สดใส เส็นทอง สดใส เส็นทอง

ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์สัปดาห์ที่ 10 หน่วยความปลอดภัยมีมากหลาย ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2552

สดใส

by สดใส เส็นทอง @July,21 2009 18.13 ( IP : 114...99 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

        ด้วย นางสาวสดใส  เส็นทอง ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สัปดาห์ที่ 10
หน่วยการเรียนรู้ความปลอดภัยมีมากหลาย  ระหว่างวันที่ 20-22  กรกฎาคม 2552
ระดับชั้นปฐมวัยเด็กเล็ก 1/2  ให้ผู้บริหารทราบ


            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                          นางสาวสดใส  เส็นทอง
                                                                      ผู้ดูแลเด็ก


วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2552

หน่วยความปลอดภัยมีมากหลาย
สิ่งที่เด็กรู้แล้ว
1.เครื่องเล่นสนาม
2.ชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

สิ่งที่เด็กต้องการรู้
1.ชื่อของเล่นในห้องเรียน
2.ชื่อยา เช่น ยาแดง  ยาแก้ปวด

สิ่งที่เด็กควรรู้
1.ความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
-ชื่อเครื่องเล่น
-วิธีการเล่นที่ถูกวิธี
2.ความปลอดภัยบนท้องถนน
-การข้ามถนนบนทางม้าลาย
-การข้ามสะพานลอย
3.ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
-วิธีการใช้
-ชื่อเครื่องไฟฟ้า
4.ความปลอดภัยในการใช้ยา
-ยาทาภายนอก
-ยาใช้รับประทาน
5.ความปลอดภัยในการใช้ของมีคม
-วิธีการใช้
-ชื่อของแหลมคม
ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
              1. พัฒนากล้ามเนื้อและประสาทสัมพันธ์ได้
              2. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้
              3.การฟังและการปฏิบัติตามสัญญาณได้
              4.ปฏิบัติตามคำสั่งได้
              5.เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระได้
  สาระที่ควรเรียนรู้
                1.  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
                2.  การปฏิบัติตามคำสั่ง
ประสบการณ์สำคัญ
              1.การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
                      -การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวอยู่กับที่
              2.สุนทรียภาพ
                    - การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
  วิธีการจัดกิจกรรม
                    1.กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว ๆ บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
                    2 .เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้เด็กปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ เช่น สวัสดีค่ะ, สวัสดีครับ, ขอโทษค่ะ,ขอ โทษครับ ฯลฯ
                    3.  ให้ทำซ้ำตามข้อ 2 อีกครั้ง

สื่อการจัดกิจกรรม
        1. เครื่องเคาะจังหวะ
    การประเมินผล
        1. สังเกตการเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
        2. สังเกตการปฏิบัติตามสัญญาณและคำสั่ง

 1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
              1. เด็กสามารถบอกชื่อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นได้
              2.เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามได้อย่างปลอดภัย
              3.อ่านพยัญชนะ ด ได้
              4. เด็กสามารุเล่นได้ถูกวิธีและช่วยเหลือตนเองและเพื่อน
  สาระที่ควรเรียนรู้
                  การเล่นเครื่องเล่นสนาม
  ประสบการณ์สำคัญ
              1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
              2. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื้นในกิจวัตรประจำวัน
              3. การรับฟังความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
  วิธีการจัดกิจกรรม
              1.ครูสนทนากับเด็กถึงชื่อเครื่องเล่นสนามที่มีในศูนย์ เช่น กระดานลื่น ชิงช้า ม้าหมุน ฯลฯ
              2.ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างถูกวิธี ปลอดภัย
  และให้เด็กไปเล่นเครื่องเล่นสนาม
              3.เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
  แต่ละคนขณะที่พูดคุยกับครูและเพื่อน ๆ แนะนำการใช้ภาษาในการพูดที่สุภาพ
  ชัดเจน  น้ำเสียงอ่อนหวานและไพเราะ
  พร้อมกับยกตัวอย่าง  เช่น คำที่ใช้เรียกชื่อเพื่อน  คำที่ใช้แทนตัวเราและผู้อื่น ฯลฯ
              4.ให้นักเรียนออกมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นเครื่องเล่นสนาม
              5.เมื่อเพื่อนเล่าจบครูถามนักเรียนว่าเพื่อนออกมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟัง
  นักเรียนที่ตอบได้ถูกต้องครูกล่าวชมเชย เพราะมีมารยาทในการฟังที่ดี
            6.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเล่นเครื่องเล่นสนามที่ถูกวิธีและปลอดภัย

