นาพีซะ  บินอาหวา นาพีซะ บินอาหวา นาพีซะ บินอาหวา

ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาอิสลามศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ครูปี

by นาพีซะ บินอาหวา @December,06 2010 17.25 ( IP : 118...1 )

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

            ตามที่กองการศึกษาได้กำหนดให้ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลปริกทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกสาระนั้น  จึงขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                  นางสาว นาพีซะ    บินอาหวา
                                                                                ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก

...........................................................................................................................


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รหัสวิชา  ส11101  ชั้น  ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง อิสลามที่ฉันรัก  ภาคเรียนที่  1  เวลา  4 ชั่วโมง  คะแนน 15 คะแนน    ผู้สอน  นางสาวนาพีซะ  บินอาหวา โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 1.1 รู้และเข้าใจความเป็นมา ความสำคัญ หลักการของศาสนาอิสลาม มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกความหมาย ความเป็นมา  ความสำคัญของโครงสร้างอิสลาม และพระนามของอัลลอฮฺ ที่กำหนด

มาตรฐานการเรียนรู้

ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนัก  ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนาอิสลาม

ตัวชี้วัด

ป.1/2  ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี มีคุณธรรม  จริยธรรมตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด

สาระสำคัญ สาระการเรียนรู้

1.อิสลาม       -  ความหมาย     -  ความเป็นมา     -  ความสำคัญ

2.พระนามอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 1 -5 พร้อมความหมาย

3.การกล่าวสลามและการตอบรับสลาม

ความรู้

1.ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของอิสลาม

2.คุณลักษณะและความหมายของพระนามอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 1 -5

3.มารยาทในการทักทาย

ทักษะ / กระบวนการ

1.บอกความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ

2.  อธิบายสรุปคุณลักษณะและความหมายของพระนามอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 1 -5

3.  ท่องจำและเข้าใจความหมายของคำกล่าวสลามและการตอบรับสลาม

คุณลักษณะ

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.มีจิตสาธารณะ

3.ผู้เรียนมีวินัย    ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ

4.อยู่อย่างพอเพียง

5.ซื่อสัตย์สุจริต

ประเมินผลรวบยอด

ชิ้นงานหรือภาระงาน

1.วาดภาพเรื่อง “การแต่งกายของมุสลิม”

2.แบบฝึกหัดเรื่องพระนามอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 1 -5

3.แบบทดสอบ

การประเมิน

1.วาดภาพเรื่อง “การแต่งกายของมุสลิม”


2.แบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ

10  คะแนน 4  = ดีเยี่ยม

8 – 9  คะแนน 3 = ดี

6 – 7  คะแนน 2 = พอใช้

1 – 5  คะแนน 1 = ปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 เรื่องอิสลาม ( 1 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1          (วันที่ 1, 4 มิถุนายน พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ครูชี้แนะให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และเห็นคุณค่าของอิสลาม

ขั้นสอน 

3.อธิบาย  เรื่อง  ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของอิสลาม

4.นักเรียนจับกลุ่มๆมละ 5 คนศึกษาในบทเรียนและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของอิสลาม

5.ให้ตัวแทนออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม

6.ครูอธิบายเพิ่มเติมความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของศาสนาอิสลาม

7.นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ขั้นสรุป

8.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

กิจกรรมที่ 2  เรื่อง  พระนามอัลลอฮ (2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1 (วันที่ 8,11 มิถุนายน พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮว่ามีใครทราบบ้าง และสอบถาม     ความสำคัญของพระนามอัลลอฮ

ขั้นสอน 

3.ให้นักเรียนดูบัตรคำพระนามอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 1 -2

4.สอบถามนักเรียนใครบ้างที่รู้ความหมายของบัตรคำพระนามอัลลอฮ

5.ครูอ่านให้นักเรียนฟัง พร้อมแปลความหมายของพระนามอัลลอฮ

6.ให้นักเรียนอ่านตามพร้อมแปลความหมาย

7.นักเรียนจดบันทึกพระนามอัลลอฮลงในสมุดบันทึก

8.ครูให้นักเรียนท่องพระนามอัลลอฮสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 1 -2

ขั้นสรุป

9.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

10.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 2  (วันที่ 15,18 มิถุนายน พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ทบทวนพระนามอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 1-2

ขั้นสอน 

3.ให้นักเรียนดูบัตรคำพระนามอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 3 -5

4.ครูอ่านให้นักเรียนฟัง พร้อมแปลความหมายของพระนามอัลลอฮ

5.ให้นักเรียนอ่านตามพร้อมแปลความหมาย

6.นักเรียนจดบันทึกพระนามอัลลอฮลงในสมุดบันทึก

7.ครูให้นักเรียนท่องพระนามอัลลอฮสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 1 -5

