นาพีซะ  บินอาหวา นาพีซะ บินอาหวา นาพีซะ บินอาหวา

ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาอิสลามศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ครูปี

by นาพีซะ บินอาหวา @December,12 2010 10.44 ( IP : 182...41 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา


          ด้วยนางสาวนาพีซะ  บินอาหวา  ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้อิสลามศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

2553 เพื่อให้ผู้บริหารทราบ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                        นางสาวนาพีซะ  บินอาหวา

                                                                      (ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก)

...........................................................................................................................

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม รหัสวิชา  ส12101 ชั้น

ป.2หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  ศรัทธามั่นคง   ภาคเรียนที่ 1 เวลา  7  ชั่วโมง  คะแนน

25  คะแนน ผู้สอน  นางสาวนาพีซะ  บินอาหวา โรงเรียน  เทศบาลตำบลปริก

มาตรฐานการเรียนรู้

ส1.1รู้และเข้าใจความเป็นมา ความสำคัญ หลักการของศาสนาอิสลาม มีศรัทธาที่ถูก

ต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด  ป.2/1  บอกความหมายความสำคัญของ  โครงสร้างอิสลามและพระนามของ

อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ที่กำหนด


สาระสำคัญ

1.โครงสร้างศาสนาอิสลามประกอบด้วยหลักศรัทธา  หลักปฏิบัติ  และหลักอิห์ซาน

2.มุสลิมทุกคนต้องเชื่อมั่นในหลักการศรัทธา 6 ประการ ทั้งกาย  วาจา และใจ

3.อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงคุณลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์โดยปราศจากข้อบกพร่อง

สาระการเรียนรู้

      ความรู้

1.โครงสร้างอิสลาม  

    -หลักการศรัทธา 6 ประการ

    -หลักการปฏิบัติ 5  ประการ

    -หลักคุณธรรม(อิหฺสาน)

2.พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา

    -พระนามลำดับที่ 11 – 24  พร้อมความหมาย

ทักษะ / กระบวนการ

1.ฟังเนื้อหาจากการอธิบายและยกตัวอย่างของครู

2.ตั้งคำถาม ตอบคำถาม และร่วมกันอภิปรายจากเนื้อหาที่ได้ศึกษา

3.สรุปและจับใจความจากเนื้อหาที่เรียน

4.วิเคราะห์เนื้อเรื่อง เขียนอธิบายจากประเด็นคำถาม

5.การทำชิ้นงานในลักษณะแผนผังความคิด

6.ปฏิบัติตนในการอ่าน ฟัง และดู ได้อย่างเหมาะสม

คุณลักษณะ

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มุ่งมั่นในการทำงาน

3.มีวินัยในการเรียนและการปฏิบัติงาน

4.รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

ประเมินผลรวบยอด

ชิ้นงานหรือภาระงาน

1.แผนผังความคิด  เรื่อง “โครงสร้างองค์ประกอบของศาสนาอิสลาม”

2.ท่องจำพระนามของอัลลอฮฺ  ลำดับที่ 11 – 24  พร้อมความหมาย

3.วาดภาพแสดงหลักการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากหลักปฏิบัติ 5 ประการพร้อมการ

    บรรยายภาพประกอบ

4.แบบทดสอบ

การประเมิน

1.แผนผังความคิด  เรื่อง “โครงสร้างองค์ประกอบของศาสนาอิสลาม”

2.แบบประเมินผลการท่องจำพระนามของอัลลอฮฺ  ลำดับที่ 11 – 24  พร้อมความหมาย

3.แบบประเมินผลให้คะแนนชิ้นงาน  “วาดภาพแสดงหลักการปฏิบัติ 5 ประการ”

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 เรื่อง  โครงสร้างอิสลาม (5 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1            (วันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.การประเมินความรู้เดิมของนักเรียนด้วยการสนทนาซักถาม  การยกตัวอย่างเหตุการณ์

และเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง  การเปรียบเทียบเรื่องราวรอบตัวที่นักเรียนเคยประสบ การใช้สื่อ

