หัสณีย์เหล็มหมัน หัสณีย์เหล็มหมัน

ส่งแผนการจัดประสบการณ์สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2552

หัสณีย์ เหล็มหมัน

by หัสณีย์เหล็มหมัน @July,11 2009 19.51 ( IP : 113...21 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

        ด้วยนางสาวหสณีย์  เหล็มหมัน  ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์สัปดาห์ที่  2  หน่วย  ชื่อนั้นสำคัญไฉน
ใช้สอนระหว่างวันที่  25  -29  พฤษภาคม  2552  ชั้นอนุบาล  3/1  มาพร้อมนี้

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                        นางสาวหัสณีย์  เหล็มหมัน
                                                                                                ครูผู้ดูแลเด็ก

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย  อนุบาล  3/1 สัปดาห์ที่ 2 วันจันทร์  ที่  25  พฤษภาคม  2552  หน่วย  ชื่อนั้นสำคัญไฉน เรื่อง ชื่อเล่น, สัญลักษณ์ของตนเอง 1.  ชื่อกิจกรรม  เคลื่อนไหวและจังหวะ 2.  การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. เพลงชื่อของเธอ 2. เกม ชื่อของฉัน 3. ตุ๊กตา   3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 การแสดงท่าทางประกอบเพลงอย่างอิสระตามจินตนาการ       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่                   2.2 การแสดงออกอย่างสนุกสนาน 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    เคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว                 2.  ปฏิบัติตามสัญญาณและข้อตกลงได้                 3.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการได้ 4.    แสดงท่าทางประกอบเพลงชื่อของเธอได้       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระไปรอบๆห้องตามจังหวะช้า-เร็ว-หยุด โดยครูให้สัญญาณ 2.. เด็กจับมือเป็นวงกลม และนั่งร้องเพลง ชื่อของเธอ ตามครูทีละวรรคจนคล่อง 3. เด็กเล่นเกมชื่อของฉัน โดยเด็กทุกคนร้องเพลงชื่อของเธอ ขณะเดียวกันก็ส่งตุ๊กตาให้เพื่อนคนถัดไป เมื่อเพลงหยุดให้เด็กที่ถือตุ๊กตา บอกชื่อเล่นของตนเองให้เพื่อนฟัง เด็กเล่นเกมจนครบทุกคน 4. เด็กร่วมกันร้องเพลง ชื่อของเธอ และทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ       6.  การประเมินผล 1. สังเกตการร่วมกิจกรรม 2. สังเกตการตอบคำถาม 3. สังเกตการณ์แสดงท่าทางประกอบเพลง 1. ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์ (ในวงกลม) 2. การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. เพลงถาม-ตอบ 2. รูปสัญลักษณ์เท่ากับจำนวนเด็ก 3. ของใช้ เช่น แปรงสีฟัน กระเป๋า รองเท้า แฟ้มสะสมผลงาน 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 ชื่อเล่นของตนเองและสัญลักษณ์ประจำตัวใช้แทนชื่อของตนเอง       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด   2.2 ความคิดและตัดสินใจตามความต้องการของตนเอง   2.3 การอ่านสัญลักษณ์ผ่านประสบการณ์ที่การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรมความหมายต่อเด็ก การนับจำนวนสิ่งต่างๆ 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    บอกชื่อเล่นและสัญลักษณ์ของตนเองได้ 2. บอกจำนวนค่าของเลข 1, ๑ ได้                 3.  กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง          4  ใช้ภาษาในการฟังพูด และถ่ายทอดเรื่องราวได้ 5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. เด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลมร้องเพลงถาม-ตอบ และทำท่าทางประกอบเพลงได้ 2. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับการมีสัญลักษณ์ประจำตัวและประโยชน์๘องสัญลักษณ์ 3. เด็กๆเลือกรูปสัญลักษณ์ที่ชอบคนละ 1 รูป ซึ่งเด็กจะได้สัญลักษณ์ไม่เหมือนกัน และบอกเพื่อนว่ารูปอะไร 4. ครูให้เด็กอ่านบัตรเลข 1, ๑ พร้อมกับบอกค่าจำนวนของตัวเลขโดยใช้รูปสัญลักษณ์ที่เด็กมีคนละ 1 รูปประกอบการอธิบาย 5. ครูนำของใช้ของเด็กที่ติดสัญลักษณ์แล้ว ให้เด็กบอกว่าของแต่ละชิ้นเป็นของใคร 6. เด็กๆแนะนำตัวกับเพื่อนว่าชื่อเล่นอะไร และมีรูปอะไรเป็นสัญลักษณ์ประจำตัว   6.  การประเมินผล 1. สังเกตการร้องเพลงถาม-ตอบ 2. สังเกตการร้องเพลงถาม-ตอบ 3. สังเกตการร่วมกิจกรรม


