วนิตา วนิตา วนิตา ลิงาลาห์ -

ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สัปดาห์ที่ 26 หน่วยการเรียนรู้ดอกไม้สดสวย

anita

by วนิตา @December,15 2010 17.19 ( IP : 118...200 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

          ด้วยนางวนิตา  ลิงาลาห์    วันพุธ  ที่  15 ธันวาคม  2553  ระดับชั้นอนุบาล 2 ให้ผู้บริหารทราบ

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                                    นางวนิตา      ลิงาลาห์

                                                                                                            ครูผู้ช่วย

                            .............................................................................................................

                                      แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                สัปดาห์ที่  26  วันที่  1  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ลักษณะ  รูปร่าง  สี  ของดอกไม้

  ชื่อกิจกรรม    เคลื่อนไหวและจังหวะ

  จุดประสงค์

      1.มีทักษะการแสดงทำท่าประกอบเพลงได้

      2.มีร่างกายอย่างคล่องแคล่ว

  สาระการเรียนรู้

      1. สาระที่ควรเรียนรู้

        เด็กแสดงท่าทางประกอบเพลง “ดอกลั่นลม” ตามจังหวะ และเนื้อเพลง

      2.  ประสบการณ์สำคัญ

          1.เด็กเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลง

          2.เด็กกล้าแสดงออก

          3.เด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน

  วิธีดำเนินกิจกรรม

        1. ครูนำร้องเพลง “ดอกลั่นลม” ให้เด็กฟังและร้อง

        2. เด็กคิดท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ

        3. เด็กและครูแสดงท่าทางประกอบเพลง “ดอกลั่นทม”รวมกัน

        4. แบ่งกลุ่มท่าทางแข่งกัน ครูและนักเรียนช่วยกันทำท่าทางที่เหมาะสมกับเพลง

    สื่อ

          เพลงดอกลั่นลม

    การประเมิน

        1.  สังเกตการทำท่าทางดอกลั่นทม

        2.  สังเกตการกล้าแสดงออก

                  .......................................................................................................................

                                      แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                              สัปดาห์ที่  26  วันที่ 1  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ลักษณะ  รูปร่าง  สี  ของดอกไม้

    ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์

    จุดประสงค์

          1.  มีทักษะประสาทสัมผัสทั้ง5

          2.  บอกลักษณะของดอกไม้ชนิดต่างๆ

          3.  นับจำนวนดอกไม้ 1 – 4 ดอกได้ถูกต้อง

    สาระการเรียนรู้

          สาระที่ควรเรียนรู้

          ดอกไม้หลายชนิด มีลักษณะต่างๆ มีกลิ่น มีสี มีรูปร่าง มีชื่อเรียก เช่น มะลิ มีกลิ่นหอม สีขาวที่สวยงาม

        ประสบการณ์สำคัญ

          1.การเรียนรู้โดยการสัมผัส

          2.บอกลักษณะของดอกไม้ชนิดต่างๆ

          3.การจำแนกและการนับเลข

    วิธีดำเนินกิจกรรม

          1. เด็กและครูเตรียมดอกไม้มาหลายๆ ชนิด มาใส่กล่อง

          2. สนทนาถึงลักษณะรูปร่าง กลิ่น และการสัมผัส

        3.  เด็กทดลอง การดมกลิ่น การสัมผัสและทายว่าดอกอะไร

          4.  ลูกปิงปองใส่กล่องให้คะแนนว่าดอกไม้อะไรที่เด็กชอบที่สุด

          5.  ครูและเด็กสรุปการทดลอง สัมผัส

    สื่อ

          1.  กล่อง 5 กล่อง ทดลองประสาทสัมผัส

          2.  ลูกปิงปองใส่

          3.  ดอกไม้ 5 ชนิด เช่น กุหลาบ, มะลิ, ดาวเรือง, ชบา, ดอกเข็ม

    การประเมิน

          1.  สังเกตการทดลองสัมผัส

          2.  การซักถาม

                                        ..........................................................................................

                                        แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                สัปดาห์ที่  26  วันที่ 1  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ลักษณะ  รูปร่าง  สี  ของดอกไม้

    ชื่อกิจกรรม  สร้างสรรค์

    จุดประสงค์

          1. มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมือ

          2. มีจินตนาการในการวาดภาพดอกไม้และระบายสี

          3. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน

    สาระการเรียนรู้

      1.สาระที่ควรเรียนรู้

          เด็กมีจินตนาการในการขีดเขียนวาดภาพและระบายสีดอกไม้ได้แสดงความคิดของตนเองอย่างอิสระ

      2. ประสบการณ์สำคัญ

          - การใช้กล้ามเนื้อมือในการขีดเขียนภาพ

          - ความคิดอิสระในการสร้างงาน

          - ภาคภูมิในผลงาน

    วิธีดำเนินกิจกรรม

          1.  นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพ

          2.  ครูและนักเรียนสนทนาในเรื่องการวาดภาพดอกไม้ระบายสีตามจินตนาการ

          3. นักเรียนเสนอผลงานและอธิบายภาพ

          4. ครูและนักเรียนสรุปผลงาน

    สื่อ

          1. กระดาษเปล่า A4

          2.  สีไม้

          3.  ดินสอ

          4.  ยางลบ

    การประเมิน

          -  สังเกตการวาดภาพดอกไม้ที่เกิดจากจินตนาการณ์

          -  การอธิบายภาพของเด็ก

          -  ตรวจผลงานและจดบันทึก                                                           .......................................................

                                                แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
                                        สัปดาห์ที่  26  วันที่ 1  สาระการเรียนรู้ย่อย  ลักษณะ  รูปร่าง  สี  ของดอกไม้

    ชื่อกิจกรรม  เสรี

    จุดประสงค์

          1. มีความคิดและจินตนาการได้

          2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

          3.  มีความรับผิดชอบงานได้

          4. ฝึกการสังเกตและแก้ปัญหาได้

          5. ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

    สาระการเรียนรู้

        สาระที่ควรเรียนรู้

          การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระ จึงจะช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็ก ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย และการแข่งขัน และการอยู่ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม

        ประสบการณ์สำคัญ

          1.การเล่นประสบการณ์จริง และการสัมผัส

          2. การแสดงออกทางด้านอารมณ์ จิตใจ

          3. การแก้ปัญหาในการเล่น

    วิธีดำเนินกิจกรรม

          1. ครูจัดศูนย์การเรียน

          - ศูนย์บ้าน การจัดบ้านด้วยดอกไม้

          -ศูนย์บล็อก – ตัวต่อ

          -ศูนย์วิทยาศาสตร์ทดลอง ดมกลิ่นดอกไม้

          -ศูนย์ทราย ก่อกองทรายเจดีย์ดอกไม้

          -ศูนย์บทบาทสมมุติ

        -ศูนย์หนังสือเกี่ยวกับนิทานดอกไม้ต่างๆ

      2.  ครูทำข้อตกลงในการเล่นตามศูนย์เด็กเล่นตามศูนย์จนครบทุกศูนย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่น

    สื่อ

          1. อุปกรณ์การจัดศูนย์ต่างๆ

    การประเมิน

          1. สังเกตการทำกิจกรรม

          2. การจดบันทึก                                                       ....................................................

                                      แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                          สัปดาห์ที่  26  วันที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ลักษณะ  รูปร่าง  สี  ของดอกไม้

    ชื่อกิจกรรม   กลางแจ้ง

    จุดประสงค์

1.รู้จักชนิดของดอกไม้ และชื่อของดอกไม้ต่างๆ ในโรงเรียน

2.เดินสำรวจธรรมชาติรอบๆ โรงเรียนและสังเกต

3.ได้ศึกษานอกห้องเรียน

    สาระการเรียนรู้

      1.สาระที่ควรเรียนรู้

          การเดินสำรวจดอกไม้โรงเรียน เป็นการศึกษานอกห้องเรียน เด็กจะรู้จักการสังเกต และซักถามสิ่งที่พบเห็น และมีประสบการณ์จริง การสัมผัส จำแนกสีสันของดอกไม้ ขื่อ รูปร่าง

      2.ประสบการณ์สำคัญ

          1. การเดินเคลื่อนไหวร่างกาย

          2. การสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ รูปร่าง สีสัน

      วิธีดำเนินกิจกรรม

          1.ครู-นักเรียน เตรียมตัวเดินสำรวจต้นดอกไม้ในโรงเรียน เช่น การสวมหมวก หรือกางร่ม และทำข้อตกลง เช่น ไม่เด็ด หรือจับดอกไม้ ไม่แยกพวก

          2.ครูให้สัญญาณเดินทางออกสำรวจ เมื่อเด็กพบเห็น ซักถาม หรือเด็กวาดภาพบันทึกไว้

          3.ครู – นักเรียน สรุปการเดินทางสำรวจดอกไม้ในโรงเรียน และกลับเข้าห้อง

    สื่อ

          1.กระดาษจดบันทึก ดินสอ สี

          2.หมวก หรือร่ม ป้องกันแสงแดด

    การประเมิน

          1.สังเกตพฤติกรรม

          2.จดบันทึกกิจกรรมของเด็ก                                                           ...............................................