ที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาสร้างข้อสังเกต

ขั้นสอน 

3.อธิบาย  เรื่อง  โครงสร้างของอิสลาม ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของ

อิสลาม

4.นักเรียนจับกลุ่มๆมละ 5 คนศึกษาในบทเรียนและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

โครงสร้าง ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของอิสลาม

5.ให้ตัวแทนออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม

6.ครูอธิบายเพิ่มเติมโครงสร้าง ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของศาสนา

อิสลาม

7.นักเรียนทำแผนผังความคิด  เรื่อง “โครงสร้างองค์ประกอบของศาสนาอิสลาม”

ขั้นสรุป

8.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 2  (วันที่ 9  มิถุนายน พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ทบทวนบทเรียนเรื่องโครงสร้างของศาสนาอิสลาม

ขั้นสอน 

3.สอบถามนักเรียนสิ่งที่นักเรียนเชื่อและศรัทธา และร่วมกันสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา

4.ครูอธิบายความหมายเกี่ยวกับหลักศรัทธาทั้ง 6 ประการ

5.นักเรียนจับกลุ่มๆมละ 6  คน ศึกษาในบทเรียนและหนังสือพิมพ์ข่าวสารและร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ หลักศรัทธาแต่ละข้อ

6.ให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงอภิปรายหลักศรัทธาทั้ง 6 ประการหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม

7.ครูอธิบายเพิ่มเติมหลักศรัทธาทั้ง 6 ประการ

8.นักเรียนจดบันทึกหลักศรัทธาทั้ง 6 ประการ ลงในสมุดบันทึก

ขั้นสรุป

9.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

10.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 3  (วันที่ 16  มิถุนายน พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ทบทวนบทเรียนเรื่องโครงสร้างของศาสนาอิสลาม และหลักศรัทธาทั้ง 6 ประการ

ขั้นสอน 

3.สอบถามนักเรียนสิ่งที่คนมุสลิมต้องปฏิบัติเพราะเป็นเสาหลักของศาสนาอิสลาม

4.ครูให้นักเรียนศึกษาในบทเรียนเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทั้ง 5 ประการ

5.ให้นักเรียนอภิปรายหลักการปฏิบัติทั้ง 5 ประการร่วมกัน

6.ครูอธิบายเพิ่มเติมหลักศรัทธาทั้ง 5 ประการ

7.นักเรียนจดบันทึกหลักศรัทธาทั้ง 5 ประการ ลงในสมุดบันทึก

8.นักเรียนวาดภาพแสดงหลักการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากหลักปฏิบัติ 5 ประการพร้อม
การบรรยายภาพประกอบ

ขั้นสรุป

9.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

10.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 4  (วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ทบทวนบทเรียนเรื่องโครงสร้างของศาสนาอิสลาม  หลักศรัทธา

ขั้นสอน 

3.ตั้งคำถามนักเรียนเรื่องคุณธรรม ที่คนมุสลิมต้องมี

4.ครูให้นักเรียนศึกษาในบทเรียน

5.ครูเล่าประวัติเกี่ยวกับคุณธรรมอันดีงามที่ท่านนาบีและซอฮาบะกระทำเป็นแบบอย่าง

4.นักเรียนจับกลุ่มๆมละ 5  คนศึกษาในบทเรียนและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แบบอย่างการมีคุณธรรม

6.ให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นเขียนลงบนกระดานเกี่ยวกับคุณธรรมในตัวนักเรียน

7.ครูอธิบายเพิ่มเติมหลักคุณธรรมสิ่งที่ดีงาม8

8.นักเรียนจดบันทึกหลักคุณธรรม ลงในสมุดบันทึก

ขั้นสรุป

9.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

10.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 5  (วันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ทบทวนบทเรียนเรื่องโครงสร้างของศาสนาอิสลาม คือ หลักศรัทธาทั้ง 6 ประการ และ

