นาพีซะ  บินอาหวา นาพีซะ บินอาหวา นาพีซะ บินอาหวา

ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาอิสลามศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ครูปี

by นาพีซะ บินอาหวา @December,12 2010 12.48 ( IP : 182...41 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

          ด้วยข้าพเจ้า นางสาว นาพีซะ  บินอาหวา  ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการ

เรียนรู้รายวิชา อิสลามศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา

2553 เพื่อให้ผู้บริหารทราบ

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                        นางสาว  นาพีซะ  บินอาหวา

                                                                      (ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก)

.......................................................................................................................


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รหัสวิชา  14101  ชั้น  ป.4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  อีมาน  ภาคเรียนที่ 1    เวลา  6    ชั่วโมง  คะแนน  20  คะแนน

ผู้สอน  นางสาวนาพีซะ  บินอาหวา โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจความเป็นมา ความสำคัญ หลักการของศาสนาอิสลาม มี

ศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด

มฐ. ส 1.1  ป.4/1  อธิบายการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  และบอกพระนาม

ของอัลลอแผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจความเป็นมา ความสำคัญ หลักการของศาสนาอิสลาม มี

ศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด

มฐ. ส 1.1  ป.4/1  อธิบายการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  และบอกพระนาม

ของอัลลอฮ

มฐ. ส1.1  ป.4/2  อธิบายการศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ จำนวนชื่อ และหน้าที่

มาตรฐาน  ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนัก  ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนา

อิสลาม

ตัวชี้วัด

มฐ. ส1.2  ป.4/3  อภิปรายความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบำรุงศาสนสถาน

สาระสำคัญ

มุสลิมทุกคนต้องยึดมั่นในหลักศรัทธาและอัล-กรุอานถูกต้องตามหลักการอ่าน

สาระการเรียนรู้

ความรู้

1.หลักศรัทธา 6 ประการ

-การศรัทธาต่ออัลลอฮสุบหานะฮุวะตะอาลา

-คุณลักษณะ 20 ประการของอัลลอฮสุบหานะฮุวะตะอาลา

-พระนามอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 40 -59 พร้อมความหมาย

การศรัทธาต่อ    มลาอิกะฮฺ

-จำนวนและชื่อ

-หน้าที่

หลักการอ่านอัล-กุรฺอาน

-ฐานเกิดเสียง

-การออกเสียง

-กฎการอ่านอะลิฟ ลาม

การอ่านสูเราะฮ

-อัล-กุร๊อยชฺ

ทักษะ / กระบวนการ

1.อธิบายการศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา และอธิบายการศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ

2.บอกพระนามของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ที่กำหนดพร้อมความหมาย และบอก

จำนวนชื่อ และหน้าที่ของมลาอิกะฮฺ

3.อภิปรายความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบำรุงศาสนสถาน

คุณลักษณะ

1.ใฝ่เรียนรู้

2.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

3.มีวินัย

4.ซื่อสัตย์สุจริต

5.ความสามารถในการสื่อสาร

6.ความสามารถในการคิด

ประเมินผลรวบยอด

ชิ้นงานหรือภาระงาน

1.รายงานเรื่องหลักศรัทธา 6 ประการ

2.แผนผังความคิด  เรื่อง  การศรัทธาต่อมาลาอิกะฮ

3.การเขียนสรุปเกี่ยวกับหลักการศรัทธา 6 ประการ

4.แบบทดสอบประจำหน่วย

การประเมิน

1.รายงานเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮ

2.แผนผังความคิด เรื่อง  การศรัทธาต่อมาลาอิกะฮ

3.การเขียนสรุปเกี่ยวกับหลักการศรัทธา 6 ประการ

4.แบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ

10  คะแนน 4  = ดีเยี่ยม

8 – 9  คะแนน 3 = ดี

6 – 7  คะแนน 2 = พอใช้

1 – 5  คะแนน 1 = ปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 การศรัทธาต่ออัลลอฮ ( 1 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่  1    วันที่ 14  มิถุนายน 2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการศรัทธา ต่ออัลลอฮสุบหานะฮุวะตะอาลา