                                    แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                              สัปดาห์ที่  26  วันที่ 1  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ลักษณะ  รูปร่าง  สี  ของดอกไม้

    ชื่อกิจกรรม   เกมการศึกษา

    จุดประสงค์

          1. มีทักษะการจับคู่ภาพดอกไม้กับภาพกิจกรรมต่างๆ

          2. มีทักษะการจับคู่ภาพได้ถูกต้อง

          3. สาระการเรียนรู้

      สาระการเรียนรู้

          1.  สาระที่ควรรู้

            เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กับการสังเกต ภาพดอกมะลิสัมพันธ์กับวันแม่แห่งชาติ, ดอกกุหลาบกับวันวาเลนไทน์

          2.ประสบการณ์สำคัญ

            1.การโยงภาพจับคู่สัมพันธ์

            2. การสังเกตกิจกรรม

    วิธีดำเนินกิจกรรม

                1.  ครูอธิบายใบงานจับคู่ตามความสัมพันธ์กับกิจกรรม

                2. เด็กลงมือทำกิจกรรม

                3.ครูและนักเรียนสรุปผลงาน

    สื่อ

            1.  ใบงานภาพจับคู่ที่สัมพันธ์กัน

            2. ดินสอ

    การประเมิน

          1.  การสังเกตการทำใบงาน

          2. ตรวจผลงาน                                                               ...................................................

                                        แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                    สัปดาห์ที่  26  วันที่ 2  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การขยายพันธ์  ของดอกไม้

ชื่อกิจกรรม  เคลื่อนไหวจังหวะ

จุดประสงค์

          1. มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย

          2. เด็กมีทักษะการทำสมาธิ

สาระการเรียนรู้

 1. สาระที่ควรเรียนรู้

              การเคลื่อนไหวโยคะ มีหลายท่าเป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อ และกระดูกเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว และแข็งแรง เป็นการฝึกสมาธิในการเคลื่อนไหว

 1. ประสบการณ์สำคัญ

        1.เด็กเคลื่อนไหวท่าโยคะสำหรับเด็ก

        2.การฝึกสมาธิ

    วิธีดำเนินกิจกรรม

          1.ครูแนะนำท่าโยคะสำหรับเด็กง่ายๆ เช่น ท่าเพลงลมหายใจเข้า

          2. เด็กฝึกทำท่าตามครูแนะนำ

          3. เด็กทำท่าตามจินตนาการ

    สื่อ

        1.ท่าโยคะสำหรับเด็ก

          2.เพลงลมหายใจเข้า

    การประเมิน

          1.  สังเกตการทำท่าทาง

          2.  สังเกตการเคลื่อนไหว                                                       ...................................................

                                      แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                  สัปดาห์ที่  26  วันที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การขยายพันธ์  ของดอกไม้


    ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์  (วงกลม)

    จุดประสงค์

          1.บอกการขยายพันธุ์ดอกไม้ได้

          2. แยกส่วนประกอบของดอกไม้ในการขยายพันธุ์

          3. บอกวิธีปลูกต้นดอกไม้

          4.เด็กรู้จักพยัญชนะ ก - ฮ

    สาระการเรียนรู้

      1.สาระที่ควรเรียนรู้

            การขยายพันธุ์ดอกไม้มีหลายวิธี เช่นปลูกด้วยเมล็ด กิ่งตอน กิ่งชำ

      2.ประสบการณ์สำคัญ

            1. การเลือกอุปกรณ์ปลูกต้นไม้และสาธิต

            2. การสัมผัสส่วนต่างๆ ของดอกไม้

    วิธีดำเนินกิจกรรม

          1.ครูและเด็กร้องเพลงพรวนดิน สนทนาวิธีการขยายพันธุ์ดอกไม้

          2.แจกต้นไม้ และศึกษา ส่วนราก, ลำต้น, ใบ, ดอก, ผล

          3. ครูและเด็ก เตรียมอุปกรณ์การปลูกต้นไม้

          4. เด็กสรุปวิธีการปลูกดอกไม้

          5. ดูบัตรภาพพยัญชนะ ก-ฮ

          6.อ่านออกเสียงตามครู

    สื่อ

          1.อุปกรณ์การปลูกดอกไม้ ช้อนปลูก ส้อมพรวน บัวรดน้ำ

        2.เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ต่างๆ

        3. ต้นดอกไม้หลายๆ ชนิด เช่น ต้นดาวเรือง, บานชื่น

        4. โปสการ์ดภาพ ก-ฮ

        5. บัตรภาพ ก-ฮ

    การประเมิน

        1.  สังเกตจาการทำกิจกรรม

        2. จดบันทึกพฤติกรรม

        3. ตรวจผลงาน                                                         ................................................

                                      แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                  สัปดาห์ที่  26 วันที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การขยายพันธ์  ของดอกไม้

    ชื่อกิจกรรม  สร้างสรรค์

    จุดประสงค์

              1.มีพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เล็ก

            2. มีจินตนาการในการปั้น
            3. มีการทำงาร่วมกับผู้อื่น การแบ่งปัน

    สาระการเรียนรู้

          1.สาระที่ควรเรียนรู้

            การปั้นแป้งโดเป็นการฝึกทักษะให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและสติปัญญาในการคิดจินตนาการในการปั้นเป็นรูปต่างๆ เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ

          2.ประสบการณสำคัญ

              -ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เล็ก

              - การคิดจินตนาการ

              -การทำงานรวมกับผู้อื่น การแบ่งปัน

    วิธีดำเนินกิจกรรม

            1.ครูและนักเรียนสนทนาถึงข้อตกลงในการปั้นและเตรียมอุปกรณ์

            2. นักเรียนแบ่งกลุ่มประมาณ 4 – 5 คน ครูแจกอุปกรณ์และแป้งโด

            3. นักเรียนปั้นแป้งตามจินตนาการ และเสนอผลงาน

            4. ครูและนักเรียน สรุปผลงานของแต่ละกลุ่ม

      สื่อ

          - แป้งโด

          - อุปกรณ์ในการปั้น แผ่นรอง ที่คลึง พิมพ์ ฯลฯ

    การประเมิน

            1. สังเกตการปั้นแป้งโดเป็นรูปสัตว์ต่างๆ

            2. สังเกตการเสนอผลงาน

          3. ตรวจผลงานและจดบันทึก

                                                        ...................................................

                                      แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
                                  สัปดาห์ที่  26  วันที่ 2  สาระการเรียนรู้ย่อย  การขยายพันธ์  ของดอกไม้

    ชื่อกิจกรรม    เสรี

    จุดประสงค์

          1.มีความคิดและจินตนาการได้

          2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

          3. มีความรับผิดชอบงานได้

          4. ฝึกการสังเกตและแก้ปัญหาได้

          5. ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

    สาระการเรียนรู้

          1.สาระที่ควรเรียนรู้

            การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระ จึงจะช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็ก ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย และการแข่งขัน และการอยู่ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม

        2.ประสบการณ์สำคัญ

          -  การเล่นประสบการณ์จริง และการสัมผัส

          -  การแสดงออกทางด้านอารมณ์ จิตใจ

          -  การแก้ปัญหาในการเล่น

    วิธีดำเนินกิจกรรม

        1.ครูจัดศูนย์การเรียน

            - ศูนย์บ้าน การจัดบ้านด้วยดอกไม้

            - ศูนย์บล็อก – ตัวต่อ

            - ศูนย์วิทยาศาสตร์ทดลอง ดมกลิ่นดอกไม้

            -  ศูนย์ทราย ก่อกองทรายเจดีย์ดอกไม้

            -  ศูนย์บทบาทสมมุติ

          -ศูนย์หนังสือเกี่ยวกับนิทานดอกไม้ต่างๆ

          2.  ครูทำข้อตกลงในการเล่นตามศูนย์เด็กเล่นตามศูนย์จนครบทุกศูนย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่น

    สื่อ

          1.อุปกรณ์การจัดศูนย์ต่างๆ

    การประเมิน

      1.สังเกตการทำกิจกรรม

      2.การจดบันทึก

                                                      ......................................................