1.  ชื่อกิจกรรม  สร้างสรรค์ 2.  การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. สีน้ำ สีโปสเตอร์ 2. พู่กัน หลอดกาแฟ 3.  กระดาษ A 4 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 การเล่นกับสี       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 2.2 การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 2.3 การเล่นและชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น 2.4 การมีโอกาสรับรู้ความรู้สึก ความสนใจและความต้องการของตนเองและผู้อื่น
4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    ใช้กล้ามเนื้อเล็กให้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา                 2.  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และจินตนาการ 3.  อดทน รอคอย เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ 4.  นำเสนอผลงานพร้อมบอกชื่อผลงานของตนเองได้ 5.  มีความรับผิดชอบทำความสะอาดและเก็บของเข้าที่ได้       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. เด็กนั่งเป็นครึ่งวงกลม ครูเตรียมอุปกรณ์การเล่นกับสีไว้ 3 กิจกรรม คือเป่าสี,ทับสี,หยดสี 2. ครูแนะนำและสาธิตการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอนให้เด็กเข้าใจและทำได้ 3. แบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม เลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจคนละ 1 กิจกรรม 4. เด็กนำเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนฟัง 5. ครูตรวจผลงานและนำมาติดที่ป้ายแสดงผลงานเด็ก 6. เด็กช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย       6.  การประเมินผล 1. สังเกตการร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการนำเสนอผลงาน

1.  ชื่อกิจกรรม เสรี 2.  การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. อุปกรณ์ต่างๆที่จัดเตรียมไว้ตามมุมต่างๆในห้องเรียน 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 การเล่นตามมุม เป็นการเล่นในมุมประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระซึ่งจะช่วยการพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย การแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การเล่นรายบุคคลและเล่นเป็นกลุ่ม                   2.2 การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1.    เปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต สำรวจ ทดลอง ค้นคว้า คิดแก้ไขปัญหาในการทำงานและการเล่นเป็น  กลุ่ม                 2.    เกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่องานและสิ่งที่ตนเล่น                 3.    ได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้ใช้ภาษาสุภาพ ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่นและรู้จักอดทนรอคอย                 4.    ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. ครูแนะนำการปฏิบัติตนในการเล่นตามมุมกิจกรรมเสรีเช่น  มุมบ้าน  มุมหนังสือ  มุมบล็อก  ฯลฯ  ตามข้อตกลง 2. ให้เด็กเลือกเล่นตามมุมกิจกรรมเสรีตามความสนใจ 3. ครู เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน จัดเตรียมงานให้ตรงกับหน่วยการเรียน 4. มุมอื่นๆ เล่นอย่างอิสระหลังเลิกเล่นให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ พร้อมกับเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยดูสวยงาม       6.  การประเมินผล 1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกก่อนและหลังการเข้ามุมกิจกรรมเสรี 2. ตรวจผลงานในการทำงานและการสร้างสรรค์ผลงานในการเล่น 3. บันทึกและตรวจสอบพฤติกรรมในการเล่นมุมกิจกรรมเสรี