ขั้นสอน

3.ครูให้นักเรียนดูบัตรคำคุณลักษณะ 20 ประการของอัลลอฮสุบหานะฮุวะตะอาลา   

4.ครูอ่านบัตรคำให้นักเรียนพร้อมแปลความหมาย

5.นักเรียนอ่านตามครูพร้อมแปลความหมาย

6.ครูให้นักเรียนฝึกอ่านหลายๆครั้ง ให้นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านคุณลักษณะ 20 ประการ

7.ครูสุ่มนักเรียนอ่านบัตรคำทีละคน

8.นักเรียนทำรายงานคุณลักษณะ 20 ประการของอัลลอฮสุบหานะฮุวะตะอาลงใน

สมุดบันทึก

ขั้นสรุป

9.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

10.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่  2  วันที่ 21  มิถุนายน 2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับพระนามอัลลอฮลำดับที่ 1-40

ขั้นสอน

3.ครูให้นักเรียนดูบทเรียนพระนามอัลลอฮลำดับที่ 40-59 พร้อมความหมาย

4.ครูอ่านบัตรคำให้นักเรียนและอธิบายความหมายในแต่ละพระนาม

5.นักเรียนอ่านตามครูพร้อมแปลความหมาย

6.ครูให้นักเรียนฝึกอ่านหลายๆครั้ง

7.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 10 คน และท่องพระนามอัลลอฮคนละ 2 พระนาม

สลับกันจนครบ 20 พระนาม

8.นักเรียนจดบันทึกพระนามอัลลอฮลำดับที่ 1-40  ลงในสมุดบันทึก

ขั้นสรุป

9.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

10.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

กิจกรรมที่ 2      การศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ ( 1 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1        วันที่  28  มิถุนายน  2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหลักศรัทธาต่อมาลาอีกัต

ขั้นสอน

3.ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับจำนวน ชื่อของมาลาอีกัตที่นักเรียนรู้จัก

4.นักเรียนศึกษาจำนวนชื่อของมาลาอีกัตจากหนังสือในบทเรียน

5.ครูอธิบายหน้าที่ ของมาลาอีกัตแต่ละท่าน

6.ครูให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเกี่ยวกับมาลาอีกัต

7.นักเรียนส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียน และนำเสนอ

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

กิจกรรมที่  3      หลักการอ่านอัล-กุรฺอาน ( 1 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1  วันที่  5  กรกฎาคม  2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหลักการอ่านอัลกรุอ่าน พยัญชนะ สระ

และเครื่องหมายในภาษาอาหรับ

ขั้นสอน

3.ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับฐานเกิดเสียง    การออกเสียง  กฎการอ่านอะลิฟ ลาม

ใครบ้างที่รู้จัก

4.นักเรียนศึกษาจากบทเรียนและตอบคำถามครู

5.ครูอธิบายและออกเสียงให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง

6.ครูให้นักเรียนลองออกเสียงอักษระภาษาอาหรับ และฝึกอ่านอาลิฟลาม

7.นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านคำศัพท์ที่ครูให้มาและทำแบบทดสอบ

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

กิจกรรมที่ 4  การอ่านสูเราะฮ ( 1 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1        วันที่  12  กรกฎาคม  2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.อบรมจริยธรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นสอน

3.ครูให้นักเรียนดูซูเราะอัล-กุร๊อยชฺ

4.ครูอธิบายความหมายของซูเราะ

5.ฝึกอ่านและเขียนคำในอัลกรุอ่าน

6.แบ่งกลุ่มนักเรียนฝึกอ่านและเขียนซูเราะในอัลกรุอ่าน

7.ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านซูเราะ

ขั้นสรุป

8.อ่านและท่องซูเราะเป็นรายบุคคล

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

สื่อการเรียนรู้

1.หนังสือเรียนอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2.หนังสือเรียน

.........................................................................................................................