                                      แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                  สัปดาห์ที่  26  วันที่ 2  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การขยายพันธ์  ของดอกไม้

    ชื่อกิจกรรม  กลางแจ้ง
    จุดประสงค์

            1. มีการพัฒนาการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย

            2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

            3. รู้จักการเล่นอย่างปลอดภัย

            4. มีความสนุกเพลิดเพลิน

    สาระการเรียนรู้

        สาระที่ควรเรียนรู้

          การเล่นเครื่องเล่นสนาม เด็กทุกคนชอบ เพราะได้ออกกำลังกาย และเป็นการผ่อนคลายความเครียดของเด็กให้ความสุขสนุกสนาน ยังรู้จักการเล่นที่ถูกวิธี

        ประสบการณ์สำคัญ

        -  การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย

        -  การเล่นเครื่องเล่นที่ถูกวิธี

        -  รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

        -  การแสดงออกทางอารมณ์

    วิธีดำเนินกิจกรรม

            1. ครูและนักเรียนสนทนากับการเล่นอย่างปลอดภัย และมีข้อตกลงกันในระหว่างเล่น

            2. เด็กเลือกเครื่องเล่น และเปลี่ยนให้เพื่อนเล่น การเล่นร่วมกับเพื่อน

            3. ถึงกำหนดเวลาเลิกเล่น เข้าแถวไปล้างมือแล้วเข้าห้องเรียน

    สื่อ

            1.  เครื่องเล่นสนาม ชิงช้า, มาหมุน, กระดานรื่น, กระดานหก ฯลฯ

    การประเมิน

            สังเกตพฤติกรรม

                                                        ..........................................

แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
สัปดาห์ที่  26  วันที่ 2  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การขยายพันธ์  ของดอกไม้

 1. ชื่อกิจกรรม   เกมการศึกษา
 2. จุดประสงค์
 3. จำแนกส่วนประกอบต่างๆ ขอดอกไม้ได้
 4. มีทักษะการสังเกตภาพส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไม้ที่เหมือนกัน
 5. สาระการเรียนรู้
 6. สาระที่ควรเรียนรู้ เกมจำแนกส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไม้จากนั้นจับคู่ภาพส่วนประกอบต่างๆ ขอดอกไม้ที่เหมือนกัน
 7. ประสบการณ์สำคัญ

- การจำแนก -  การสังเกตภาพ 4. วิธีดำเนินกิจกรรม 1. ครูจัดเตรียมบัตรภาพส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไม้ไว้ให้เดา 2. เล่นเกมโดยการจำแนกส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไม้ จากนั้นจับคู่ภาพส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไม้ที่เหมือนกัน 5. สื่อ 1.  บัตรภาพส่วนต่างๆ ของดอกไม้ 6. การประเมิน 1. สังเกตการทำกิจกรรมแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
สัปดาห์ที่  26  วันที่ 3  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การดูแลรักษา  ต้นดอกไม้

 1. ชื่อกิจกรรม    เคลื่อนไหวและจังหวะ
 2. จุดประสงค์
 3. มีความคิดและจินตนาการได้
 4. กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเองได้
 5. ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีได้
 6. สาระการเรียนรู้
 7. สาระที่ควรเรียนรู้               การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ เป็นการให้เด็กเคลื่อนไหวตามความคิดและการแสดงออก โดยอิสระ
 8. ประสบการณ์สำคัญ -  เด็กเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย -  การใช้ความคิดและจินตนาการ
 9. วิธีดำเนินกิจกรรม
 10. ครูและนักเรียนสนทนาการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
 11. เด็กออกมาเป็นผู้นำปฏิบัติตามจินตนาการ
 12. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกัน สลับกันออกมาเป็นผู้นำ
 13. สื่อ
 14. เครื่องเคาะจังหวะ
 15. นกหวีด
 16. เทปเพลง, วิทยุเทป
 17. การประเมิน
 18. สังเกตการเคลื่อนไหวตามจินตนาการที่เด็กคิด
แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
สัปดาห์ที่  26 วันที่ 3  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การดูแลรักษา  ต้นดอกไม้

 1. ชื่อกิจกรรม    เสริมประสบการณ์
 2. จุดประสงค์
 3. ดูแลการบำรุงรักษาต้นดอกไม้ได้
 4. บอกอุปกรณ์การดูแลรักษาต้นไม้ได้
 5. บอกวิธีการบำรุงรักษาได้ถูกต้อง
 6. อ่านออกเสียงสระอิได้ถูกต้อง
 7. สาระการเรียนรู้
 8. สาระที่ควรเรียนรู้ การดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นดอกไม้มีการเจริญเติบโต งอกงาม อุปกรณ์ การปลูกต้นดอกไม้ เช่น ส้อมพรวนดิน เมล็ดพันธุ์ บัวรดน้ำ กระถาง       2.  ประสบการณ์สำคัญ -  การเลือกอุปกรณ์ในการใช้ปลูกต้นดอกไม้ -  การสาธิตการปลูกและดูแลรักษาต้นดอกไม้
 9. วิธีดำเนินกิจกรรม 1 ครูและนักเรียนร้องเพลง “ไม้ดอกไม้ประดับ” 2 ครูและนักเรียนเตรียมอุปกรณ์การบำรุงรักษาต้นดอกไม้ 3 ครูและนักเรียนสนทนาเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงรักษาต้นดอกไม้ 4 ครูและนักเรียนออกไปดูแลต้นดอกไม้บริเวณแปลงในโรงเรียน 5 เด็กเรียนรู้บัตรคำสระอิ และ ออกเสียงสระอิ
 10. สื่อ
 11. อุปกรณ์การบำรุงรักษาส้อมพรวนดิน เมล็ดพันธ์ ถังรดน้ำ กระถาง
 12. ใบงาน เส้นประสระอิ
 13. การประเมิน
 14. สังเกตการทำกิจกรรม
 15. สังเกตการเลือกใช้อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม

แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
สัปดาห์ที่  26  วันที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การดูแลรักษา  ต้นดอกไม้

 1. ชื่อกิจกรรม  สร้างสรรค์
 2. จุดประสงค์
 3. มีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือ
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ผ้าเช็ดหน้า
 5. ทำงานและเก็บอุปกรณ์
 6. สาระการเรียนรู้
 7. สาระที่ควรเรียนรู้ การนำผ้าเช็ดหน้ามาสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการโดยพับเป็นรูปร่างต่างๆเช่น ดอกไม้ ผลไม้  สัตว์ฯ
 8. ประสบการณ์สำคัญ -  ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือในการพับผ้าเช็ดหน้า -  คิดสร้างสรรค์ในการพับ
 9. วิธีดำเนินกิจกรรม
 10. ครูและนักเรียนสนทนาการสร้างงานศิลปะพับผ้าเช็ดหน้าและครูสาธิตวิธีการพับให้เด็กดู
 11. เตรียมอุปกรณ์ นักเรียนลงมือทำงาน การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปต่างๆตามความต้องการ
 12. นักเรียนจัดนิทรรศการผลงาน
 13. ครูและนักเรียนสรุปผลงาน
 14. สื่อ 1.    ผ้าเช็ดหน้า
 15. การประเมิน
 16. สังเกตการพับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปร่างต่าง
 17. สังเกตการปฏิบัติงาน
 18. ความตั้งใจในการทำกิจกรรม
 19. การนำเสนอผลงานและจดบันทึก

แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 26  วันที่ 3  สาระการเรียนรู้ย่อย  การดูแลรักษา  ต้นดอกไม้

1.  ชื่อกิจกรรม   เสรี
2.  จุดประสงค์ 1. มีความคิดและจินตนาการได้ 2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 3. มีความรับผิดชอบงานได้ 4. ฝึกการสังเกตและแก้ปัญหาได้ 5. ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ 3.  สาระการเรียนรู้ 1  .  สาระที่ควรเรียนรู้ การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระ จึงจะช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็ก ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย และการแข่งขัน และการอยู่ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม 2. ประสบการณ์สำคัญ     -  การเล่นประสบการณ์จริง และการสัมผัส     -  การแสดงออกทางด้านอารมณ์ จิตใจ     -  การแก้ปัญหาในการเล่น 4.  วิธีดำเนินกิจกรรม       1.  ครูจัดศูนย์การเรียน - ศูนย์บ้าน การจัดบ้านด้วยดอกไม้
- ศูนย์บล็อก – ตัวต่อ - ศูนย์วิทยาศาสตร์ทดลอง ดมกลิ่นดอกไม้
- ศูนย์ทราย ก่อกองทรายเจดีย์ดอกไม้ - ศูนย์บทบาทสมมุติ
- ศูนย์หนังสือเกี่ยวกับนิทานดอกไม้ต่างๆ 2.  ครูทำข้อตกลงในการเล่นตามศูนย์เด็กเล่นตามศูนย์จนครบทุกศูนย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่น 5. สื่อ 1. อุปกรณ์การจัดศูนย์ต่างๆ 6. การประเมิน 1. สังเกตการทำกิจกรรม 2. การจดบันทึก

แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
สัปดาห์ที่  26  วันที่ 3  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การดูแลรักษา  ต้นดอกไม้

 1. ชื่อกิจกรรม   กลางแจ้ง
 2. จุดประสงค์
 3. ได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ รดน้ำ พรวนดิน
 4. รู้จักอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ
 5. การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้
 6. สาระการเรียนรู้
 7. สาระที่ควรเรียนรู้ การรดน้ำ พรวนดิน ต้นดอกไม้ เป็นการรู้จักการรักษาต้นไม้ และรู้จักการเจริญเติบโต การออกดอก และผล
 8. ประสบการณ์สำคัญ -  การเคลื่อนไหวโดยหิ้วบัวรดน้ำ -  การทำงานร่วมกับผู้อื่น -  การรู้จักคิดแก้ปัญหาในการทำงาน
 9. วิธีดำเนินกิจกรรม
 10. ครูและนักเรียนเตรียมอุปกรณ์การรดน้ำ และระมัดระวังอุบัติเหตุ
 11. นักเรียนรดน้ำและพรวนดินตามแปลงดอกไม้ในโรงเรียน
 12. ครูและนักเรียนดูแลผลงานที่นักเรียนทำกิจกรรม
 13. สื่อ 1.  อุปกรณ์การรดน้ำต้นไม้ บัวรดน้ำ, ถังน้ำ, ช้อนพรวนดิน
 14. การประเมิน
 15. การสังเกตการทำกิจกรรม
แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
สัปดาห์ที่  26  วันที่ 3  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การดูแลรักษา  ต้นดอกไม้

 1. ชื่อกิจกรรม   เกมการศึกษา
 2. จุดประสงค์
 3. มีการพัฒนาด้านมิติสัมพันธ์
 4. มีความอดทนการทำงานให้เสร็จ
 5. การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 6. สาระการเรียนรู้
 7. สาระที่ควรเรียนรู้ ภาพตัดต่อ 6 ชิ้น 9 ชิ้น และ 12 ชิ้น เป็นภาพดอกไม้ นำมาต่อเป็นภาพที่สมบูรณ์
 8. ประสบการณ์สำคัญ -  การฝึกทักษะการสังเกตภาพ -  มีความพยายามทำงานสำเร็จ
 9. วิธีดำเนินกิจกรรม
 10. ครูอธิบายกติกาการเล่น และเตรียมภาพ
 11. เด็กแบ่งเด็กเป็นกลุ่มเล่นเกม
 12. ครูและนักเรียนสรุปการเล่น
 13. เกมภาพตัดต่อไว้ในชั้น
 14. สื่อ 1.  เกมภาพตัวต่อดอกไม้
 15. การประเมิน
 16. สังเกตการเล่นเกม
 17. ตรวจผลงาน
แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
สัปดาห์ที่  26 วันที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ประโยชน์  ของดอกไม้

 1. ชื่อกิจกรรม      เคลื่อนไหวและจังหวะ
 2. จุดประสงค์
 3. มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์
 4. เคลื่อนไหวประกอบจังหวะได้คล่องแคล่ว
 5. สาระการเรียนรู้
 6. สาระที่ควรเรียนรู้                 การเคลื่อนไหวและจังหวะมีอุปกรณ์ เช่น ดอกไม้ หรือลูกบอลตามจังหวะเพลง หรือดนตรี
 7. ประสบการณ์สำคัญ -  การเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน -  การฟังเพลงและเคลื่อนไหวมีอุปกรณ์
 8. วิธีดำเนินกิจกรรม
 9. ครูแนะนำในการเคลื่อนไหวมีดอกไม้ถือคนละดอกเป็นอุปกรณ์
 10. เด็กถือดอกไม้เคลื่อนไหวโดยไม่ตกหล่นลงพื้น
 11. เด็กเคลื่อนไหวโดยถือดอกไม้ตามเพลง
 12. สื่อ
 13. อุปกรณ์เคลื่อนไหว ดอกไม้ ลูกบอล
 14. เทปเพลง และวิทยุเทป
 15. เครื่องเคาะจังหวะ
 16. การประเมิน
 17. สังเกตการเคลื่อนไหวโดยมีอุปกรณ์
 18. สังเกตการทำกิจกรรมกับเพื่อน และจดบันทึก
แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
สัปดาห์ที่  26  วันที่ 4    หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ประโยชน์  ของดอกไม้

 1. ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์  (วงกลม)
 2. จุดประสงค์
 3. บอกประโยชน์ของดอกไม้
 4. นำดอกไม้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
 5. สาระการเรียนรู้         1.  สาระที่ควรเรียนรู้   ดอกไม้เป็นสิ่งที่สวยงาม นำไปใช้ประโยชน์ในการตกแต่งและจัดสถานที่ให้สวยงามและนำมาประกอบงานในพิธีต่าง
 6. ประสบการณ์สำคัญ

- บอกประโยชน์ของดอกไม้ได้
-  การจัดแจกันดอกไม้ 4. วิธีดำเนินกิจกรรม 1. ครูและนักเรียนสนทนาประโยชน์การจัดตกแต่งดอกไม้ 2. แบ่งกลุ่มเด็กทำกิจกรรม จัดดอกไม้ จัดพาน จัดช่อดอกไม้ 3. จัดแจกันดอกไม้ 4. ครูและนักเรียนสรุปผลงานถึงประโยชน์ของการจัดดอกไม้ 5. สื่อ 1. ดอกไม้ ใบไม้
2. กรรไกร แจกัน พาน กระดาษห่อ โบว์ โอเอซิส 6. การประเมิน
1. สังเกตการทำกิจกรรมจัดแจกันดอกไม้ 2. การซักถาม 3. ตรวจผลงาน
แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
สัปดาห์ที่  26  วันที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ประโยชน์  ของดอกไม้

 1. ชื่อกิจกรรม   สร้างสรรค์
 2. จุดประสงค์
 3. มีการใช้กล้ามเนื้อสัมพันธ์ระหว่างมือ – ตา
 4. เรียนรู้ประโยชน์ของดอกไม้  และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 5. การมีสมาธิในการทำงาน
 6. สาระการเรียนรู้
 7. สาระที่ควรเรียนรู้ การร้อยพวงมาลัยเป็นประดิษฐ์ดอกไม้ชนิดหนึ่งที่สวยงาม และมีประโยชน์ในการคล้องคอ, ไหว้พระ และมอบให้กับคน ในโอกาสต่างๆ
 8. ประสบการณ์สำคัญ -  รู้วิธีการร้อยมาลัย -  ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ – ตา -  ความภาคภูมิใจในผลงาน
 9. วิธีดำเนินกิจกรรม
 10. ครูและนักเรียนเตรียมอุปกรณ์การร้อยดอกไม้ สนทนาวิธีการ และขั้นตอนการร้อยและระมัดระวังการใช้เข็ม
 11. นักเรียนลงมือร้อยพวงมาลัยด้วยดอกไม้ให้สวยงาม
 12. นักเรียนนำเสนอดอกไม้ โดยบทบาทสมมุติ เช่น มอบให้เพื่อน และในโอกาสต่างๆ
 13. ครู - นักเรียนสรุปผลงาน
 14. สื่อ ดอกไม้ เช่น ดอกมะลิ, ดอกรัก เข็มร้อยมาลัย, ด้าย, กรรไกร 6.    การประเมิน
        1.สังเกตการทำกิจกรรม  การร้อยมาลัยจนสำเสร็จ

แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2 สัปดาห์ที่  26  วันที่ 4  สาระการเรียนรู้ย่อย  ประโยชน์  ของดอกไม้ 1.  ชื่อกิจกรรม เสรี
2.  จุดประสงค์ 1. มีความคิดและจินตนาการได้ 2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 3. มีความรับผิดชอบงานได้ 4. ฝึกการสังเกตและแก้ปัญหาได้ 5. ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้   สาระการเรียนรู้ 1. สาระที่ควรเรียนรู้ การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระ จึงจะช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็ก ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย และการแข่งขัน และการอยู่ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม 2. ประสบการณ์สำคัญ -  การเล่นประสบการณ์จริง และการสัมผัส -  การแสดงออกทางด้านอารมณ์ จิตใจ -  การแก้ปัญหาในการเล่น 4. วิธีดำเนินกิจกรรม 1. ครูจัดศูนย์การเรียน - ศูนย์บ้าน การจัดบ้านด้วยดอกไม้ - ศูนย์บล็อก – ตัวต่อ - ศูนย์วิทยาศาสตร์ทดลอง ดมกลิ่นดอกไม้ - ศูนย์ทราย ก่อกองทรายเจดีย์ดอกไม้ - ศูนย์บทบาทสมมุติ - ศูนย์หนังสือเกี่ยวกับนิทานดอกไม้ต่างๆ 2.  ครูทำข้อตกลงในการเล่นตามศูนย์เด็กเล่นตามศูนย์จนครบทุกศูนย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่น 5. สื่อ 1. อุปกรณ์การจัดศูนย์ต่างๆ 6. การประเมิน 1.  สังเกตการทำกิจกรรม 2.  การจดบันทึก


แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
สัปดาห์ที่  26  วันที่  4  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ประโยชน์  ของดอกไม้ 1. ชื่อกิจกรรม   กลางแจ้ง
2. จุดประสงค์ 1. เคลื่อนไหวทรงตัวร่างกายไม่ให้ตกได้ 2. การฝึกทักษะความชำนาญในการทรงตัว 3. การแสดงออกทางอารมณ์ 3. สาระการเรียนรู้ 1. สาระที่ควรเรียนรู้ การเดินทรงตัวทูนหัวด้วยดอกไม้ ตามระยะทางที่กำหนดได้ โดยดอกไม้ไม่ตก เป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหว 2. ประสบการณ์สำคัญ -  การเดินทรงตัว -  การฝึกทักษะความชำนาญ 4. วิธีดำเนินกิจกรรม 1. ครูเตรียมอุปกรณ์การเดินทรงตัวทูนหัวด้วยดอกไม้ และกำหนดระยะทาง 2. แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม เดินแข่งขันกัน ทีมใดเดินไม่มีดอกไม้ตกเลยชนะ 3. ครูและเด็กๆ ชมเชยโดยตกมือ 5. สื่อ 1. ดอกไม้ 2. นกหวีด 6. การประเมิน 1. สังเกตการเดิน 2. สังเกตพฤติกรรม
แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
สัปดาห์ที่  26    วันที่ 4    หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ประโยชน์  ของดอกไม 1. ชื่อกิจกรรม   เกมการศึกษา
2. จุดประสงค์ 1. มีทักษะการคำนวณ 2. มีการเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า - น้อยกว่า 3. สาระการเรียนรู้ 1. สาระที่ควรเรียนรู้ การเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า – น้อยกว่า เป็นพื้นฐานการคำนวณเลข 2. ประสบการณ์สำคัญ -  การเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า – น้อยกว่า -  การสังเกต 4. วิธีดำเนินกิจกรรม 1. ครูเตรียมใบงานให้เด็กพร้อมคำชี้แจ้งการทำกิจกรรม 2. เด็กลงมือทำกิจกรรมและซักถาม 3. เด็กเสนอผลงาน 5. สื่อ 1. ใบงาน 2. ดินสอ สี 6. การประเมิน 1. สังเกตการทำกิจกรรม 2. การตอบคำถาม 3. การตรวจผลงานแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2
สัปดาห์ที่  26  วันที่ 5  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  โทษ  ของดอกไม้ 1. ชื่อกิจกรรม    เคลื่อนไหวและจังหวะ
2. จุดประสงค์ 1. มีพัฒนาการด้านร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้ 2. มีการเคลื่อนไหวตามทิศทางอิสระได้อย่างคล่องแคล่ว 3. มีความคิด และการบังคับกล้ามเนื้อไปในทิศทางที่ต้องการ 3. สาระการเรียนรู้ 1. สาระที่ควรเรียนรู้                 เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปตามทิศทางต่างๆ อย่างอิสระ และรู้จักการบังคับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ไปทิศทางที่ต้องการ เช่น หน้า หลัง, ซ้าย ขวา, การกระโดด, การนั่ง, การเต้น ฯลฯ 2. ประสบการณ์สำคัญ -  การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย -  การบังคับการทางเคลื่อนไหวของร่างกายไปทิศทางต่างๆ 4. วิธีดำเนินกิจกรรม 1. ครูและนักเรียนสนทนาการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่ครูแนะนำ 2. ให้นักเรียนเคลื่อนไหวทิศทางตามอิสระโดยไม่ซ้ำกับเพื่อน 3. ครู

Comment #1แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2 (ต
Posted @December,15 2010 18.42 ip : 118...200

แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                              สัปดาห์ที่  26  วันที่ 2  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การขยายพันธ์  ของดอกไม้

    ชื่อกิจกรรม  เกมการศึกษา

    จุดประสงค์

          1. จำแนกส่วนประกอบต่างๆ ขอดอกไม้ได้

          2.  ทักษะการสังเกตภาพส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไม้ที่เหมือนกัน

    สาระการเรียนรู้

          สาระที่ควรเรียนรู้ เกมจำแนกส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไม้จากนั้นจับคู่ภาพส่วนประกอบต่างๆ ขอดอกไม้ที่เหมือนกัน

    ประสบการณ์สำคัญ

          การจำแนก -  การสังเกตภาพ

    วิธีดำเนินกิจกรรม

          1.  ครูจัดเตรียมบัตรภาพส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไม้ไว้ให้เดา

          2.  เล่นเกมโดยการจำแนกส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไม้ จากนั้นจับคู่ภาพส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไม้ที่เหมือนกัน

    สื่อ

          1.  บัตรภาพส่วนต่างๆ ของดอกไม้

    การประเมิน

          สังเกตการทำกิจกรรม                                                           ..............................................

                                    แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                    สัปดาห์ที่  26  วันที่ 3  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การดูแลรักษา  ต้นดอกไม้

ชื่อกิจกรรม    เคลื่อนไหวและจังหวะ

จุดประสงค์

  1.  มีความคิดและจินตนาการได้

  2. กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเองได้

  3. ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีได้

สาระการเรียนรู้

    สาระที่ควรเรียนรู้    การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ เป็นการให้เด็กเคลื่อนไหวตามความคิดและการแสดงออก โดยอิสระ

      ประสบการณ์สำคัญ

          -  เด็กเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย

          -  การใช้ความคิดและจินตนาการ

วิธีดำเนินกิจกรรม

    1.  ครูและนักเรียนสนทนาการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

    2. เด็กออกมาเป็นผู้นำปฏิบัติตามจินตนาการ
    3. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกัน สลับกันออกมาเป็นผู้นำ

สื่อ

    เครื่องเคาะจังหวะ

    นกหวีด

    เทปเพลง, วิทยุเทป

การประเมิน

    สังเกตการเคลื่อนไหวตามจินตนาการที่เด็กคิด

                                                      ........................................

                                  แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                สัปดาห์ที่  26 วันที่ 3  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การดูแลรักษา  ต้นดอกไม้
ชื่อกิจกรรม    เสริมประสบการณ์

จุดประสงค์

    1.  ดูแลการบำรุงรักษาต้นดอกไม้ได้

    2.  บอกอุปกรณ์การดูแลรักษาต้นไม้ได้

    3.  บอกวิธีการบำรุงรักษาได้ถูกต้อง

    4.  อ่านออกเสียงสระอิได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

      1.  สาระที่ควรเรียนรู้

      การดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นดอกไม้มีการเจริญเติบโต งอกงาม อุปกรณ์ การปลูกต้นดอกไม้ เช่น ส้อมพรวนดิน เมล็ดพันธุ์ บัวรดน้ำ กระถาง

    2.  ประสบการณ์สำคัญ -  การเลือกอุปกรณ์ในการใช้ปลูกต้นดอกไม้ -  การสาธิตการปลูกและดูแลรักษาต้นดอกไม้

วิธีดำเนินกิจกรรม

          1 ครูและนักเรียนร้องเพลง “ไม้ดอกไม้ประดับ”

          2 ครูและนักเรียนเตรียมอุปกรณ์การบำรุงรักษาต้นดอกไม้

          3 ครูและนักเรียนสนทนาเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงรักษาต้นดอกไม้

        4 ครูและนักเรียนออกไปดูแลต้นดอกไม้บริเวณแปลงในโรงเรียน

          5 เด็กเรียนรู้บัตรคำสระอิ และ ออกเสียงสระอิ

สื่อ

        อุปกรณ์การบำรุงรักษาส้อมพรวนดิน เมล็ดพันธ์ ถังรดน้ำ กระถาง
ใบงาน เส้นประสระอิ

การประเมิน

              สังเกตการทำกิจกรรม

              สังเกตการเลือกใช้อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม

                                                        .................................