  สื่อการจัดกิจกรรม
              1.  เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

  การประเมินผล
            1.สังเกตการบอกชื่อเครื่องเล่นสนาม
            2.สังเกตการเล่นเครื่องเล่นสนาม

3.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
          1.ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
          2.ให้เกิดความสนุกสนาม เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด
          3.ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือ และพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
          4..ส่งเสริมการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
สาระที่ควรเรียนรู้
            การปั้นดินน้ำมัน
          การระบายสีเทียนเครื่องเล่นสนาม
ประสบการณ์สำคัญ
          1.การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
          2.การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ
วิธีการจัดกิจกรรม
          1.ครูแนะนำอุปกรณ์และอธิบายการปั้นดินน้ำมัน
          2.ให้เด็ก ๆ ปั้นดินน้ำมันตามความสนใจ ครูคอยดูแลและสนทนากับเด็ก ๆ ให้ทั่วทุกคน
          3.เมื่อเล่นเสร็จเก็บของเข้าที่
สื่อการจัดกิจกรรม
          1.  ดินน้ำมัน
          2.แผ่นรองปั้น
          3.อุปกรณ์การพิมพ์ทำจาก พลาสติก
          4.อุปกรณ์การนวดทำจากพลาสติก
การประเมินผล
          1.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม
          2. สังเกตการทำกิจกรรม


4. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
            1.พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
            2.เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
            3.รู้จักการแบ่งปันเมื่อเล่นเสร็จเก็บของเข้าที่ได้
            4.ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา

สาระที่ควรเรียนรู้
            การเล่นตามมุมประสบการณ์อย่างอิสระซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
ประสบการณ์สำคัญ
            1. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
                    -  การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
            2.การเล่น
                      - การเล่นรายบุคคลและเล่นเป็นกลุ่ม
            3.  การเรียนรู้ทางสังคม
                    -  การเล่นเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                    -  การแก้ปัญหาในการเล่น
              4.  การคิด
                        - การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด
วิธีการจัดกิจกรรม
              1.แนะนำถึงมุมประสบการณ์ต่างๆ เช่น มุมร้านค้า, มุมหนังสือ, มุมบ้าน ฯลฯ
              2.สนทนาถึงมุมประสบการณ์ต่างๆ ว่ามีมุมอะไรบ้างและอุปกรณ์ในแต่ละมุมและวิธีการเล่นมุมประสบการณ์
แต่ละมุม
            3.สร้างข้อตกลงในการเล่นมุมประสบการณ์และเมื่อเล่นเสร็จควรเก็บของเข้าที่
            4.นักเรียนเลือกมุมประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระเมื่อได้ยินสัญญาณให้เก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการจัดกิจกรรม
            1. มุมประสบการณ์ เช่น มุมร้านค้า, มุมหนังสือ, มุมบ้าน ฯลฯ

การประเมินผล
            1.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม
            2.สังเกตการทำกิจกรรม