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รหัสวิชา  14101  ชั้น  ป.4

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การเผยแพร่อิสลาม  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  7  ชั่วโมง  คะแนน

25  คะแนนผู้สอน  นางสาวนาพีซะ  บินอาหวา โรงเรียน    เทศบาลตำบลปริก


มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจความเป็นมา ความสำคัญ หลักการของศาสนาอิสลาม มี

ศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด

มฐ. ส 1.1  ป.4/4  สรุปประวัติการเผยแผ่อิสลาม ณ นครมักกะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

มฐ. ส1.1  ป.4/5  เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

มาตรฐาน  ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนัก  ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนา

อิสลาม

ตัวชี้วัด

มฐ. ส1.2  ป.4/2  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแบบ

อย่างของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

มฐ. ส1.2  ป.4/3 อภิปรายความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบำรุงศาสนสถาน

สาระสำคัญ
ศึกษาประวัติของท่านศาสดานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮูอาลัยฮิวะศอลลัมโดยสังเขป

สาระการเรียนรู้

ความรู้

การเผยแผ่อิสลาม ณ นครมักกะฮฺ

-  อุปสรรค

-  ผู้เข้ารับอิสลามยุคแรก

-  ความเสียสละของเศาะหาบะฮฺ

-  เศาะหาบะฮฺรุ่นแรก

-  ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺและอบูฏอลิบเสียชีวิต

แบบอย่างของรสูล

-  ความเป็นผู้นำ

-  ความกตัญญู

-  ความสามัคคี

การปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี

-  ความสามัคคี

-  ความเป็นผู้นำ  ผู้ตาม

-  มารยาทและการกล่าวดุอาอฺ

-  ดุอาอฺเข้า -ออกมัสญิด

-  ดุอาอฺหลังละหมาด

มัสญิด

-  ความหมาย

-  ความสำคัญ

ทักษะ / กระบวนการ

1.สรุปประวัติการเผยแผ่อิสลาม ณ นครมักกะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด

2.ประพฤติตนตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด ( ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)

3.ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด

  1. อภิปรายความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบำรุงศาสนสถาน

คุณลักษณะ

1.ใฝ่เรียนรู้

2.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

3.มีวินัย

4.ซื่อสัตย์สุจริต

5.ความสามารถในการสื่อสาร

6.ความสามารถในการคิด

7.ความสามรถในการใช้ทักษะชีวิต

การประเมินผลรวบยอด

ชิ้นงานหรือภาระงาน

1การเขียน

2.การรายงานสรุป

3.การอ่าน

การประเมิน

1.การเขียนเรียงความเรื่องการปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดีตามแบบอย่างนบีมุฮัมมัด

2.รายงานเรื่องการเผยแผ่อิสลาม ณ นครมักกะฮฺ

3.แบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ

10  คะแนน 4  = ดีเยี่ยม

8 – 9  คะแนน   3 = ดี

6 – 7  คะแนน   2 = พอใช้

1 – 5  คะแนน 1 = ปรับปรุง


กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 การเผยแผ่อิสลาม ณ นครมักกะฮฺ ( 2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1  อุปสรรคของผู้เข้ารับอิสลามในยุคแรก  วันที่  19  กรกฎาคม    2553

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหลักศรัทธาต่อรอซูล

ขั้นสอน

3.ครูให้นักเรียนศึกษาจากหนังสืออิสลามศึกษา

4.ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอุปสรรคการเผยแผ่อิสลามของท่านนบีมูฮัมมัด

5.ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วงการเผยแผ่อิสลามของท่านนบีมูฮัม

หมัด(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)