                                แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                              สัปดาห์ที่  26  วันที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การดูแลรักษา  ต้นดอกไม้

ชื่อกิจกรรม  สร้างสรรค์

จุดประสงค์

    1.  มีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือ

    2.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ผ้าเช็ดหน้า

    3.  การทำงานและเก็บอุปกรณ์

สาระการเรียนรู้

      สาระที่ควรเรียนรู้

        การนำผ้าเช็ดหน้ามาสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการโดยพับเป็นรูปร่างต่างๆเช่น ดอกไม้ ผลไม้  สัตว์ฯ
ประสบการณ์สำคัญ -  ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือในการพับผ้าเช็ดหน้า -  คิดสร้างสรรค์ในการพับ

วิธีดำเนินกิจกรรม

          1.  ครูและนักเรียนสนทนาการสร้างงานศิลปะพับผ้าเช็ดหน้าและครูสาธิตวิธีการพับให้เด็กดู

          2.  เตรียมอุปกรณ์ นักเรียนลงมือทำงาน การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปต่างๆตามความต้องการ

          3. นักเรียนจัดนิทรรศการผลงาน

          4. ครูและนักเรียนสรุปผลงาน
สื่อ

            1.    ผ้าเช็ดหน้า

การประเมิน

          1.  สังเกตการพับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปร่างต่าง

          2.  สังเกตการปฏิบัติงาน

          3.  ความตั้งใจในการทำกิจกรรม

          4. การนำเสนอผลงานและจดบันทึก

                                                        ..........................................

                                  แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                สัปดาห์ที่ 26  วันที่ 3  สาระการเรียนรู้ย่อย  การดูแลรักษา  ต้นดอกไม้

ชื่อกิจกรรม  เสรี

จุดประสงค์

        1. มีความคิดและจินตนาการได้

        2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

        3.มีความรับผิดชอบงานได้

        4. ฝึกการสังเกตและแก้ปัญหาได้

        5. ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้

          1  . สาระที่ควรเรียนรู้ การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระ จึงจะช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็ก ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย และการแข่งขัน และการอยู่ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม

        2. ประสบการณ์สำคัญ    -  การเล่นประสบการณ์จริง และการสัมผัส    -  การแสดงออกทางด้านอารมณ์ จิตใจ    -  การแก้ปัญหาในการเล่น

วิธีดำเนินกิจกรรม

      1.  ครูจัดศูนย์การเรียน - ศูนย์บ้าน การจัดบ้านด้วยดอกไม้

    - ศูนย์บล็อก – ตัวต่อ - ศูนย์วิทยาศาสตร์ทดลอง ดมกลิ่นดอกไม้

    - ศูนย์ทราย ก่อกองทรายเจดีย์ดอกไม้ - ศูนย์บทบาทสมมุติ

    - ศูนย์หนังสือเกี่ยวกับนิทานดอกไม้ต่างๆ

      2.  ครูทำข้อตกลงในการเล่นตามศูนย์เด็กเล่นตามศูนย์จนครบทุกศูนย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่น

สื่อ

      1. อุปกรณ์การจัดศูนย์ต่างๆ

การประเมิน

        1. สังเกตการทำกิจกรรม

        2. การจดบันทึก

                                                          ...................................................

                                        แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                      สัปดาห์ที่  26  วันที่ 3  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การดูแลรักษา  ต้นดอกไม้

ชื่อกิจกรรม  กลางแจ้ง

จุดประสงค์

          1.ได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ รดน้ำ พรวนดิน

          2.รู้จักอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ

          3.การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้

          สาระที่ควรเรียนรู้ การรดน้ำ พรวนดิน ต้นดอกไม้ เป็นการรู้จักการรักษาต้นไม้ และรู้จักการเจริญเติบโต การออกดอก และผล

          ประสบการณ์สำคัญ -  การเคลื่อนไหวโดยหิ้วบัวรดน้ำ -  การทำงานร่วมกับผู้อื่น -  การรู้จักคิดแก้ปัญหาในการทำงาน

วิธีดำเนินกิจกรรม

          1.ครูและนักเรียนเตรียมอุปกรณ์การรดน้ำ และระมัดระวังอุบัติเหตุ

          2.นักเรียนรดน้ำและพรวนดินตามแปลงดอกไม้ในโรงเรียน

          3ครูและนักเรียนดูแลผลงานที่นักเรียนทำกิจกรรม

สื่อ

          1.  อุปกรณ์การรดน้ำต้นไม้ บัวรดน้ำ, ถังน้ำ, ช้อนพรวนดิน

การประเมิน

          การสังเกตการทำกิจกรรม
                                                ........................................................

                                      แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                    สัปดาห์ที่  26  วันที่ 3  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  การดูแลรักษา  ต้นดอกไม้

ชื่อกิจกรรม  เกมการศึกษา

จุดประสงค์

        1. มีการพัฒนาด้านมิติสัมพันธ์

        2.  มีความอดทนการทำงานให้เสร็จ

        3.การทำงานร่วมกับผู้อื่น
สาระการเรียนรู้

      สาระที่ควรเรียนรู้ ภาพตัดต่อ 6 ชิ้น 9 ชิ้น และ 12 ชิ้น เป็นภาพดอกไม้ นำมาต่อเป็นภาพที่สมบูรณ์
ประสบการณ์สำคัญ -  การฝึกทักษะการสังเกตภาพ -  มีความพยายามทำงานสำเร็จ

วิธีดำเนินกิจกรรม

          1.  ครูอธิบายกติกาการเล่น และเตรียมภาพ

          2.  เด็กแบ่งเด็กเป็นกลุ่มเล่นเกม

          3.  ครูและนักเรียนสรุปการเล่น

          4.  เกมภาพตัดต่อไว้ในชั้น

สื่อ

          1.  เกมภาพตัวต่อดอกไม้

การประเมิน

            สังเกตการเล่นเกม

            ตรวจผลงาน

                                                            .......................................................

                                            แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                            สัปดาห์ที่  26 วันที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ประโยชน์  ของดอกไม้

ชื่อกิจกรรม      เคลื่อนไหวและจังหวะ

จุดประสงค์

              1. มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์

              2. เคลื่อนไหวประกอบจังหวะได้คล่องแคล่ว

สาระการเรียนรู้

      สาระที่ควรเรียนรู้

              การเคลื่อนไหวและจังหวะมีอุปกรณ์ เช่น ดอกไม้ หรือลูกบอลตามจังหวะเพลง หรือดนตรี

        ประสบการณ์สำคัญ -  การเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน -  การฟังเพลงและเคลื่อนไหวมีอุปกรณ์

วิธีดำเนินกิจกรรม

          1.ครูแนะนำในการเคลื่อนไหวมีดอกไม้ถือคนละดอกเป็นอุปกรณ์
          2.เด็กถือดอกไม้เคลื่อนไหวโดยไม่ตกหล่นลงพื้น
          3.เด็กเคลื่อนไหวโดยถือดอกไม้ตามเพลง

สื่อ

          อุปกรณ์เคลื่อนไหว ดอกไม้ ลูกบอล

          เทปเพลง และวิทยุเทป

        เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมิน

        1.สังเกตการเคลื่อนไหวโดยมีอุปกรณ์

        2.สังเกตการทำกิจกรรมกับเพื่อน และจดบันทึก

                                                          ....................................................

                                          แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                        สัปดาห์ที่  26  วันที่ 4    หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ประโยชน์  ของดอกไม้

ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์  (วงกลม)

จุดประสงค์

            1.บอกประโยชน์ของดอกไม้

            2.นำดอกไม้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้

      1.  สาระที่ควรเรียนรู้  ดอกไม้เป็นสิ่งที่สวยงาม นำไปใช้ประโยชน์ในการตกแต่งและจัดสถานที่ให้สวยงามและนำมาประกอบงานในพิธีต่าง

        2.  ประสบการณ์สำคัญ

        บอกประโยชน์ของดอกไม้ได้  -  การจัดแจกันดอกไม้

วิธีดำเนินกิจกรรม

        1.  ครูและนักเรียนสนทนาประโยชน์การจัดตกแต่งดอกไม้

        2.แบ่งกลุ่มเด็กทำกิจกรรม จัดดอกไม้ จัดพาน จัดช่อดอกไม้  จัดแจกันดอกไม้
        3.ครูและนักเรียนสรุปผลงานถึงประโยชน์ของการจัดดอกไม้

สื่อ

      ดอกไม้ ใบไม้

        กรรไกร แจกัน พาน กระดาษห่อ โบว์ โอเอซิส

การประเมิน

        สังเกตการทำกิจกรรมจัดแจกันดอกไม้

        การซักถาม

        ตรวจผลงาน

                                                            ............................................