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
          1.พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และเล็กให้มีความคล่องแคล่วเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
สาระที่ควรเรียนรู้
          การเล่นเครื่องเล่นสนาม
ประสบการณ์สำคัญ
            1.การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
                -การเล่นเครื่องเล่นสนาม
            2.การรักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่น
                -การรักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่นในชีวิตประจำวัน
          3.การเรียนรู้ทางสังคม
              -การเล่นและการทำงานร่วมกบผู้อื่น
              -การแก้ปัญหาในการเล่น
วิธีการจัดกิจกรรม
          1.สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามและการเล่นกลางแจ้ง เช่น
              -  ไม่แกล้งเพื่อนขณะเล่นเครื่องเล่น
              - รู้จักการรอคอยเมื่อเพื่อนยังเล่นไม่เสร็จ
              - เล่นอย่างระมัดระวังเมื่อได้ยินสัญญาณให้รีบมาเข้าแถว
          2.นักเรียนเรียกชื่อเครื่องเล่นภายในสนามตามครู เช่น ม้าหมุน,
ไม้กระดก, ชิงช้า, กระดานลื่น ฯลฯ และสนทนาถึงวิธีการเล่น
          3.นักเรียนเล่นเครื่องเล่นสนามตามความสนใจเมื่อได้ยินสัญญาณให้หยุดเล่น และเข้าแถวล้างมือและเข้าห้อง  เรียน
สื่อการจัดกิจกรรม
        1.เครื่องเล่นสนาม
        2.เครื่องเคาะจังหวะหรือนกหวีด
การประเมินผล
        1.สังเกตการณ์สนทนาและการตอบคำถามสังเกตการณ์เล่นของเด็ ก
1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
        1.รู้จักการสังเกตและจำแนกด้วยสายตาได้
        2.ฝึกการคิดหาเหตุผล
        3.ฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
        4. ปลูกฝังให้มีคุณธรรมต่างๆ ความรับผิดชอบ
สาระที่ควรเรียนรู้
        เกมการเปรียบเทียบ  / การเล่นภาพติดต่อ
ประสบการณ์สำคัญ
            1.การเล่น
                  -  การเล่นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่ม
            2. การเรียนรู้ทางสังคม
                  -  การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                  -  การแก้ปัญหาในการเล่น
วิธีการจัดกิจกรรม
              1.ครูแนะนำการเล่นเกมภาพตัดต่อการเล่นเครื่องเล่นสนาม
              2.ให้เด็กออกมาหยิบภาพที่มีสีเหมือนกันวางใส่ตะกร้าจนกว่าจะหมด
              3.ให้เด็กเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับเกมที่เคยเล่นมาแล้วหรือเครื่องเล่นสัมผัส
              4.เมื่อเล่นเสร็จเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
สื่อการจัดกิจกรรม
          เกมภาพตัดต่อ
  การประเมินผล
            1.สังเกตการสนทนาซักถาม
            2.สังเกตการร่วมกิจกรรม


                      …………………………………………………………………………………………………………………

วันอังคารที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
      1.พัฒนากล้ามเนื้อและประสาทสัมพันธ์ได้
      2.พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
      3.เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้
สาระที่ควรเรียนรู้
    การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
ประสบการณ์สำคัญ
          1  .การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
                  -การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวอยู่กับที่
        2  สุนทรียภาพ
                  -การแสดงออกอย่างสนุกสนทนา
วิธีการจัดกิจกรรม
                1.กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว ๆ บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
              2.ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง “ ตำรวจจ๋า “
              3.ปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้ำอีก
สื่อการจัดกิจกรรม
          1.เครื่องเคาะจังหวะ
          2.เพลง “ ตำรวจจ๋า”

การประเมินผล
      1.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม
      2.สังเกตการการเคลื่อนไหวร่างกาย
      3.สังเกตการร่วมกิจกรรม
2.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
      1.บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
      2.ร่วมสนทนากับครูได้
      3..ร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ
สาระที่ควรเรียนรู้
          การรู้จักวิธีและความปลอดภัยบนท้องถนน ได้ถูกวิธี
ประสบการณ์สำคัญ
          1.การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
          2.การอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ
          3.การรับฟังความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

วิธีการจัดกิจกรรม
            1.นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง “ตำรวจจ๋า” พร้อมกับใช้ท่าทางประกอบ
            2. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนและการป้องกัน
            3.ให้เด็กฝึกปฏิบัติการข้ามถนนที่ถูกวิธี
          4.  นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ตำรวจจ๋า” และทำท่าทางประกอบอีกครั้ง
สื่อการจัดกิจกรรม
          1.เพลง “ตำรวจจ๋า”
การประเมินผล
          1.สังเกตการสนทนาและการตอบคำถาม
          2.สังเกตการร่วมกิจกรรม