หลักหลักการปฏิบัติทั้ง 5ประการ และหลักคุณธรรมสิ่งที่ดีงาม

ขั้นสอน 

3.สุ่มตอบคำถามจากครูเกี่ยวกับโครงสร้างของศาสนาอิสลาม ทั้ง 3ประการ

4.ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม

-กลุ่มที่ 1 หลักศรัทธาทั้ง 6 ประการ

-กลุ่มที่ 2 หลักการปฏิบัติทั้ง 5ประการ

-กลุ่มที่ 3 หลักคุณธรรมสิ่งที่ดีงาม

5.ให้นักเรียนอภิปรายโครงสร้างของศาสนาอิสลามทั้ง 3 ประการ

6.แต่ละกลุ่มร่วมกันทำแผนผังความคิดและนำเสนอหน้าชั้นเรียน

7.ทำแบบทดสอบ

ขั้นสรุป

8.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

กิจกรรมที่ 2 เรื่อง พระนามอัลลอฮ (2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1 (วันที่ 7  กรกฏาคม พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮว่ามีใครทราบบ้าง และสอบถาม

ความสำคัญของพระนามอัลลอฮ

ขั้นสอน 

3.ให้นักเรียนดูบัตรคำพระนามอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 11 -15

4.สอบถามนักเรียนใครบ้างที่รู้ความหมายของบัตรคำพระนามอัลลอฮ

5.ครูอ่านให้นักเรียนฟัง พร้อมแปลความหมายของพระนามอัลลอฮ

6.ให้นักเรียนอ่านตามพร้อมแปลความหมาย

7.นักเรียนจดบันทึกพระนามอัลลอฮลงในสมุดบันทึก

8.ครูให้นักเรียนท่องพระนามอัลลอฮสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 1 -2

ขั้นสรุป

9.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

10.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 2 (วันที่ 14  กรกฏาคม พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ครูบทวนพระนามอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 11 -15

ขั้นสอน 

3.ให้นักเรียนดูบัตรคำพระนามอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 16 - 24

4.สอบถามนักเรียนใครบ้างที่รู้ความหมายของบัตรคำพระนามอัลลอฮ

5.ครูอ่านให้นักเรียนฟัง พร้อมแปลความหมายของพระนามอัลลอฮ

6.ให้นักเรียนอ่านตามพร้อมแปลความหมาย

7.นักเรียนจดบันทึกพระนามอัลลอฮลงในสมุดบันทึก

8.ครูให้นักเรียนท่องพระนามอัลลอฮสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 16-24

9.นักเรียนท่องพระนามอัลลอฮสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 11-24 เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป

10.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

11.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

สื่อการเรียนรู้

1หนังสือเรียนอิสลามศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2.สิ่งแวดล้อมรอบตัว  เช่น  ต้นไม้  ท้องฟ้า  สัตว์ต่างๆ  อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ โต๊ะ  เก้าอี้

เป็นต้น

3.หนังสือพิมพ์ข่าวสารเหตุการณ์ประจำวัน

4.สมุดบันทึก


........................................................................................................................


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รหัสวิชา  ส12101    ชั้น  ป.2

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  วิถีแห่งอิสลาม   ภาคเรียนที่ 1 เวลา  8  ชั่วโมง  คะแนน

25  คะแนน  ผู้สอน  นางสาวนาพีซะ  บินอาหวา โรงเรียน  เทศบาลตำบลปริก

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจความเป็นมา ความสำคัญ หลักการของศาสนาอิสลาม มี

ศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด  มฐ. ส 1.1 ป.2/2  บอกความหมาย ความสำคัญตามบทบัญญัติอิสลามที่กำหนด

มาตรฐาน  ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนัก  ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนา

อิสลาม

ตัวชี้วัด  มฐ. ส 1.2 ป.2/1  ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติอิสลาม

สาระสำคัญ

1.หลักการอิสลามประกอบด้วย  การกล่าวปฏิญาณตน  การละหมาด  การถือศีลอด  การ

จ่ายซากาต  และการประกอบพิธีฮัจญ์  ซึ่งเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