                                        แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                        สัปดาห์ที่  26  วันที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ประโยชน์  ของดอกไม้

ชื่อกิจกรรม  สร้างสรรค์

จุดประสงค์

        1.  มีการใช้กล้ามเนื้อสัมพันธ์ระหว่างมือ – ตา

        2.  เรียนรู้ประโยชน์ของดอกไม้  และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

        3.  การมีสมาธิในการทำงาน

สาระการเรียนรู้

            สาระที่ควรเรียนรู้ การร้อยพวงมาลัยเป็นประดิษฐ์ดอกไม้ชนิดหนึ่งที่สวยงาม และมีประโยชน์ในการคล้องคอ, ไหว้พระ และมอบให้กับคน ในโอกาสต่างๆ

            ประสบการณ์สำคัญ -  รู้วิธีการร้อยมาลัย -  ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ – ตา -  ความภาคภูมิใจในผลงาน
วิธีดำเนินกิจกรรม

          1.  ครูและนักเรียนเตรียมอุปกรณ์การร้อยดอกไม้ สนทนาวิธีการ และขั้นตอนการร้อยและระมัดระวังการใช้เข็ม
          2.  นักเรียนลงมือร้อยพวงมาลัยด้วยดอกไม้ให้สวยงาม

          3.นักเรียนนำเสนอดอกไม้ โดยบทบาทสมมุติ เช่น มอบให้เพื่อน และในโอกาสต่างๆ

          4.ครู - นักเรียนสรุปผลงาน

สื่อ

ดอกไม้ เช่น ดอกมะลิ, ดอกรัก เข็มร้อยมาลัย, ด้าย, กรรไกร

การประเมิน

      1.สังเกตการทำกิจกรรม  การร้อยมาลัยจนสำเสร็จ

                                                          .....................................................

                                                    แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                          สัปดาห์ที่  26  วันที่ 4  สาระการเรียนรู้ย่อย  ประโยชน์  ของดอกไม้

ชื่อกิจกรรม เสรี

จุดประสงค์

          1. มีความคิดและจินตนาการได้

          2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
          3. มีความรับผิดชอบงานได้

          4. ฝึกการสังเกตและแก้ปัญหาได้

          5. ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้

        1. สาระที่ควรเรียนรู้ การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระ จึงจะช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็ก ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย และการแข่งขัน และการอยู่ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม

        2. ประสบการณ์สำคัญ -  การเล่นประสบการณ์จริง และการสัมผัส -  การแสดงออกทางด้านอารมณ์ จิตใจ -  การแก้ปัญหาในการเล่น

วิธีดำเนินกิจกรรม

        1. ครูจัดศูนย์การเรียน - ศูนย์บ้าน การจัดบ้านด้วยดอกไม้ - ศูนย์บล็อก – ตัวต่อ - ศูนย์วิทยาศาสตร์ทดลอง ดมกลิ่นดอกไม้ - ศูนย์ทราย ก่อกองทรายเจดีย์ดอกไม้ - ศูนย์บทบาทสมมุติ - ศูนย์หนังสือเกี่ยวกับนิทานดอกไม้ต่างๆ

        2.  ครูทำข้อตกลงในการเล่นตามศูนย์เด็กเล่นตามศูนย์จนครบทุกศูนย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่น

สื่อ

        1. อุปกรณ์การจัดศูนย์ต่างๆ

การประเมิน

        1.  สังเกตการทำกิจกรรม

        2.  การจดบันทึก

                                                            ................................................

                                          แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                            สัปดาห์ที่  26  วันที่  4  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ประโยชน์  ของดอกไม้

ชื่อกิจกรรม  กลางแจ้ง

จุดประสงค์

            1. เคลื่อนไหวทรงตัวร่างกายไม่ให้ตกได้

            2. การฝึกทักษะความชำนาญในการทรงตัว

            3. การแสดงออกทางอารมณ์

สาระการเรียนรู้

          1. สาระที่ควรเรียนรู้ การเดินทรงตัวทูนหัวด้วยดอกไม้ ตามระยะทางที่กำหนดได้ โดยดอกไม้ไม่ตก เป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหว

          2. ประสบการณ์สำคัญ -  การเดินทรงตัว -  การฝึกทักษะความชำนาญ

วิธีดำเนินกิจกรรม

        1. ครูเตรียมอุปกรณ์การเดินทรงตัวทูนหัวด้วยดอกไม้ และกำหนดระยะทาง

        2. แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม เดินแข่งขันกัน ทีมใดเดินไม่มีดอกไม้ตกเลยชนะ

          3. ครูและเด็กๆ ชมเชยโดยตกมือ

สื่อ

          1. ดอกไม้        2. นกหวีด

การประเมิน

          1. สังเกตการเดิน

          2. สังเกตพฤติกรรม
                                                    ................................................

                                แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                              สัปดาห์ที่  26    วันที่ 4    หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ประโยชน์  ของดอกไม้

ชื่อกิจกรรม  เกมการศึกษา

จุดประสงค์

              1. มีทักษะการคำนวณ

              2. มีการเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า - น้อยกว่า

    สาระการเรียนรู้

              1. สาระที่ควรเรียนรู้ การเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า – น้อยกว่า เป็นพื้นฐานการคำนวณเลข

              2. ประสบการณ์สำคัญ -  การเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า – น้อยกว่า -  การสังเกต

วิธีดำเนินกิจกรรม

            1. ครูเตรียมใบงานให้เด็กพร้อมคำชี้แจ้งการทำกิจกรรม

              2. เด็กลงมือทำกิจกรรมและซักถาม

              3. เด็กเสนอผลงาน

สื่อ

              1. ใบงาน                              2. ดินสอ สี

การประเมิน

              1. สังเกตการทำกิจกรรม

              2. การตอบคำถาม

              3. การตรวจผลงาน

                                                      .............................................

                                    แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                    สัปดาห์ที่  26  วันที่ 5  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  โทษ  ของดอกไม้

ชื่อกิจกรรม    เคลื่อนไหวและจังหวะ

จุดประสงค์
          1. มีพัฒนาการด้านร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้

          2. มีการเคลื่อนไหวตามทิศทางอิสระได้อย่างคล่องแคล่ว

          3. มีความคิด และการบังคับกล้ามเนื้อไปในทิศทางที่ต้องการ

สาระการเรียนรู้

        1. สาระที่ควรเรียนรู้    เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปตามทิศทางต่างๆ อย่างอิสระ และรู้จักการบังคับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ไปทิศทางที่ต้องการ เช่น หน้า หลัง, ซ้าย ขวา, การกระโดด, การนั่ง, การเต้น ฯลฯ

        2. ประสบการณ์สำคัญ -  การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย -  การบังคับการทางเคลื่อนไหวของร่างกายไปทิศทางต่างๆ

วิธีดำเนินกิจกรรม

        1. ครูและนักเรียนสนทนาการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่ครูแนะนำ

        2. ให้นักเรียนเคลื่อนไหวทิศทางตามอิสระโดยไม่ซ้ำกับเพื่อน

        3. ครู

                                          ........................................................

                                          แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                        สัปดาห์ที่  26  วันที่ 5  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  โทษ  ของดอกไม้

ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์

จุดประสงค์

            1. บอกโทษของดอกไม้

            2. ป้องกันอันตรายจากดอกไม้ที่มีพิษได้

สาระการเรียนรู้

      สาระที่ควรเรียนรู้

          ดอกไม้บางชนิดมีโทษและมีเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ช่อกุหลาบมีหนามแหลมคม การแพ้ละอองดอกไม้บางชนิด การดมดอกไม้กลิ่นที่มีเหม็น ทำให้เป็นลมปวดศีรษะได้

ประสบการณ์สำคัญ

            - บอกโทษของดอกไม้

            - ป้องกันอันตรายจากดอกไม้ไม่พิษบ้างได้

วิธีดำเนินกิจกรรม

            1. ครูเล่านิทาน “สวนกุหลาบลุงขาว”

            2. นักเรียนดูรูปดอกไม้ที่มีพิษและเป็นอันตราย

            3. ครูและนักเรียนสนทนาเรื่องโทษขอองดอกไม้และการป้องกัน

            4. รักษาป้องกันตนเองจากโทษของดอกไม้

สื่อ
            1. ภาพโปสเตอร์, ดอกไม้ที่มีพิษจริง
            2. นิทานเรื่อง “สวนกุหลาบลุงขาว”

การประเมิน

            1. สังเกตการซักถามตอบคำถาม โทษ และ ป้องกันอันตรายจากดอกไม้ที่มีพิษได้

            2. สังเกตความสนใจในการทำกิจกรรม

                                                    ..................................................

