บุษยา  หล๊ะโส๊ะ บุษยา หล๊ะโส๊ะ

ขอส่งแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง จำนวน 21 ถึง 100 ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2554

นางสาวบุษยา หล๊ะโส๊ะ

by บุษยา หล๊ะโส๊ะ @January,25 2011 22.17 ( IP : 223...168 )

หน่วยการเรียนรู้ที่  8
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง    จำนวน  21  ถึง  100      รหัส – ชื่อรายวิชา  ค11101  คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้          คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่                1                เวลา    20  ชั่วโมง
ผู้สอน    นางสาวบุษยา    หล๊ะโส๊ะ           โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก

                                                            ........................................................
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป1/1  เขียนและอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก    และตัวเลขไทย  แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวน
                      นับที่ไม่เกินหนึ่งร้อย และศูนย์
ค 1.1 ป1/2  เปรียบเทียบ  และเรียงลำดับ  จำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ค 6.1 ป1/1    ใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ป1/2    ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
                        สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป1/3    ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป1/4    ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้อง
ค 6.1 ป1/5    เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
ค 6.1 ป1/6      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สาระสำคัญ
      จำนวนนับ  21  22  .................100  เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลำดับ  เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิคได้ดังนี้
21  22  23  ...............100  และเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้  ๒๑  ๒๒  ๒๓  ......................๑๐๐
21 ถึง  99  เป็นตัวเลขที่มีสองหลัก ส่วน  100 เป็นตัวเลขที่มีสามหลัก

สาระการเรียนรู้
    ความรู้ (นักเรียนต้องรู้อะไร)
1. การเขียนตัวเลขแทนจำนวนนับ 21 ถึง 100
2. การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปกระจาย และการบอกค่าของตัวเลขแต่ละหลัก
3. การเปรียบเทียบจำนวนที่มีสองหลัก
4. การเรียงลำดับจำนวน 21 ถึง 100
5. การนับเพิ่มทีละ 1 และทีละ 2 การนับลดทีละ 1
    ทักษะ / กระบวนการ (ปฏิบัติอะไรได้)
1. ใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยสื่อความหมายเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ
2. เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปกระจายและบอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
3. เปรียบเทียบจำนวนที่มีสองหลักว่ามากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลของคำตอบและใช้
เครื่องหมายเปรียบเทียบเพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้อง
4. เชื่อมโยงความรู้การเปรียบเทียบจำนวนมาใช้เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยและจากน้อยไปมาก
5.              นำการนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 และนับลดทีละ 1 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
6.            ใช้ทักษะในการสื่อสาร  ทักษะในการคิด ทักษะด้านเทคโนโลยี  ทักษะในการ
        แก้ปัญหา และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
      คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. เห็นถึงความจำเป็นในการใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนในชีวิตจริง
2. เห็นถึงความสำคัญในการเรียนเรื่องการเขียนจำนวนในรูปกระจายและค่าของตัวเลขแต่ละหลัก
3. ตระหนักถึงคุณค่าและนำการเปรียบเทียบจำนวนและเรียงลำดับจำนวนไปใช้ในชีวิตจริง
4. เห็นถึงความจำเป็นในการนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 และการนับลดทีละ 1
5. สามารถทำงานอย่างเป็นระบบและรอบคอบ
6.  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
7.    มีวินัย
8.  นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต
9.  มีความรู้ความเข้าใจ
10.  มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรืภาระงาน
ชิ้นงาน  :  ความรู้  /  แบบฝึกทักษะ  /  แบบฝึกหัด
ภาระงาน      ทักษะกระบวนการ  /  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน
4  (ดีมาก) 3  (ดี) 2  (พอใช้) 1  (ปรับปรุง)
1.ด้านความรู้ /
แบบฝึกทักษะ / แบบฝึกหัด 
1.  แสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนชัดเจน
2.  มีการสรุปผลหรือสรุปคำตอบ
3.  คำนวณถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่  80 %  ขึ้นไป
1.  แสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนชัดเจน
2.  มีการสรุปผลหรือสรุปคำตอบ
3.  คำนวณถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่  60 %  ขึ้นไปแต่ไม่ถึง80 %
1.  แสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนชัดเจน
2.  มีการสรุปผลหรือสรุปคำตอบ
3.  คำนวณถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่  50 %  แต่ไม่ถึง60 %
1.  แสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนชัดเจน
2.  มีการสรุปผลหรือสรุปคำตอบ
3.  คำนวณถูกต้องครบถ้วนน้อยกว่า  50 %
2.  ด้านทักษะกระบวนการ
1.  ทำทุกข้อที่กำหนดให้
2.  ขั้นตอนการทำงานถูกต้อง
3.  ทำงานในเวลาที่กำหนด  มีหนึ่งกรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง
1. มี 2  กรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง 1. มี 3  กรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง

3.  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.  มีความรับผิดชอบ
2.  ทำงานเป็นระเบียบ
3.  มีวินัยในการทำงาน มีหนึ่งกรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง 1. มี 2  กรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง
1. มี 3  กรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง
ระดับคุณภาพ                  16 – 20        หมายถึง    ดีมาก                                13 -15    หมายถึง    ดี
                                      10 -  12    หมายถึง      พอใช้                                ต่ำกว่า  1  หมายถึงปรับปรุง

                                                  ..............................................................

กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่  1  เรื่อง การเขียนตัวเลขแทนจำนวนนับ
ขั้นนำ
1.  ให้นักเรียนร้องเพลง  ความหมายของจำนวนนับ  จากกระดาษที่ครูแจก
2.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง จำนวนนับ 21 ถึง 100
ขั้นสอน
3.  ให้นักเรียนนำไม้ตะเกียบ  ไม้ไอศกรีมหรือหลอด ที่เตรียมไว้  มามัดเป็นมัดละสิบ  นักเรียนนับดูใหม่อีกที่ว่า
แต่ละมัดมีสิบอันจริง ๆ หรือเปล่า    ถ้ามีสองมัดก็คือ  20  อัน  นักเรียนหยิบมัดไม้ทีละมัดและบอกจำนวน
หยิบจนครบสิบมัดจะได้จำนวน  100  อัน
4.  นักเรียนแกะไม้ไอศกรีมออกมานับเป็นเศษด้วย  เช่น    หยิบมา  1  มัด  กับอีก  2  อัน  หมายถึง 12 อัน
ถ้าหยิบมา 2 มัด  กับอีก  5 อัน ก็จะเท่ากับ 25 เป็นต้น
5.  ให้นักเรียนทดลองนับจำนวนหลาย ๆ จำนวน  จากไม้ไอศกรีม
6.  ให้นักเรียนรู้จักจำนวน  1  ถึง 100 และ 0  โดยใช้แผนภูมิตาราง  100 เป็นเลขฮินดูอารบิก  ให้อ่านและเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก  โดยดูจากตารางตัวเลข
7.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  3 ถึง  5  คน  ลองช่วยกันทำใบงาน 10 ข้อ เรื่องการเขียนขัวเลขแทนจำนวน
ขั้นสรุป
8.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน เรื่อง การเขียนตัวเลขแทนจำนวน
9.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน เรื่องการเขียนตัวเลขแทนจำนวน
สื่อการสอน
-  เนื้อเพลง
-  สื่อจริง  ไม้ตะเกียบ  ไม้ไอศกรีม  และหลอด
-  ใบงาน 10 ข้อ เรื่อง การเขียนตัวเลขแทนจำนวน
-  หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ชั่วโมงที่  2  เรื่องการเขียนตัวเลขแทนจำนวนนับ
ขั้นนำ
1.  นักเรียนร้องเพลง  ความหมายของจำนวน  พร้อมทั้งแสดงท่าทางประกอบตามจินตนาการตนเอง
ขั้นสอน
2.  ให้แต่ละกลุ่มที่ทำบัตรตัวเลขประกอบภาพกลุ่มละ 5 บัตรภาพโดย  ให้ส่งตัวแทนออกนำเสนอหน้าชั้น
โดยการอ่านและแสดงบัตรให้เพื่อน ๆ ดู
3.  ให้นักเรียนแสดงจำนวนมัดไม้และเศษ  ให้เพื่อน ๆ เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  และตัวหนังสือบนกระดานดำ
ทีละคน
ขั้นสรุป
4.  ให้นักเรียนนับจำนวน  1  ถึง  100 ด้วยปากเปล่า  แล้วร่วมกันสนทนาสรุปว่า  จำนวนที่  21 ถึง  100
เป็นจำนวนที่นับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลำดับ
5.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์  เรื่อง  การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแทนจำนวน  21  ถึง  100 และ  0
สื่อการสอน
-  เนื้อเพลง ความหมายของจำนวน
-  บัตรภาพ
-  หนังสือเรียน