2.นะยิสถูกจำแนกออกเป็น นะยิสเบา  นะยิสกลาง  และนะยิสหนัก  ซึ่งทั้ง 3 ประเภทมีวิธี

การชำระล้างที่แตกต่างกัน    บุคลที่จะละหมาดจะต้องปราศจากนะยิสทั้ง 3 นี้

3.การอาบน้ำละหมาดเป็นการชำระร่างกายจากฮะดัษเล็ก  ถือเป็นข้อบังคับก่อนการ

ละหมาด

4.การละหมาดเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺอันนำมาซึ่งความสำเร็จ

ในโลกนี้และโลกหน้า

สาระการเรียนรู้

ความรู้

1.บทบัญญัติอิสลาม  การกล่าวปฏิญาณตน  การละหมาด  การถือศีลอด  การจ่ายซากาต

และการประกอบพิธีฮัจญ์

2.นะญิส

-ความหมายและประเภทของนะญิส

-การชำระล้างนะญิส

3.การอาบน้ำละหมาด

-ฟัรดูและสุนัตของการอาบน้ำละหมาด

-เหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาด

-ข้อห้ามของผู้ไม่มีน้ำละหมาด

4.การละหมาด

-ความหมาย

-ประโยชน์
-ความสำคัญ

-อิริยาบถ

ทักษะ / กระบวนการ

1.ฟังเนื้อหาจากการอธิบายและยกตัวอย่าง

2.สนทนา  ตั้งคำถาม ตอบคำถาม และร่วมกันอภิปรายจากเนื้อหาที่ได้ศึกษา

3.สรุปและจับใจความจากเนื้อหา

4.เรียงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ  แยกแยะสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่ควรทำ

5.ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน

6.แสดงความคิดเห็นจากประเด็นคำถาม  เขียนอธิบายคำตอบ

คุณลักษณะ

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มุ่งมั่นในการทำงาน

3.มีวินัยในการเรียนและการปฏิบัติงาน

4.ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา

ประเมินผลรวบยอด

ชิ้นงานหรือภาระงาน

1.ปฏิบัติการชำระล้างนะยิส

2.เขียนอธิบายแสดงความคิดเห็นจากประเด็นคำถาม

3.แบบทดสอบ

การประเมิน

1.สาธิตการชำระล้างนายิส

  1. เขียนอธิบายแสดงความคิดเห็นจากประเด็นคำถาม

3.แบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ

10  คะแนน 4  = ดีเยี่ยม

8 – 9  คะแนน 3 = ดี

6 – 7  คะแนน 2 = พอใช้

1 – 5  คะแนน 1 = ปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1  เรื่อง บทบัญญัติอิสลาม  ( 2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1      (วันที่ 21  กรกฏาคม พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ครูชี้แนะให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และเห็นคุณค่าของบทบัญญัติอิสลาม

ขั้นสอน 

3.การสนทนาซักถามพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน

4.ครูอธิบายบทบัญญัติของอิสลามและการกล่าวปฏิญาณตน

5.ครูอ่านให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนอ่านตาม

6.ครูอธิบายเพิ่มเติมการกล่าวปฏิญาณตน

7.นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดบันทึก

ขั้นสรุป

8.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 2        (วันที่ 28  กรกฏาคม พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ครูทบทวนบทบัญญัติของอิสลามและการกล่าวปฏิญาณตน

ขั้นสอน 

3.ให้นักเรียนท่องรูกุนอิสลามทั้ง 5 ประการ

4.ครูสอบถามนักเรียนเรื่องรูกุนอิสลามแต่ละข้อ

5.แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ให้นักเรียนทำหัวข้อของรูกนอิสลามแต่ละหัวข้อโดย

นักเรียนจับฉลาก

6.แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นและค้นคว้าเพิ่มเติม

7.ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าห้องเรียน

ขั้นสรุป

8.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

**กิจกรรมที่ 2    เรื่องนายิส ** ( 2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1          (วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ครูอบรมจริยธรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นสอน 

