คุณครูเหรียม คุณครูเหรียม

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำสัปดาห์ที่26

คุณครูเหรียม

by คุณครูเหรียม @December,13 2010 21.16 ( IP : 118...162 )

เรียนผู้อำนวยการกองการศึกษา

          ด้วยนางสาวกสิณทิพย์  หมัดโส๊ะ  ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้  วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

    ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ประจำสัปดาห์ที่  26  ปีการศึกษา  2553

                                                                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                                        นางสาวกสิณทิพย์  หมัดโส๊ะ

                                                                                  ครูผู้ดูแลเด็ก

เรื่อง  บอกหลักเบญศีลและเบญธรรมที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้          เวลา  2  ชั่วโมง
ชั้น  ป. 1


กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ

            1.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับโอวาท  3  ที่ได้เรียนไปในคาบที่แล้ว

                โดยนำบัตรภาพของศาสนาพุทธมาสนทนากับนักเรียน


ขั้นสอน

            2.  ครูซักถามนักเรียนว่าใครปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถืออย่างไรบ้าง

            3.  ครูให้นักเรียนศึกษาหลักเบญศีลและเบญธรรมในเอกสารประกอบการเรียน

            4.  ครูให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนตามหลักเบญศีลและเบญธรรมลงในสมุดงาน


ขั้นสรุป

            5.  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาบอกการปฏิบัติตนตามหลักเบญศีลและเบญธรรม โดย

                มีครูเป็นผู้ชี้แนะ          


เรื่อง  บอกการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ  4 ได้                                            เวลา  2  ชั่วโมง
ชั้น  ป. 1

กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ

            1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนไปในคาบที่แล้ว โดยนำบัตรภาพศาสนา

                พุทธมาให้นักเรียนดู 


ขั้นสอน

            2.  ครูซักถามนักเรียนถึงความหมายของสังคหวัตถุ  4 ว่าใครทราบบ้างว่าหมายความ

                ว่าอย่างไร

            3.  ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายของสังคหวัตถุ  4  ในเอกสารประกอบการเรียน

            4.  ครูให้นักเรียนบอกการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุลงในสมุดงาน


ขั้นสรุป

              5.  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาบอกการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ  โดยมีครู

                  เป็นผู้ชี้แนะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557