hadanan lasohh hadanan lasohh

ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายงานการปฏิบัติงาน

by hadanan lasohh @August,18 2009 16.58 ( IP : 61...179 )

เรียน    ผู้อำนวยการกองการศึกษา
          ตามที่กองการศึกษาได้กำหนดให้พนักงานทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ จึงขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้
มาพร้อมนี้


                                                                                          นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ
                                                                                      ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก


                                                          แผนการจัดการเรียนรู้


              กลุ่มสาระ  สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่1
              สัปดาห์ที่ 16,17
              หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  เพศศึกษา  เรื่องย่อย  การดูแลรักษาร่างกายและอวัยวะ
              เวลาเรียน  2 ชั่วโมง
              ปีการศึกษา        2552    ใช้สอนวันที่    28    เดือน    สิงหาคม        พ.ศ.  2552
              ปีการศึกษา        2552    ใช้สอนวันที่    4      เดือน      กันยายน      พ.ศ.  2552

              1.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                      -  สามารถบอกการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายได้

              2.    สาระการเรียนรู้ / เนื้อหา
                      -  เพศศึกษา

              3.    กระบวนการจัดการเรียนรู้
                    ขั้นนำ (เวลา 10 นาที)
                          1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับร่างกายของคนเรา โดยมีครูชี้ส่วนต่างๆ ของร่างกายแล้วให้นัก
                                เรียนบอก เช่น หู ใบหน้า ศีรษะ  ฯลฯ
                    ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )
                          2.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับร่างกายของคนเรามักจะมีสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละอองเหงื่อ
                                เกาะอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เราจึงหมั่นดูแลรักษาความสะอาด
                          3.  ครูให้นักเรียนบอกการทำความสะอาดผม ใบหน้า ปาก และฟัน การทำความสะอาดส่วนต่างๆ
                                ของร่างกาย และจุดอับชื้น แล้วบันทึกลงในสมุดงาน
                          4.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย และอวัยวะเพศ โดยมีครูเป็นผู้ชี้
                                แนะ

                    ขั้นสรุป ( เวลา 10 นาที )
                          5.  นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
                          6.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

            4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
                    -  แบบฝึกหัดหลังเรียน

            5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
                    -  สังเกตการตอบคำถาม

            6.    แหล่งการเรียนรู้
                    -  แบบเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา

            7.    สื่อการสอน
                    -  บัตรภาพอวัยวะ


                                                                                        นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ
                                                                                                ครูผู้สอน


                              ......................................................................................


                                                            แผนการจัดการเรียนรู้


                กลุ่มสาระ  สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่1
                สัปดาห์ที่ 18,19
                หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  เพศศึกษา  เรื่องย่อย  พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ
                เวลาเรียน  2  ชั่วโมง
                ปีการศึกษา        2552    ใช้สอนวันที่    11    เดือน    กันยายน        พ.ศ. 2552
                ปีการศึกษา        2552    ใช้สอนวันที่    18    เดือน    กันยายน        พ.ศ. 2552

                1.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                        -  สามารถบอกพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้

                2.    สาระการเรียนรู้ / เนื้อหา
                        -  เพศศึกษา

                3.    กระบวนการจัดการเรียนรู้
                      ขั้นนำ (เวลา 10 นาที)
                            1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นไปในแต่ละวัน มีการปล้น ฆ่ากันตายฉกชิงวิ่ง
                                ราวทรัพย์ แทบทุกวัน

                      ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )
                            2.  ครูครูสนทนากับนักเรียนถึงความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ โดยมีครูอธิบายนักเรียน
                                  ฟังอย่างเข้าใจให้
                            3.  ครูให้นักเรียนบอกพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ แล้วบันทึกลงในสมุด
                                  งาน
                            4.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ โดยมีครูเป็นผู้ชี้
                                  แนะ

                      ขั้นสรุป ( เวลา 10 นาที )
                            5.  นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
                            6.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

              4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
                    -  แบบฝึกหัดหลังเรียน

              5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
                    -  สังเกตการตอบคำถาม

            6.    แหล่งการเรียนรู้
                    -  แบบเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา

            7.    สื่อการสอน
                    -  บัตรภาพอวัยวะ


                                                                                    นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ
                                                                                            ครูผู้สอน


                                  .....................................................................................


                                                            แผนการจัดการเรียนรู้


            กลุ่มสาระ  สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 สัปดาห์ที่ 20,21
            หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  เพศศึกษา  เรื่องย่อย  พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ
            เวลาเรียน  2  ชั่วโมง
            ปีการศึกษา        2552    ใช้สอนวันที่    25    เดือน    กันยายน          พ.ศ. 2552
            ปีการศึกษา        2552    ใช้สอนวันที่    2    เดือน    ตุลาคม          พ.ศ. 2552

            1.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                    -  สามารถบอกการป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้

            2.    สาระการเรียนรู้ / เนื้อหา
                    -  เพศศึกษา

            3.    กระบวนการจัดการเรียนรู้
                  ขั้นนำ (เวลา 10 นาที)
                        1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนไปใบคาบที่แล้วถึงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วง
                              ละเมิดทางเพศได้

                    ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )
                        2.  ครูครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงใครเคยพบเจอเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน
                        3.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกัน และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การล่วงละเมิด
                              ทางเพศ  แล้วบันทึกลงในสมุดงาน
                        4.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกการป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทาง
                              เพศ

                  ขั้นสรุป ( เวลา 10 นาที )
                        5.  นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
                        6.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

            4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
                  -  แบบฝึกหัดหลังเรียน

            5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
                  -  สังเกตการตอบคำถาม

            6.    แหล่งการเรียนรู้
                  -  แบบเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา

            7.    สื่อการสอน
                  -  ภาพข่าวในปัจจุบัน                                                                                            นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ
                                                                                                    ครูผู้สอน


                                  ..................................................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557