ครูนะ ครูนะ

ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชั่วโมงที่ 11-17

ครูนะ

by ครูนะ @January,25 2011 12.33 ( IP : 113...151 )

ชั่วโมงที่  11  เรื่อง  Colors
ใช้สอนวันที่    2  สิงหาคม  2553

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
    1.  นำนักเรียนสนทนาทบทวนการใช้    That  is  ……..  ดังนี้
              -  That  is  a  window.                              -  That  is  a  wall.
              -  That  is  a  broom.                              -  That  is  a  bin.

ขั้นสอน
  2.  ครูซักถามและให้นักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับชื่อสีที่นักเรียนชอบหรือชื่อสีที่นักเรียนรู้จัก
  3.  ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ชื่อสีพร้อมคำแปลดังนี้ ดังนี้  yellow,  red,  white , black,  blue,  pink,  green,  purple,  orange
  4.  ให้นักเรียนอ่านวันทั้ง  7  วันพร้อมชื่อสีที่สัมพันธ์กัน
  5.  ให้นักเรียนจับคู่ชื่อสีและวันที่สัมพันธ์กัน

ขั้นสรุป
        6. ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู
        7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

สื่อการสอน
- บัตรคำศัพท์   - แบบเรียน     


ชั่วโมงที่  12  เรื่อง  Colors
ใช้สอนวันที่    3  สิงหาคม  2553

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
    1.  นำนักเรียนสนทนาทบทวนชื่อสีดังนี้    yellow,  red,  white , black,  blue,  pink,  green,  purple,  orange

ขั้นสอน
        2.  ครูซักถามและให้นักเรียนบอกชื่อวันทั้ง  7  วันพร้อมพูดคุยชื่อสีของวันทั้ง 7 วันร่วมด้วย
  3.  ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ชื่อสีพร้อมคำแปลดังนี้  yellow,  red,  white , black,  blue,  pink,  green,  purple,  orange
  4.  ให้นักเรียนอ่านวันทั้ง  7  วันพร้อมชื่อสีที่สัมพันธ์กันตามข้อ 2,3
  5.  ให้นักเรียนจับคู่ชื่อสีและวันที่สัมพันธ์กัน

ขั้นสรุป
        6. ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู
        7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

สื่อการสอน
- บัตรคำศัพท์
- แบบเรียน     


ชั่วโมงที่  13  เรื่อง  Colors
ใช้สอนวันที่    9  สิงหาคม  2553

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
    1.  นำนักเรียนสนทนาทบทวนชื่อสีและวันที่สัมพันธ์กัน ดังนี้    yellow,  red,  blue,  pink,  green,  purple,  orange

ขั้นสอน
        2.  ให้นักเรียนยกตัวอย่างชื่อสีเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันทั้ง 7 วัน
  3.  ให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์ชื่อสีพร้อมคำแปลเพิ่มเติม ดังนี้    white , black,  brown,  gold,  violet,  grey
  4.  ให้นักเรียนคัดชื่อสีลงในสมุด
  5.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากใบงาน

ขั้นสรุป
        6. ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู
        7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

สื่อการสอน
- บัตรคำศัพท์ / ใบงาน
- แบบเรียน     


ชั่วโมงที่  14  เรื่อง  Numbers  1- 20
ใช้สอนวันที่  10  สิงหาคม  2553

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
        1.  นำนักเรียนสนทนาทบทวนชื่อสี ดังนี้
    yellow,  red,  white , black,  blue,  pink,  green,  purple,  orange,  brow,  gold,  grey

ขั้นสอน
      2.  ให้นักเรียนนับจำนวน 1 -20 เป็นภาษาไทยและฝึกนับเป็นภาษาอังกฤษที่นักเรียนสามารถนับได้
      3.  ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์จำนวนภาษาอังกฤษ 1 -10 ดังนี้
        One  =  1                  two  =  2                three =  3                four  =  4              five  =  5
        Six  =  6                  seven  =  7            eight  =  8                nine  =  9              ten  =  10
  4.  ให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพกับจำนวน
  5.  ให้นักเรียนคัดจำนวน  1 – 10  ลงในสมุด
  6.  ให้นักเรียนจับคู่ทำใบงานเรื่อง จำนวน 1- 10

ขั้นสรุป
      7. ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู
      8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

สื่อการสอน
- บัตรคำศัพท์ / ใบงาน
- แบบเรียน     
ชั่วโมงที่  15  เรื่อง  Numbers  1- 20
ใช้สอนวันที่  16  สิงหาคม  2553

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
  1.  นำนักเรียนสนทนาทบทวนเรื่องจำนวน 1-10 ดังนี้
        One  =  1                  two  =  2                three =  3                four  =  4              five  =  5
        Six  =  6                  seven  =  7            eight  =  8                nine  =  9              ten  =  10

ขั้นสอน
      2.  ให้นักเรียนนับจำนวน 11 -20 เป็นภาษาไทยและฝึกนับเป็นภาษาอังกฤษที่นักเรียนสามารถนับได้
      3.  ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์จำนวนภาษาอังกฤษ 11 -20  ดังนี้
        eleven  =  11            twelve  =  12          thirteen  =  13        fourteen = 14        fifteen = 15
        sixteen = 16            seventeen  =  17    eighteen =  18        nineteen  = 19      twenty  =  20
4.  ให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพกับจำนวน
5.  ให้นักเรียนคัดจำนวน  11 – 20  ลงในสมุด
6.  ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
      7. ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู
      8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

สื่อการสอน
- บัตรคำศัพท์ / ใบงาน
- แบบเรียน     
ชั่วโมงที่  16  เรื่อง  Numbers  1- 20
ใช้สอนวันที่  23  สิงหาคม  2553

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
  1.  นำนักเรียนสนทนาทบทวนเรื่องจำนวน 1-20 ดังนี้
        One  =  1                  two  =  2                three =  3                four  =  4              five  =  5
        Six  =  6                  seven  =  7            eight  =  8                nine  =  9              ten  =  10
        eleven  =  11            twelve  =  12          thirteen  =  13        fourteen = 14        fifteen = 15
        sixteen = 16            seventeen  =  17    eighteen =  18        nineteen  = 19      twenty  =  20 


ขั้นสอน
      2.  ให้นักเรียนฝึกนับและเขียนจำนวน 1- 20 เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.  ให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพกับจำนวน 1 – 20
4.  ให้นักเรียนจับคู่ทำใบงาน 1 - 20
5.  ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
      6. ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู
      7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

สื่อการสอน
- บัตรคำศัพท์ / ใบงาน
- แบบเรียน     
ชั่วโมงที่  17  เรื่อง  Numbers  1- 20
ใช้สอนวันที่  24  สิงหาคม  2553

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
  1.  นำนักเรียนสนทนาทบทวนเรื่องจำนวน 1-20 ดังนี้
        One  =  1                  two  =  2                three =  3                four  =  4              five  =  5
        Six  =  6                  seven  =  7            eight  =  8                nine  =  9              ten  =  10
        eleven  =  11            twelve  =  12          thirteen  =  13        fourteen = 14        fifteen = 15
        sixteen = 16            seventeen  =  17    eighteen =  18        nineteen  = 19      twenty  =  20 


ขั้นสอน
      2.  ให้นักเรียนฝึกนับและเขียนจำนวน 1- 20 เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.  ให้นักเรียนเขียนชิ้นงาน 1 – 20 ลงในใบงาน

ขั้นสรุป
      4. ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู
      5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

สื่อการสอน
- บัตรคำศัพท์ / ใบงาน
- แบบเรียน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557