8.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดพระนามอัลลอฮสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 1 -5

ขั้นสรุป

9.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

10.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

กิจกรรมที่ 3  เรื่อง การกล่าวสลามและการตอบรับสลาม           (1 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1 (วันที่ 22,25 มิถุนายน พ.ศ.2553)

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและดุอา

2.ทบทวนพระนามอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 1-5

3.สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการทักทายของชนชาติต่างๆ

ขั้นสอน 

4.ให้นักเรียนยกตัวอย่างการทักทายของชาติต่างๆ

5.สอบถามนักเรียนการทักทายของศาสนาอิสลาม และความหมาย ความสำคัญ

6.ครูให้สลามนักเรียนและให้นักเรียนตอบสลาม

7.ครูอธิบายการกล่าวสลามและการตอบรับสลามพร้อมบอกลักษณะการแต่งกายของมุสลิม

8.ให้นักเรียนจับคู่กันกล่าวสลามและตอบรับสลาม

9.ให้นักเรียนวาดภาพเรื่อง “การแต่งกายของมุสลิมและการทักทาย”

ขั้นสรุป

10.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน

11.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

สื่อการเรียนรู้

1.หนังสือเรียนอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2.แบบทดสอบ

3.บัตรคำพระนามอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ลำดับที่ 1 -5

4.แบบฝึกหัดเรื่องพระนามอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา ลำดับที่ 1 -5

........................................................................................................................


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รหัสวิชา  ส11101    ชั้น  ป.1  หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง น้ำสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต ภาคเรียนที่  1  เวลา  5  ชั่วโมง คะแนน 20 คะแนน    ผู้สอน  นางสาวนาพีซะ  บินอาหวา โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจความเป็นมา ความสำคัญ หลักการของศาสนาอิสลาม มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

มาตรฐาน  ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนัก  ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนาอิสลาม

ตัวชี้วัด

มฐ.  ส 1.1 ป.1/2 บอกประเภทของน้ำสะอาดและวิธีการอาบน้ำละหมาด

มฐ.  ส 1.2 ป.1/1 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติอิสลาม

มฐ.  ส 1.2 ป.1/3 อ่าน เขียน พยัญชนะ สระในอัล- กุรฺอานและท่องจำสูเราะฮฺที่กำหนด

สาระสำคัญ

สาระการเรียนรู้

1.ประเภทของน้ำสะอาด

2.การอาบน้ำละหมาด     -วิธีการอาบน้ำละหมาด

3.พยัญชนะ สระ และสูเราะฮฺ.ในอัล-กุรฺอาน 

ความรู้

1.ประเภทของน้ำสะอาดตามบทบัญญัติอิสลาม

2.วิธีการอาบน้ำละหมาด

3.พยัญชนะอะลิฟ – ยาอฺ

ทักษะ / กระบวนการ

  1. บอกประเภทของน้ำสะอาดตามบทบัญญัติอิสลาม

  2. ปฎิบัติการอาบน้ำละหมาด

คุณลักษณะ


1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.อยู่อย่างพอเพียง

3.มีจิตสาธารณะ

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.ซื่อสัตย์สุจริต

6.มีวินัย

ประเมินผลรวบยอด

ชิ้นงานหรือภาระงาน

1.ท่องจำ

2.วาดภาพ

3.แบบทดสอบ

การประเมิน

1.วาดภาพเรื่อง “แหล่งน้ำ”

2.แบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ

10  คะแนน     4  = ดีเยี่ยม

8 – 9  คะแนน   3 = ดี

6 – 7  คะแนน   2 = พอใช้

1 – 5  คะแนน   1 = ปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1ประเภทของน้ำสะอาดตามบทบัญญัติอิสลาม          ( 1 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1  วันที่      29,2  มิถุนายน-กรกฎาคม    2553

ขั้นนำ      
1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับน้ำที่สะอาดสามารถทำความสะอาดได้

ขั้นสอน

3.ครูชี้แนะให้นักเรียนเห็นความสำคัญน้ำ

4.นักเรียนศึกษาจากหนังสือในบทเรียน

5.ครูอธิบาย  เรื่อง แหล่งน้ำ น้ำตามบทบัญญัติอิสลาม

6.วาดภาพเรื่อง แหล่งน้ำ

7.นักเรียนส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียน และนำเสนอผลงาน                       

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

10.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

กิจกรรมที่ 2  วิธีการอาบน้ำละหมาด ( 2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1  วันที่    6,9 กรกฎาคม  2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับน้ำตามบทบัญญัติอิสลาม