3 ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
            1.พัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
            2.พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
            3.พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สาระที่ควรเรียนรู้
            การวาดภาพระบายสี
            การปั้นดินน้ำมัน
ประสบการณ์สำคัญ
            1.การเขียนภาพและการเล่นกับสี
            2.การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม


วิธีการจัดกิจกรรม
          1.ครูแนะนำอุปกรณ์และอธิบายการปั้นดินน้ำมันและบอกวิธีการใช้มือเพื่อให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรง
          2.ให้เด็ก ๆ ปั้นดินน้ำมันตามความสนใจ ครูคอยดูแลและสนทนากับเด็ก ๆ ให้ทั่วทุกคน
          3.เมื่อเล่นเสร็จเก็บของเข้าที่
สื่อการจัดกิจกรรม
            1. ดินน้ำมัน
            2.แผ่นรองปั้น
            3 .อุปกรณ์การพิมพ์ทำจาก พลาสติก
            4.อุปกรณ์การนวดทำจากพลาสติก
การประเมินผล
            1.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม
            2. สังเกตการทำกิจกรรม


4.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมมุมเสรี
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
        1.พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
        2.เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
        3.รู้จักการแบ่งปันเมื่อเล่นเสร็จเก็บของเข้าที่ได้
สาระที่ควรเรียนรู้
        การเล่นตามมุมประสบการณ์อย่างอิสระซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
ประสบการณ์สำคัญ
          1. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
                -  การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
          2.การเล่น
              - การเล่นรายบุคคลและเล่นเป็นกลุ่ม
          3.  การเรียนรู้ทางสังคม
              -  การเล่นเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
              -  การแก้ปัญหาในการเล่น
          4.  การคิด
              - การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด
วิธีการจัดกิจกรรม
          1.แนะนำถึงมุมประสบการณ์ต่างๆ เช่น มุมร้านค้า, มุมหนังสือ, มุมบ้าน ฯลฯ
          2.สนทนาถึงมุมประสบการณ์ต่างๆ ว่ามีมุมอะไรบ้างและอุปกรณ์ในแต่ละมุมและวิธีการเล่นมุมประสบการณ์
แต่ละมุม
          3.สร้างข้อตกลงในการเล่นมุมประสบการณ์และเมื่อเล่นเสร็จควรเก็บของเข้าที่
        4.นักเรียนเลือกมุมประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระเมื่อได้ยินสัญญาณให้เก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย


สื่อการจัดกิจกรรม
          1. มุมประสบการณ์ เช่น มุมร้านค้า, มุมหนังสือ, มุมบ้าน ฯลฯ
การประเมินผล
        1.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม
        2.สังเกตการทำกิจกรรม

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
        1.พัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกาย
        2.ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างขากับตา
        3.เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
        4.รู้จักการรอคอย
สาระที่ควรเรียนรู้
          การโยนลูกบอล
ประสบการณ์สำคัญ
            1.การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
                  -การเล่นเกมการโยนบอล
            2.การรักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่น
                  -การรักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่นในชีวิตประจำวัน
            3.การเรียนรู้ทางสังคม
                  -การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                  -การแก้ปัญหาในการเล่น
วิธีการจัดกิจกรรม
              1. นักเรียนออกมาเป็นอาสาสมัครนำเพื่อนทำกายบริหาร
              2.สนทนาซักถามเกี่ยวกับเกมและอุปกรณ์ในการเล่นเกม
              3.แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแล้วสนทนาเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วแจกลูกบอลให้เด็กโยนให้ตรงตระกร้า
              4.ให้เด็กทดลองโยนลูกบอลลงตระกร้าา
              5.กลุ่มไหนโยนลงมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
สื่อการจัดกิจกรรม
              1. ลูกบอล               2.ตระกร้า
การประเมินผล
            1.สังเกตการสนทนา
            2.สังเกตการเล่นเกม

