ครูไก่12 ครูไก่12

ขอส่งแผนการสอนคณิตศาสตร์ ป 4หน่วยที่ 3 เรื่องการคูณ 4คาบ

ครูไก่

by ครูไก่12 @August,16 2009 05.02 ( IP : 61...59 )

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการ  รักษการผู้อำนวยการกองการศึกษา     ด้วยนางสาวณัฏฐ์ชยา  ศิริพันธ์  ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นป4 สัปดาห์ที่17  - 21 ให้ผู้บริหารทราบ
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                นางสาวณัฏฐ์ชยา  ศิริพันธ์
                                                              ครู คศ 1


เรียนรู้ที่ 4.1 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก และโจทย์ปัญหา
(2 ชั่วโมง)
ความคิดรวบยอด
การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก
อาจทำได้โดยนำจำนวน
ที่มีหนึ่งหลักมาคูณกับจำนวนที่มีหลายหลัก โดยคูณจำนวนในหลักหน่วย
ก่อนแล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไป
สาระการเรียนรู้
1. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก
2. โจทย์ปัญหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อกำหนดโจทย์
และโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มี
หลายหลักให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์การคูณ ได้อย่างสมเหตุสมผล
รวมทั้งแสดงวิธีทำและหาคำตอบที่ถูกต้องได้
กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นเกริ่นนำ ครูให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลง เรียนเลขดี
พร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ
เพลง เรียนเลขดี
เรียนเลขได้ดี
ต้องเรียนให้เข้าใจ
คิดได้เร็วไว
ต้องมีเทคนิควิธี
ขาดการฝึกฝน
นานนานคิดที
ทักษะไม่มี
เรียนจนจบปีก็ไม่ได้อะไร (ลา...)
การคูณ การหาร
พื้นฐานที่ใช้
บวกลบต้องได้
คิดคล่องอย่างดี
ฝึกเรื่องจำนวน
ทบทวนให้ดี
สูตรคูณอีกที
ต้องแม่นยำเร็วไว (ลา...)

2) ขั้นสอน
1. ครูทบทวนการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
ทั้งที่มีการทดและไม่มีการทด โดย การตั้งประโยคสัญลักษณ์ แล้วให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ
2. ครูให้นักเรียนดูแผนภูมิการคูณและร่วมกันสนทนาเรื่อง
การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มี สามหลักขึ้นไป ทั้งที่มีการทดและไม่มีการทด
ซึ่งใช้วิธีเดียวกับการคูณจำนวนที่มีสองหลัก โดยคูณ ในหลักหน่วยก่อน แล้วจึงคูณในหลักที่อยู่ถัดไป
จากนั้นครูยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์ให้ นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ แล้วให้นักเรียนฝึกหาคำตอบ
3. ครูให้นักเรียนฝึกสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณ
โดยยกตัวอย่างจากสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว แล้ว ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ แสดงวิธีทำ และหาคำตอบ
4. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง
การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก และ โจทย์ปัญหา จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน  มมฐ. คณิตฯ หน้า 95, 96
3) ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับ
การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ จำนวนที่มีหลายหลัก และโจทย์ปัญหา
2. ครูให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก  มมฐ. คณิตฯ หน้า 92 - 95

สื่อการเรียนรู้
1. เพลง เรียนเลขดี
2. แผนภูมิการคูณ

การประเมินผล
1. สังเกตการหาคำตอบโจทย์การคูณจำนวนที่ มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลาย  หลัก
2. สังเกตการวิเคราะห์โจทย์ แสดงวิธีทำ
และหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการคูณ
3. ตรวจแบบฝึกหัด

....................................................................................


แผนการเรียนรู้ที่ 4.2
การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลักและโจทย์ปัญหา
(2 ชั่วโมง)
ความคิดรวบยอด
การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
อาจอาศัยการกระจาย
จำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลัก แล้วนำจำนวนในแต่ละหลักไปคูณกับอีก
จำนวนหนึ่ง จากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกัน
สาระการเรียนรู้
1. การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
2. โจทย์ปัญหา
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อกำหนดโจทย์และโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนที่มีสองหลัก
กับจำนวนที่มี สองหลักให้
สามารถวิเคราะห์โจทย์การคูณได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้ง
แสดงวิธีทำและหาคำตอบที่ถูกต้องได้ กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นเกริ่นนำ ครูกำหนดโจทย์การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก
แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีการหาคำตอบ จากนั้นให้ตัวแทน
นักเรียนออกมาแสดงวิธีทำบนกระดาน
2) ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนดูแผนภูมิการคูณและร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับการคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่ มีสองหลัก จากนั้นครูยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ
2. ครูให้นักเรียนฝึกสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก โดย ยกตัวอย่างจากสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว
แล้วช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ แสดงวิธีทำ และหาคำตอบ
3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง
การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก และ โจทย์ปัญหา จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน  มมฐ. คณิตฯ หน้า 100, 101
3) ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับ
การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับ จำนวนที่มีสองหลัก และโจทย์ปัญหา
2. ครูให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก  มมฐ. คณิตฯ หน้า 97 - 99

สื่อการเรียนรู้
แผนภูมิการคูณ
การประเมินผล
1. สังเกตการหาคำตอบโจทย์การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสอง
  หลัก และโจทย์ปัญหา
2. สังเกตการวิเคราะห์โจทย์ แสดงวิธีท และหาคำตอบจากโจทย์ปัญหา การคูณ
3. ตรวจแบบฝึกหัด

....................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557