3.ครูสนทนาเกี่ยวกับความหมายของนายิสพร้อมยกตัวอย่าง

4.ครูยกตัวอย่างใช้ภาพประกอบสิ่งที่เป็นนายิส

5.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มๆละ 3-5 คน  ให้ร่วมกันคิดในกลุ่มจดบันทึก อะไรบ้างที่เป็นนายิส

6.นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน

7.ครูและนักเรียนร่วมกันแยกประเภทนายิส โดยทำแผนผังความคิด แยกให้นักเรียนเห็น

นายิสทั้ง 3 ประเภท

ขั้นสรุป

8.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 2        (วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ครูอบรมจริยธรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นสอน 

3.ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง นายิส และประเภทของนายิส

4.ครูอธิบายวิธีการชำระล้างนายิส

5.นักเรียนจดบันทึกวิธีการชำระล้างนายิส

6.นักเรียนซักถามส่วนที่ไม่เข้าใจและครูอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ

7.ครูสาธิตวิธีการชำระนายิสให้นักเรียนดู

8.นักเรียนแยกกันฝึกปฏิบัติจริง ครูคอยสังเกตพฤติกรรม

ขั้นสรุป

9.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

10.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

**กิจกรรมที่ 3    เรื่องการอาบน้ำละหมาด ** ( 2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1          (วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ครูอบรมจริยธรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นสอน 

3.ครูสนทนาเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดที่ถูกต้อง

4.ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับฟัรดูและสุนัตของการอาบน้ำละหมาด

5.ครูอธิบายฟัรดูและสุนัตของการอาบน้ำละหมาด

6.สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมุติการอาบน้ำละหมาด

7.ให้เพื่อนร่วมห้องช่วยดูส่วนที่ปฏิบัติผิด

8.นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ขั้นสรุป

9.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

10.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 2        (วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง ฟัรดูและสุนัตของการอาบน้ำละหมาด

ขั้นสอน 

3.อภิปรายร่วมกันเรื่อง

  • เหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาด

  • ข้อห้ามของผู้ไม่มีน้ำละหมาด

4.นักเรียนสรุปเป็นแผนผังความคิด

5.นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน

6.ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาดพร้อมยกตัวอย่าง

7.ให้นักเรียนยกตัวอย่างข้อห้ามของผู้ที่ไม่มีน้ำละหมาด

ขั้นสรุป

8.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

กิจกรรมที่ 4  การละหมาด ( 2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1      (วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ครูอบรมจริยธรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน

3.ทบทวนบทเรียนเรื่องการอาบน้ำละหมาด

ขั้นสอน 

4.ครูซักถามเกี่ยวกับความรู้เดิมเกี่ยวกับการละหมาดที่ถูกวิธีที่ถูกต้อง

5.ครูอธิบายนักเรียนเกี่ยวกับ
ความหมาย    ประโยชน์ความสำคัญ    -  อิริยาบถ

6.ครูให้นักเรียนดูภาพการละหมาด

7.ครูอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการละหมาดให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง

8.นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ขั้นสรุป

9.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

10.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 2        (วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง การอาบน้ำละหมาด

ขั้นสอน 

3.ครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับวิธีการอาบน้ำละหมาด

4.สุ่มนักเรียนตอบทีละข้อ

5.ให้นักเรียนอาบน้ำละหมาดละไปรวมตัวกันห้องละหมาด

6.นักเรียนสาธิตการละหมาดซุบฮิ

7.ครูตรวจการละหมาดของนักเรียนและบอกข้อผิดพลาด

ขั้นสรุป

8.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียนเรื่องการละหมาด

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

สื่อการเรียนรู้

1.หนังสือเรียนอิสลามศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2.ภาพแสดงขั้นตอนการชำระล้างนะยิส

3.แผนผังความคิดโครงเรื่องของเนื้อหา

4.ภาพแสดงขั้นตอนการอาบน้ำละหมาด

5.ภาพแสดงขั้นตอนการละหมาด

...................................................................................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557