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
          1.รู้จักการสังเกตและจำแนกด้วยสายตาได้
          2.ฝึกการคิดหาเหตุผล
          3.ฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
          4.พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ
สาระที่ควรเรียนรู้
            เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ
  ประสบการณ์สำคัญ
            1.การเล่น
                -  การเล่นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่ม
            2. การเรียนรู้ทางสังคม
                - การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                -  การแก้ปัญหาในการเล่น
วิธีการจัดกิจกรรม
              1.สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาพ
              2.ให้นักเรียนสังเกตภาพแผ่นใหญ่และดูภาพในแผ่นเล็กแล้วให้นำภาพที่มีใส่ลงในช่องว่าง
              3.นักเรียนเล่นเกมตามความสนใจ
              4. เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
สื่อการจัดกิจกรรม
            เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ
การประเมินผล
            1.สังเกตการสนทนาซักถาม
            2.สังเกตการร่วม กิจกรรม
                      ………………………………………………………………………………………


วันพุธที่ 22  กรกฎาคม พ.ศ. 2552
1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
          1.พัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย
          2.เคลื่อนไหวร่างกายตามผู้นำได้
สาระที่ควรเรียนรู้
            การเคลื่อนไหวร่างกายโดยการทำท่ากายบริหารตามผู้นำ
ประสบการณ์สำคัญ
          1.การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
              - การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวอยู่กับที่
        2.สุนทรียภาพ
            -การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
วิธีการจัดกิจกรรม
          1.นักเรียนหาพื้นที่เฉพาะตัวและเคลื่อนไหวร่างกายไปรอบๆ ห้องตามจังหวะที่ครูเคาะเมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุดให้ หยุดเคลื่อนไหวร่างกาย
          2.นักเรียนออกมานำเสนอท่าทางกายบริหาร 1 คน แล้วให้เพื่อนทำตาม
          3.เปลี่ยนให้เพื่อนคนอื่นออกมาเป็นผู้นำในการทำท่ากายบริหารบ้าง
        4. ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2 และ  3 ซ้ำอีก

สื่อการจัดกิจกรรม
          1.  เครื่องเคาะจังหวะ
การประเมินผล
          1.สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการทำท่ากายบริหารตามผู้นำ
2.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
            1.บอกร่วมสนทนากับครูและเพื่อนได้
          2.นักเรียนตอบคำถามเมื่อคุณครูถามได้
            3.บอกวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้
สาระที่ควรเรียนรู้
            เครื่องใช้ไฟฟ้าและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
ประสบการณ์สำคัญ
            1.บอกชื่อเครื่องไฟฟ้าได้
            2.บอกวิธีการใช้เครื่องไฟฟ้าได้
            3.การรับฟังความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
วิธีการจัดกิจกรรม
          1.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวิธีการใช้ไฟฟ้า เช่น เตารีดใช้ทำอะไร เราควรใช้อย่างไร
          2.เด็กดูภาพอันตรายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
          3.ครูสมมติสถานการณ์ เช่น
                - เมื่อเรามือเปียกควรทำอย่างไร
                - เมื่อเห็นปลั๊กไฟตั้งอยู่ที่ต่ำควรทำอย่างไร
          4.ให้เด็กๆ แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องที่ครูสร้างสถานการณ์
          5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยที่ถูกต้อง
สื่อการจัดกิจกรรม
            1. รูปภาพเตารีด  พัดลม  โทรทัศน์  และหม้อหุงข้าว
การประเมินผล
          1.สังเกตการสนทนาและการตอบ    คำถาม
3.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
          1. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
          2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
          3. เก็บของเข้าที่เมื่อใช้เสร็จ
สาระที่ควรเรียนรู้
          นักเรียนการฉีกปะภาพ
ประสบการณ์สำคัญ
        1.การปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ
        3.การเขียนภาพและการเล่นกับสี
        4 .การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
วิธีการจัดกิจกรรม
        1.ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
        2.ให้นักเรียนฉีกกระดาษแล้วนำมาปะบนรูปภาพให้สวยงาม
        3.เมื่อทำเสร็จเก็บของเข้าที่
สื่อการจัดกิจกรรม
        1.กระดาษชิ้นงาน
        2. กระดาษสี
การประเมินผล
        1.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม
        2.สังเกตจากผลงานนักเรียน