ขั้นสอน

3.ร่วมกันสนทนาถึงคนที่เป็นมุสลิมจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 5 ประการ ซึ่งใน 5 ประการนี้ รูกนที่ 2 ซึ่งมุสลิมจะต้องปฏิบัติการละหมาด เราต้องเรียนรู้วิธีการอาบน้ำ ละหมาด คนที่จะละหมาด อันดับแรกร่างกายต้องสะอาด การแต่งกายต้องสะอาดปราศจากนายิสและที่สำคัญเราต้องมีน้ำละหมาดก่อนที่เราจะทำการละหมาด

4.ครูแสดงแผนภาพขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดให้นักเรียนดูพร้อมๆกัน

5.แล้วสนทนาอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนการอาบน้ำละหมาด

6.นักเรียนจดบันทึกวิธีการอาบน้ำละหมาด

ขั้นสรุป

7.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

8.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 2  วันที่  13,16  กรกฎาคม  2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.อบรมจริยธรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นสอน

3.ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนขั้นตอนเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดซึ่งศึกษามาแล้ว

4.ครูแสดงแผนภาพขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดให้นักเรียนดูทบทวนอีกครั้ง

5.แบ่งนักเรียนออกเป็น 3-4 กลุ่ม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มศึกษาขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

6.นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาแสดงบบาทสมมุติขั้นตอนการอาบน้ำละหมาด

7.นักเรียนทำแบบทดสอบ

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนขั้นตอนการอาบน้ำละหมาด

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

กิจกรรมที่ 3  พยัญชนะอะลิฟ – ยาอฺ      ( 2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1  วันที่    20,23  กรกฎาคม  2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับอักษรภาษาอาหรับ

ขั้นสอน

3.สนทนากับนักเรียนเรื่องจำนวนพยัญชนะอักษรภาษาอาหรับ

4.ครูให้นักเรียนจดบันทึกพยัญชนะอักษรภาษาอาหรับตั้งแต่ตัวที่1-15

5.นักเรียนเล่นเกมทายตัวอักษร

ขั้นสรุป

6.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

7.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 2  วันที่  27,30  กรกฎาคม            2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.อบรมจริยธรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นสอน

3.ทบทวนพยัญชนะอักษรภาษาอาหรับตั้งแต่ตัวที่ 1-15

4.ครูแสดงวิธีการเขียนตัวอักษรภาษาอาหรับ

5.ครูเขียนพยัญชนะอักษรภาษาอาหรับตัวที่ 16-30

6.ให้นักเรียนบันทึกพยัญชนะอักษรภาษาอาหรับลงในสมุดบันทึก

7.นักเรียนทำแบบทดสอบ

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

สื่อการเรียนรู้

1.หนังสือเรียนอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2.แบบฝึกหัด

3.รูปภาพแหล่งน้ำ

4.รูปภาพขั้นตอนในการอาบน้ำละหมาด

....................................................................................................................


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รหัสวิชา  ส11101  ชั้น  ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง ไปละหมาดกันเถิด  ภาคเรียนที่  1  เวลา  5  ชั่วโมง คะแนน 20 คะแนน ผู้สอน  นางสาวนาพีซะ  บินอาหวา โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจความเป็นมา ความสำคัญ หลักการของศาสนาอิสลาม มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

มาตรฐาน  ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนัก  ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนาอิสลาม

