hadanan lasohh hadanan lasohh

ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายงานการปฏิบัติงาน

by hadanan lasohh @August,15 2009 10.42 ( IP : 61...167 )

เรียน    ผู้อำนวยการกองการศึกษา
            ตามที่กองการศึกษาได้กำหนดให้พนักงานทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ จึงขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้มาพร้อมนี้


                                                                                  นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ
                                                                              ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก


                                                              แผนการจัดการเรียนรู้


              กลุ่มสาระ  สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่1  สัปดาห์ที่ 12
              หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  การปฏิบัติตน  เรื่องย่อย  การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน
              เวลาเรียน  1 ชั่วโมง
              ปีการศึกษา        2552      ใช้สอนวันที่    31    เดือน  กรกฎาคม      พ.ศ. 2552

              1.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                      -  สามารถบอกข้อควรปฏิบัติเมื่อยู่ในโรงเรียนได้

              2.    สาระการเรียนรู้ / เนื้อหา
                      -  ชีวิตในโรงเรียน

              3.    กระบวนการจัดการเรียนรู้
                      ขั้นนำ (เวลา 10 นาที)
                          1.    ครูสนทนากับนักเรียนถึงกิจกรรมที่เราทำในโรงเรียน ร่วมกับเพื่อนๆ ในแต่ละวัน ว่ากิจกรรมใด
                                บ้าง

                      ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )
                          2.  ครูสนทนากับนักเรียนถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนมีโอกาสที่จะทำอะไรก็ได้แต่ต้อง อยู่
                                ภายใต้กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสังคม โดยครูนำบัตรภาพการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ
                                ประชาชนมาสนทนากับนักเรียน
                          3.  ครูให้นักเรียนบอกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน แล้วลงบันทึกลงสมุดงาน
                          4.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน โดยมีครูเป็นผู้ชี้
                                แนะ

                    ขั้นสรุป ( เวลา 10 นาที )
                          5.  นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

              4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
                    -  แบบฝึกหัดหลังเรียน

              5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
                    -  สังเกตการตอบคำถาม

              6.    แหล่งการเรียนรู้
                    -  แบบเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา

            7.    สื่อการสอน
                    -  บัตรภาพการเลือกตั้ง


                                                                                  นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ
                                                                                            ครูผู้สอน


                              ..................................................................................................

                                                              แผนการจัดการเรียนรู้
            กลุ่มสาระ  สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่1  สัปดาห์ที่ 13
            หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  มารยาท  เรื่องย่อย  มารยาทในการพูด  เวลาเรียน  1 ชั่วโมง
            ปีการศึกษา        2552      ใช้สอนวันที่    7    เดือน      สิงหาคม      พ.ศ. 2552

            1.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                    -  สามารถบอกมารยาทในการพูด และการแต่งกายได้

            2.    สาระการเรียนรู้ / เนื้อหา
                    -  มารยาทที่ควรปฏิบัติ

            3.    กระบวนการจัดการเรียนรู้
                    ขั้นนำ (เวลา 10 นาที)
                        1.    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่ายิ่ง โดยนำบัตรภาพมารยาทและภาพ
                                วัฒนธรรมไทยมาประกอบการสนทนา

                    ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )
                        2.  ครูสนทนากับนักเรียนถึงการทักทายของนักเรียนเมื่อเจอผู้บริหาร , คุณครู , เพื่อน ,บุคคลภาย
                              นอก เราควรปฏิบัติอย่างไร
                        3.  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3-6 คนโดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันบอกมารยาทในการพูด
                              มารยาทในการแต่งกายแล้วบันทึกลงสมุดงาน โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ
                        4.  ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาบอกถึงมารยาทในการแต่งกาย โดยมีครู เป็นผู้ชี้แนะ

                  ขั้นสรุป ( เวลา 10 นาที )
                        5.  นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

            4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
                  -  แบบฝึกหัดหลังเรียน

          5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
                  -  สังเกตการตอบคำถาม

          6.    แหล่งการเรียนรู้
                  -  แบบเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา

          7.    สื่อการสอน
                  -  ภาพวัฒนธรรมไทย


                                                                                  นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ
                                                                                          ครูผู้สอน


                              ...............................................................................................

                                                              แผนการจัดการเรียนรู้

                กลุ่มสาระ  สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่1 สัปดาห์ที่
                หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  มารยาท  เรื่องย่อย  มารยาทในการรับประทานอาหาร
                เวลาเรียน  2  ชั่วโมง 14,15
                ปีการศึกษา        2552    ใช้สอนวันที่    14    เดือน    สิงหาคม      พ.ศ. 2552

                  1.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                          -  สามารถบอกมารยาทในการรับประทานอาหาร และมารยาทในการเล่นและดูกีฬา

                  2.    สาระการเรียนรู้ / เนื้อหา ได้
                          -  มารยาทที่ควรปฏิบัติ

                  3.    กระบวนการจัดการเรียนรู้
                        ขั้นนำ (เวลา 10 นาที)
                              1.    ครูสนทนาทบทวนเรื่องที่ได้เรียนไป กับนักเรียนในคาบที่แล้ว โดยนำบัตรภาพวัฒนธรรม
                                      ไทยมาประกอบการสนทนา

                        ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )
                              2.  ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองที่เกี่ยวกีบการกีฬาครูซักถามนักเรียน
                                    เกี่ยวกับมารยาทของผู้เล่นกีฬาที่นักเรียนเห็นจากทีวี หรือกีฬาที่จัดขึ้นในชุมชนว่าเป็นอย่าง
                                    ไร แล้วบันทึกลงสมุดงาน
                              3.  ครูสนทนาต่อกับนักเรียนถึงมารยาทในการรับประทานอาหารที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร
                                    แล้วบันทึกลงสมุด
                              4.    ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกถึงมารยาทในการรับประทานอาหาร และมารยาทในการเล่น
                                      และ ดูกีฬา โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

                        ขั้นสรุป ( เวลา 10 นาที )
                              5.  นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

                  4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
                          -  แบบฝึกหัดหลังเรียน

                  5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
                          -  สังเกตการตอบคำถาม

                  6.    แหล่งการเรียนรู้
                          -  แบบเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา

                  7.    สื่อการสอน
                          -  ภาพมารยาทและวัฒนธรรมไทย


                                                                              นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ
                                                                                      ครูผู้สอน


                                ..............................................................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557