                                      แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                          สัปดาห์ที่  26  วันที่ 5  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  โทษ  ของดอกไม้

ชื่อกิจกรรม   สร้างสรรค์

จุดประสงค์

          1. มีทักษะกล้ามเนื้อใหญ่ – เล็ก
            2.  มีจินตนาการทางด้านภาพ

          3. การชื่นชมและสร้างสรรค์ผลงาน

สาระการเรียนรู้

          1. สารที่ควรเรียนรู้

            ทำหุ่นนิ้วมือเป็นรูปดอกไม้ ทำด้วยกระดาษสี ตัดเป็นดอกไม้ และทำเป็นกรวย ขนาด ขนาดนิ้วมือเด็กสวมได้ ให้เล่าเรื่องเชิดหุ่นนิ้วมือเป็นของเล่นเด็ก

          2.  ประสบการณ์สำคัญ

          -  การใช้กล้ามเนื้อทำหุ่นนิ้วมือ

          -  การเล่นเล่าเรื่องเชิดหุ่นนิ้วมือ

วิธีดำเนินกิจกรรม

            1. ครูเตรียมอุปกรณ์การทำหุ่นนิ้วมือดอกไม้และสาธิตให้เด็กดู

            2.นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมทำหุ่นนิ้วมือ

            3.นักเรียนทำหุ่นนิ้วมือมาเชิดหุ่นนิ้วมือเล่น เล่าเรื่องให้เพื่อน

สื่อ

            1. กรวยกระดาษ

            2. กระดาษรูดอกไม้

การประเมิน

            1. สังเกตการทำหุ่นนิ้วมือ

            2. สังเกตการเล่นหุ่นนิ้วมือ และจดบันทึก

                                                  ..............................................

                            แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                          สัปดาห์ที่  26 วันที่ 5 สาระการเรียนรู้ย่อย โทษ  ของดอกไม้

ชื่อกิจกรรม เสรี

จุดประสงค์

          1. มีความคิดและจินตนาการได้

          2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

          3. มีความรับผิดชอบงานได้

          4. ฝึกการสังเกตและแก้ปัญหาได้

          5. ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้

          1.สาระที่ควรเรียนรู้

              การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระ จึงจะช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็ก ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย และการแข่งขัน และการอยู่ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม

          2.ประสบการณ์สำคัญ

            -  การเล่นประสบการณ์จริง และการสัมผัส

            -  การแสดงออกทางด้านอารมณ์ จิตใจ

            -  การแก้ปัญหาในการเล่น

วิธีดำเนินกิจกรรม

              1. ครูจัดศูนย์การเรียน

                  -  ศูนย์บ้าน การจัดบ้านด้วยดอกไม้

                  -ศูนย์บล็อก – ตัวต่อ

                  -ศูนย์วิทยาศาสตร์ทดลอง ดมกลิ่นดอกไม้

2. ครูทำข้อตกลงในการเล่นตามศูนย์เด็กเล่นตามศูนย์จนครบทุกศูนย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่น

  สื่อ

อุปกรณ์การจัดศูนย์ต่างๆ

การประเมิน

          1. สังเกตการทำกิจกรรม

          2. การจดบันทึก

                                                    .......................................................

                                    แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                                        สัปดาห์ที่  26  วันที่ 5  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  โทษ  ของดอกไม้

ชื่อกิจกรรม   กลางแจ้ง

จุดประสงค์         1.การเคลื่อนไหววิ่งเล่นไล่จับอย่างคล่องแคล่ว

        2.ปฏิบัติตามกติกาในการเล่นได้

        3.การเล่นร่วมกับผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้

          1.สาระที่ควรเรียนรู้

            การวิ่งเล่นไล่จับ เป็นการออกกำลังกายของเด็ก เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ

        2.ประสบการณ์สำคัญ

          - การเคลื่อนไหวในการวิ่ง

          -  ทักษะตามความคล่องแคล่ว

วิธีดำเนินกิจกรรม

            1.ครูและนักเรียนสนทนาข้อตกลงและกติกาการเล่น

            2.เด็กลงมือเล่นหาคนไล่จับโดยให้พูดชื่อดอกไม้ทีละคนใครพูดชื่อไม่ได้ให้วิ่งไล่จับ คนถูกจับต้องเรียกชื่อดอกไม้ ถ้าเรียกชื่อไม่ได้ก็เป็นแทน และระมัดระวังอุบัติเหตุ

สื่อ

            นกหวีด

การประเมิน

            สังเกตพฤติกรรมการเล่น

                                              ..................................................

                            แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2

                              สัปดาห์ที่  26  วันที่  5  หน่วยการเรียนรู้ย่อย  โทษ  ของดอกไม้

ชื่อกิจกรรม   เกมศึกษา

จุดประสงค์

          1.เด็กออกเสียง V ได้ยาวที่สุด

            2.เด็กแข่งขันออกเสียง V

สาระการเรียนรู้

        1.สาระที่ควรเรียนรู้

          การออกเสียงตัวอักษร V ฝึกการออกเสียง

        2.ประสบการณ์สำคัญ

          -  การออกเสียงตัวอักษร V

        -  การแข่งขันออกเสียง

วิธีดำเนินกิจกรรม           1. ครูและนักเรียนฝึกออกเสียง V

          2. แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม แข่งขันออกเสียง กลุ่มใดออกเสียงถูกและยาวชนะ

          3. สรุปการแข่งขัน

สื่อ

          ภาพอักษร V

การประเมิน

          1.สังเกตการออกเสียง V

          2.บันทึกพฤติกรรม
                                                      .....................................................

                                                                              ภาคผนวก

                                                                          เพลงดอกลั่นทม

                                            โอ้เจ้าดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม

                                            ฉันเคยเด็จเล่น    เด็จเช้า  เด็ดเย็น

                                            ฉันเคยเด็ดเล่น เด็จดมเด็จดม


                                                                          เพลงดั่งดอกไม้บาน

                                    ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก

                                    ดั่งดอกไม้บาน ภูผาใหญ่กว้าง

                                    ดั่งสายน้ำฉ่ำเย็น ดังนภากาศอันกว้างใหญ่เบาบาง


                                                                ไม้ดอกไม้ประดับ

                                          ไม้ดอกไม้ประดับ มีไว้สำหรับบ้านเรือนของเรา

                                          ไม่ปล่อยให้แห้งเหี่ยวเฉา       เรารดน้ำพรวนดินเอาไว

                                          ไม้ดอกสวยงามดี มีสีสดซาบซึ้งหัวใจ
                                          เราปลูกเราถนอมไว้                เราไม่เด็ดดอกไม้เอาไปดูผู้เดียว


                                                        สวนกุหลาบลุงขาว

(                                                                                  ผู้แต่ง นิยมพร  บัวใหญ่)

                      ในสวนกุหลาบของลุงขาวปลูกดอกกุหลาบไว้หลายพันธุ์ หลายสี ต้นกุลาบมีหนามแหลมคมถ้าเดินไปไม่ระมัดระวัง  ก็ถูกหนามกุหลาบเกี่ยวเป็นรอยแผล หนูแป้นชอบดอกกุหลาบที่สวนลุงขาวมาก

      วันหนึ่งเขาวิ่งเข้าไปจับผีเสื้อในสวนแต่ยังจับไม่ได้หนูแป้นถูกหนามกุหลาบเกี่ยวเป็นรอย  ลุงขาวเห็นจึงเขามาช่วยพาไปทายา

      วันต่อมาลุงขาวได้ติดป้ายห้ามเข้าเป็นรูปหัวกระโหลกไว้ขณะนั้นหนูแป้นมาเล่นแถวสวนกับพี่ปึกพอดีด้วยความที่หนูแป้นชอบดอกกุหลาบในสวนของลุงขาวอยู่แล้วเธอจึงจะเดินเข้าไปในสวนโดยที่ไม่ทันมองดูป้ายที่ลุงขาวติดไว้  พี่ปึกเห็นจึงรีบเข้าไปห้ามหนูแป้นไว้แล้วบอกหนูแป้นว่าเข้าไปไม่ได้เพราะลุงขาวฉีดยาฆ่าแมลงเอาไว้  ถ้าเขาไปใกล้จะเป็นอันตรายอาจถึงตายได้ และ ถ้าเราเด็ดดอกกุลาบมาดมก็จะมีอาการปวดศรีษะ และ อาเจียนได้   ต้องไห้ยาฆ่าแมลงระเหยออดกไปหมดก่อน    ก็อีกหลายวันกว่ายาฆ่าแมลงจะระเหยหมด เห็นไหมหนูแป้นดอกไม้ที่ว่าสวยๆก็เป็นอันตรายได้นะถ้าเราไม่รู้

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557