ตัวชี้วัด

มฐ.  ส 1.1 ป.1/3 บอกเวลาและวิธีการละหมาดฟัรฎุ

มฐ.  ส 1.2 ป.1/1 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติอิสลาม

มฐ.  ส 1.2 ป.1/3 อ่าน เขียน พยัญชนะ สระในอัล- กุรฺอานและท่องจำสูเราะฮฺที่กำหนด

มฐ.  ส 1.2 ป.1/5 การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนา

สาระสำคัญ

1.การละหมาดฟัรฎุ

-เวลาในการละหมาดฟัรฎุ
-วิธีการละหมาด

2.สูเราะฮฺฟาติหะฮฺเป็นสูเราะฮฺที่ต้องอ่านในการปฏิบัติละหมาดทุกครั้ง

3.วันศุกร์เป็นวันสำคัญในอิสลาม

สาระการเรียนรู้

ความรู้

1.การละหมาดฟัรฎุ

-เวลาในการละหมาดฟัรฎุ -วิธีการละหมาดฟัรฎุ

2.การท่องจำสูเราะฮฺ ฟาติหะฮฺ

3.วันสำคัญของอิสลาม

-ที่มาและข้อควรปฏิบัติในวันศุกร์  
ทักษะ / กระบวนการ
1.บอกเวลาละหมาดฟัรฎุ

2.ปฎิบัติการละหมาด

3.ท่องจำสูเราะฮฺ ฟาติหะฮฺ

คุณลักษณะ

1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2.รักความเป็นไทย

3.ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ

4.ผู้เรียนมีวินัย  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ

5.อยู่อย่างพอเพียง

6.มีจิตสาธารณะ

7.ซื่อสัตย์สุจริต

8.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ประเมินผลรวบยอด

ชิ้นงานหรือภาระงาน

การประเมินผล

วิธีการประเมิน

1.ทดสอบปฎิบัติอิริยาบทในการละหมาด

2.แบบฝึกหัด

3.แบบทดสอบประจำหน่วย

4.ท่องจำสูเราะฮฺ ฟาติหะฮฺ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

1.แบบบันทึก

2.แบบฝึกหัด

3.แบบทดสอบ

การประเมิน

1.ทดสอบปฎิบัติอิริยาบถในการละหมาด

2.ท่องจำสูเราะฮฺ ฟาติหะฮฺ

3.แบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ

10  คะแนน 4  = ดีเยี่ยม

8 – 9  คะแนน 3 = ดี

6 – 7  คะแนน 2 = พอใช้

1 – 5  คะแนน 1 = ปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1  การละหมาดฟัรดู ( 2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1  เวลาในการละหมาดฟัรฎุ      วันที่    3,6  สิงหาคม  2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับน้ำที่สะอาดสามารถทำความสะอาดได้

ขั้นสอน

3.ครูสอบถามนักเรียนใครบ้างที่ละหมาดครบทุกวัน

4.นักเรียนศึกษาจากหนังสือในบทเรียนเรื่อเวลาในการละหาดฟัรดู

5.ครูอธิบาย  เรื่อง เวลาในการละหมาดฟัรดู

6.ครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับเวลาในการละหมาดฟัรดู

7.ครูให้นักเรียนออกมาเขียนคำตอบหน้ากระดาน และเฉลยคำตอบพร้อมกัน

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 2  วิธีละหมาดฟัรดู      วันที่    17,20  สิงหาคม  2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา  

2.ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเวลาในการละหมาดฟัรดู

ขั้นสอน

3.ครูให้นักเรียนไปรวมตัวกันที่ห้องละหมาด

4.นักเรียนศึกษาจากแผนภาพอิริยาบถ เรื่อง วิธีการละหมาด

5.ครูอธิบายแต่ละขั้นตอน พร้อมสาธิตตัวอย่าง

6.ครูให้นักเรียนทุกคนแสดงวิธีการละหมาดฟัรดูพร้อมๆกัน

7.ครูทดสอบการปฎิบัติอิริยาบทการละหมาดแต่ละขั้นตอน

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม


กิจกรรมที่ 2  การท่องจำซูเราะ ( 1 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1 ซูเราะอัลฟาติหะ      วันที่    24,27  สิงหาคม  2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา  
2.ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการละหมาด

ขั้นสอน

3.ครูชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านซูเราะอัลฟาติหะ

4.นักเรียนศึกษาจากหนังสือในบทเรียนเรื่อง ซูเราะอัลฟาติหะ

5.ครูอ่านให้นักเรียนฟัง พร้อมอธิบายความหมายของซูเราะ

6.ครูให้นักเรียนทุกคนอ่านซูเราะฟาติหะพร้อมๆกัน

7.ครูให้นักเรียนท่องซูเราะอัลฟาติหะเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

กิจกรรมที่ 3  วันสำคัญของอิสลาม ( 2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1 วันฮารีรายอ        วันที่    31  สิงหาคม – 3 กันยายน  2553

ขั้นนำ     

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา

2.ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของซูเราะอัลฟาติหะ

ขั้นสอน

3.ครูสอบถามนักเรียนใครบ้างที่ถือศีลอด

4.ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงวัสำคัญของศาสนาอิสลาม ที่นักเรียนควรรู้

5.ครูอธิบายการปฏิบัติตัวในวันฮารีรายอ

6.ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวันรายอปีที่ผ่านมา

7.ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

ชั่วโมงที่ 2        ที่มาและข้อควรปฏิบัติในวันศุกร์    วันที่    7-10  กันยายน  2553

ขั้นนำ

1.อ่านฟาติหะและกล่าวดุอา  
2.ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของวันต่างๆในอิสลาม

ขั้นสอน

3.ครูชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันศุกร์

4.ครูอธิบายกิจกรรมที่ต้องทำในวันศุกร์ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

5.ครูยกตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ และอธิบายข้อควรปฏิบัติในวันศุกร์

6.ครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ

7.ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

9.กล่าวดุอาและกล่าวสลาม

สื่อการเรียนรู้

1.หนังสือเรียนอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2.แบบทดสอบ

3.แบบฝึกหัด

4.ภาพการละหมาดในอิริยาบถต่างๆ

Comment #1
Posted @February,25 2013 21.17 ip : 223...191

น้องเพิ่งสอนอิสลามศึกษายังเขียนแผนไม่เป็น รบกวนช่วยส่งตัวอย่างแผน ป.1 - ป.3 ให้หน่อย

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557