6.ครูให้นักเรียนทำแบบสรุปอุปสรรคในการเผยแพร่อิสลาม

7.นักเรียนส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียน

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 2      การเสียสละของซอฮาบัต วันที่  2  สิงหาคม    2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับอุปสรรคการเผยแผ่อิสลามของท่านนบีมูฮัมมัด

ขั้นสอน

3.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มและเท่าๆกันให้นักเรียนศึกษา

ค้นคว้าตามหัวข้อที่กำหนดให้

-ผู้เข้ารับอิสลามยุคแรก

-ความเสียสละของเศาะหาบ

-เศาะหาบะฮฺรุ่นแรก

-ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺและอบูฏอลิบเสียชีวิต

4.นักเรียนส่งตัวแทนนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

5.ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วงการเผยแผ่อิสลาม

ขั้นสรุป

6.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

7.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

กิจกรรมที่ 2 แบบอย่างของรสูล ( 1 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ วันที่  9 สิงหาคม    2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหลักศรัทธาต่อรอซูล

ขั้นสอน

3.ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเป็นมุสลิมที่ดีตามแบบอย่างของท่าน

นบีมูฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)

4.ให้นักเรียนยกตัวอย่างแบบอย่างที่ดีของท่านนบีมูฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)

5.ตัวแทนออกมาเขียนบนกระดาน

6.นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงในสมุดบันทึกและทำแบบฝึกหัด

ขั้นสรุป

7.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

8.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

กิจกรรมที่ 3        การปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี ( 1 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1 ความสามัคคี  ความเป็นผู้นำ  ผู้ตาม  วันที่  16  สิงหาคม    2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.อบรมจริยธรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นสอน

3.ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี

4.สนทนากับนักเรียนเรื่องความสามัคคี และประโยชน์ของการสามัคคี

5.ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของหัวหน้าห้องและสมาชิกในห้อง

6.อธิบายนักเรียนเรื่องการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี

7.นักเรียนจดบันทึกบนกระดานและทำแบบฝึกหัด

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 2 มายาทที่ดีและการกล่าวดุอา  วันที่  23  สิงหาคม    2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.อบรมจริยธรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นสอน

3.ทบทวนนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี

4.แบ่งกลุ่มนักเรียน 2 กลุ่มแข่งขันการเขียนเป็นบนกระดานในหัวข้อ มารยาทที่ดี

5.ทั้งสองกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเขียนบนกระดาน

6.อธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเรื่องมารยาทที่ดีและการกล่าวดุอาดุอาอฺเข้า -ออกมัสญิด

7.นักเรียนจดบันทึกบนกระดานและร่วมกันอ่านดุอา

ข้อสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 3 ดุอาหลังละหมาด        วันที่  30  สิงหาคม    2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.ทบทวนบทเรียนเรื่องมารยาทที่ดีและการกล่าวดุอา

ขั้นสอน

3.ให้นักเรียนท่องจำดุอาเข้าออกมัสยิด

4.ครูให้นักเรียนจดบันทึกดุอาหลังละหมาด

5.ครูอ่านให้นักเรียนฟังพร้อมแปลความหมาย

6.นักเรียนอ่านตามครูหลายๆครั้ง

7.นักเรียนฝึกท่องเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

กิจกรรมที่ 4        มัสยิด ( 1 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1 ความสามัคคี  ความเป็นผู้นำ  ผู้ตาม  วันที่  6  กันยายน  2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.อบรมจริยธรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นสอน

3.ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลาม

4.สนทนากับนักเรียนเรื่องการปฎิบัติศาสนกิจในมัสยิดในวันสำคัญต่างๆ

5.นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับมัสยิด

6.ทบทวนดุอาเข้าออก-มัสยิด

7.ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมารยาทและการปฎิบัติตนเวลาอยู่ในมัสยิด

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

  1. กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

สื่อการเรียนรู้

1หนังสือเรียนอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2แถบประโยค

3.แบบทดสอบ

......................................................................................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557