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
        1.พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา         2.เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
        3.รู้จักการแบ่งปันเมื่อเล่นเสร็จเก็บของเข้าที่ได้
สาระที่ควรเรียนรู้
          การเล่นตามมุมประสบการณ์อย่างอิสระซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
ประสบการณ์สำคัญ
        1. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
                -  การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
        2.การเล่น
                - การเล่นรายบุคคลและเล่นเป็นกลุ่ม
      3.  การเรียนรู้ทางสังคม
              -  การเล่นเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
              -  การแก้ปัญหาในการเล่น
        4.  การคิด
              - การแสดงคามรู้สึกด้วยคำพูด
วิธีการจัดกิจกรรม
          1.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับของเล่นในแต่ละมุมและวิธีปฏิบัติตนในการเล่นตามมุม
          2.นักเรียนและครูสร้างข้อตกลงในการเล่นดังนี้ โดยเมื่อครูร้องเพลง “เล่นแล้วเก็บ” ให้นักเรียนทุกคนเลิกเล่น
และช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่
          3.นักเรียนเล่นตามมุมตามความสนใจและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ร่วมกันคิด
สื่อการจัดกิจกรรม
          1. มุมประสบการณ์ เช่น มุมร้านค้า, มุมหนังสือ, มุมบ้าน ฯลฯ

การประเมินผล
          1.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม
          2.สังเกตการทำกิจกรรม

5.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
          1.พัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย
          2.เล่นร่วมกับเพื่อนได้
          3.ฝึกความสามัคคี
สาระที่ควรเรียนรู้
        การเล่นเกมเสือกินวัว
ประสบการณ์สำคัญ
                การเล่นเกมเสือกินวัว
        2.การรักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่น
            - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่นในชีวิตประจำวัน
        3.การเรียนรู้ทางสังคม
              - การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
              - การแก้ปัญหาในการเล่น
วิธีการจัดกิจกรรม
        1.ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกมเสือกินวัว
        2.ให้นักเรียนจับมือกันเป็นวงกลม เลือกออกมา 2 คน 1 คนเป็นวัว อีก 1 คน เป็นเสือ
        3.นักเรียนสลับกันเล่นเป็นวัวเป็นเสือ
นักเรียนคนที่ เป็นเสือจับนักเรียนที่เป็นวัวได้เป็นผู้ชนะ
    4.หมุนเวียนนักเรียนเล่นเกมจนกว่าจะได้ยินสัญญาณและให้ไปล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
สื่อการจัดกิจกรรม
        1.นกหวีด
    การประเมินผล
      1.สังเกตการสนทนา
      2.สังเกตการเล่นเกม

6.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
      1.พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
      2.การสังเกต การจำแนก
สาระที่ควรเรียนรู้
        เกมจับคู่ภาพเหมือน
ประสบการณ์สำคัญ
          1.การเล่น
                -  การเล่นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่ม
          2. การเรียนรู้ทางสังคม
            -  การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
            -  การแก้ปัญหาในการเล่น
วิธีการจัดกิจกรรม
          1.สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ “เกมจับคู่ภาพเหมือน”
          2.แนะนำวิธีเล่นเกมโดยให้นักเรียนสังเกต ภาพที่เหมือนกันนำมาวางคู่กัน
          3.นักเรียนเลือกเล่นเกมตามความสนใจ
          4.นักเรียนเล่นเกมตามความสนใจ  และเก็บของเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
สื่อการจัดกิจกรรม
            เกมจับคู่ภาพเหมือน
การประเมินผล
            1. สังเกตการสนทนาซักถาม
            2.สังเกตการเล่นเกม

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557