรรม     1.  เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อชุมชน

    2.  เพื่อให้เด็กได้รู้จักตำแหน่งทิศทาง สัญลักษณ์ของสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน

    3.  เด็กสามารถวางสัญลักษณ์ได้ถูกตำแหน่ง

    4.  นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

3.กิจกรรมและกระบวนการ

    •กิจกรรมวงกลม

    -  ครูร้องเพลง “ชุมชนของเรา” ให้เด็กฟัง

    •กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

    -  ครูร้องเพลง “ชุมชนของเรา” ให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กทำท่าทางประกอบเพลงตามอิสระ

    •กิจกรรมเสริมประสบการณ์

    -  ครูให้เด็กนั่งหลับตานึกเส้นทางจากบ้านถึงศูนย์ แล้วให้เด็กบอกสถานที่ในชุมชนที่เด็กรู้จัก

    •กิจกรรมสร้างสรรค์

    -  ครูนำกระดาษปรู๊ฟมาวางไว้กลางห้องแล้วให้เด็กนำวัสดุเหลือใช้มาวางไว้ในตำแหน่งใดก็ได้ที่เด็กต้องการ เมื่อเด็กวางเสร็จครู

ต้องมาสนทนากับเด็กเพื่อปรับตำแหน่งให้ถูกต้อง ครูนำสีลากเส้นทางในการเดินทางจากศูนย์ถึงชุมชน

    •กิจกรรมเสรี

    -  ให้เด็กเล่นตามมุมต่าง ๆ อย่างอิสระ แล้วเพิ่มมุมกลุ่มอาชีพในอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

    •กิจกรรมกลางแจ้ง

    -  ครูให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

    •กิจกรรมเกมการศึกษา

    -  ครูให้เด็กแยกประเภทจัดหมวดหมู่ของวัสดุเหลือใช้ที่เด็กนำมา

4.วัตถุประสงค์ของกระบวนการในกิจกรรม

    1.  เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อชุมชน

    2.  มีความอิสระตามจินตนาการ

    3.  เด็กเกิดมโนภาพเส้นทางระหว่างบ้านถึงศูนย์ถึงชุมชน

    4.  เด็กสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

5.สื่อ / อุปกรณ์

    -  เพลงชุมชนของเรา

    -  กระดาษปรู๊ฟ

    -  สี

    -  วัสดุเหลือใช้

    -  เครื่องเล่นสนาม

    -  กระดาษ

6.ประสบการณ์การเรียนรู้ (ที่เกิดจากการทำกิจกรรม)

    •พัฒนาการด้านร่างกาย

    1.เด็กสามารถออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

    2.ฝึกการฟังสัญญาณและจังหวะ

    •พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

    1.เกิดความสนุกสนาน

    2.เกิดความผ่อนคลาย

    3.เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผลงาน

    •พัฒนาการด้านสังคม

    1.รู้จักการแบ่งปัน

    2.รู้จักการรอคอย

    3.การยอมรับผิดงานของตนเองและผู้อื่น

    •พัฒนาการด้านสติปัญญา

    1.รู้จักการจำแนก สังเกต

    2.รู้จักการฟังก่อนลงมือปฏิบัติ

    3.ฝึกการจำและความคิดสร้างสรรค์

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557