ชั่วโมงที่  3  การเขียนตัวเลขแทนจำนวนนับ
ขั้นนำ
1.  ให้นักเรียนร้องเพลงความหมายของจำนวน
2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
3.  ทบทวนการใช้มัดไม้แสดงการนับ
ขั้นสอน
4.  นักเรียนแข่งขันการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  และคำอ่านบนกระดานดำ  ใครเขียนถูกต้องจะได้ข้อละ  1  คะแนน
ใครได้คะแนนมากเป็นผู้ชนะ
5.  ครูให้นักเรียนดูบัตรตัวเลขไทย  และบัตรตัวหนังสือ  เช่น
6.  ให้นักเรียนรู้จักเลขไทยจากตารางเลขร้อย  แล้วอ่านพร้อมกัน
7.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ๆละ  3 ถึง  5  คน  ให้แต่ละกลุ่มทำบัตรตัวเลขไทย
ประกอบภาพกลุ่มละ  3  บัตร  โดยเลือกจะเขียนตัวเลขอะไรก็ได้  จาก  ๒๑ ถึง  ๑๐๐ เช่น
ขั้นสรุป
8.  ให้นักเรียนนับ  ๑  ถึง  ๑๐๐  จากตารางเลขร้อยอีกครั้งหนึ่ง
9.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนเรื่องการเขียนตัวเลขแทนจำนวน
สื่อการสอน
-  เนื้อเพลงความหมายของจำนวน
-  ตารางเลข
-  บัตรภาพ
-  หนังสือเรียน 


ชั่วโมงที่  4  เรื่อง การเขียนตัวเลขแทนจำนวนนับ
ขั้นนำ
1.  ให้นักเรียนร้องเพลง ความหมายของจำนวนนับ
ขั้นสอน
2.  ให้นักเรียนนับ  ๑  ถึง  ๑๐๐  พร้อมกัน  โดยไม่ต้องดูตารางเลขร้อย
3.  นักเรียนแข่งขันการเขียนเลขไทย  และคำอ่านบนกระดานดำใครได้คะแนนมากเป็นผู้ชนะ
ขั้นสรุป
4.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป  จำนวนที่  21  ถึง  100  เป็นจำนวนที่นับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง  ตามลำดับ
5.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน
สื่อการสอน
-  เพลงความหมายของจำนวนนับ
-  ตารางเลขร้อย
-  หนังสือเรียน

ชั่วโมงที่  5  การเขียนตัวเลขแทนจำนวนนับ
ขั้นนำ
1.  ร้องเพลงความหมายของจำนวนนับ
2.  นักเรียนนับจำนวน  1  ถึง 100  ด้วยปากเปล่า
ขั้นสอน
3.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่  ตัวเลขกับคำอ่านโดยให้ยืนเป็นวงกลม  แล้วรำวงมาหยิบบัตรที่คว่ำไว้ซึ่งมีทั้งเลขฮินดูอารบิก  เลขไทย    และตัวหนังสือ  พอได้บัตรครบทุกคนครูเป่านกหวีดเป็นสัญญาณหยุดแล้วให้นักเรียนอ่านบัตรของตนเองครูสั่งจับคู่
นักเรียนวิ่งหาคู่แล้วนั่งลง  ครูให้นักเรียนชูบัตรแล้วอ่านทีละคู่  ถ้าคู่ไหนผิดทำโทษโดยการเดินเป็ด
4.  นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  3-5  คน  ให้แต่ละกลุ่มทำบัตรตัวเลขฮินดูอารบิก  บัตรตัวเลขไทย
และบัตรตัวหนังสือกลุ่มละ  3  ชุดพร้อมระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
5.  แต่ละกลุ่มช่วยกันนำเสนอผลงานหน้าชั้นโดยการแสดงบัตรและอ่าน
ขั้นสรุป
6.  นักเรียนช่วยกันสรุปจำนวน  21  ถึง  100  ว่าเป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง
7.  นักเรียนทบทวนจำนวน  21  ถึง  100 เขียนลงในสมุด
สื่อการสอน
-  เนื้อเพลงความหมายของจำนวนนับ
-  บัตรตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ
-  ตารางเลขร้อย
-  หนังสือเรียน

                                                          ...................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557