1.ชื่อกิจกรรม กลางแจ้ง 2.การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม       1. เกมโยนลูกบอล       2.  ลูกบอล, นกหวีด 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 การเล่นเกมโยนลูกบอล       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การเล่นเกมร่วมกับผู้อื่น 2.2 การแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งขณะเล่นอิสระกลางแจ้งกับเพื่อน                   2.3 การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย   2.4 การเริ่มต้นและการหยุดการกระทำโดยสัญญาณ 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    ฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้                 2.    รอคอยตามลำดับก่อน-หลังได้                 3.  เล่นเกม โยนลูกบอล ร่วมกับเพื่อนได้ 4.  สนุกสนานร่าเริงแจ่มใส ผ่อนคลายความเครียด       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. เด็กและครูสนทนาถึงข้อตกลงในการปฏิบัติตนเมื่อลงไปเล่นที่สนาม
2. เด็กเดินแถวลงไปในสนาม แล้วจับมือยืนล้อมเป็นวงกลม 3. ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมโยนลูกบอล โดยครูเรียกชื่อเด็กและโยนลูกบอลไปข้างหน้าให้เด็กที่ถูกเรียกชื่อออกมารับลูกบอลด้วยมือทั้ง 2 ข้าง เล่นกิจกรรมเดิมจนครบทุกคน 4. เด็กเล่นอิสระกลางแจ้ง โดยครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 5. เด็กได้ยินสัญญาณหยุดเล่น ครูให้เด็กทำความสะอาดร่างกายพร้อมทั้งแต่งกายให้เรียบร้อยและเข้าแถวเดินเข้าห้องเรียน       6.  การประเมินผล 1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง 2. สังเกตการเล่นเกมรับ-ส่งลูกบอล 3. สังเกตการร่วมกิจกรรม


1. ชื่อกิจกรรม  เกมการศึกษา 2. การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. เกมจับคู่ภาพเหมือน 2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   การเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน (เด็กชาย, เด็กหญิง)       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อเล็ก 2.2 การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการแก้ปัญหาในการเล่น 2.3 การสังเกต การจับคู่ และเปรียบเทียบ 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา                 2.  สังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้ 3.  คิดหาเหตุผล ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 4.  แบ่งปัน อดทน และรอคอยได้ 5.  เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนได้
      5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. ครูนำบัตรเกมจับคู่ภาพเหมือนมาให้เด็กดูว่าเป็นภาพอะไรบ้าง 2. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมภาพเหมือน โดยนำภาพทั้งหมดปนกัน แล้วให้เด็กจับคู่ภาพที่เหมือนกัน 3. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ 4-5 คน แจกเกมจับคู่ภาพเหมือนกลุ่มละ 1 ชุด 4. เด็กแต่ลุ่มแข่งขันกันจับคู่ภาพ กลุ่มไหนเสร็จก่อนให้ยกมือขึ้น ครูตรวจสอบความถูกต้อง 5. เด็กทบทวนเกมที่เคยเล่นไปแล้ว 6. เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เด็กเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย 6.  การประเมินผล 1. สังเกตความถูกต้องในการเล่นเกม 2. สังเกตการร่วมกิจกรรม 3. สังเกตการปฏิบัติตนตามข้อตกลง

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยอนุบาล  3/1 สัปดาห์ที่ 2 วันอังคาร  ที่  26  พฤษภาคม  2552  หน่วยชื่อนั้นสำคัญไฉน  เรื่อง ชื่อ-สกุล ของตนเอง 1. ชื่อกิจกรรม  เคลื่อนไหวและจังหวะ 2. การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. วิทยุเทป 2. บรรเลงเพลงจังหวะช้า-เร็ว 3. เครื่องเคาะจังหวะ 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายประกอบคำคล้องจอง ชื่อและสกุล       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวอยู่กับที่                   2.2 การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 2.3 การเริ่มต้นและหยุดกระทำโดยสัญญาณ 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระได้คล่องแคล่ว                 2.  มีทักษะในการฟัง และท่องคำคล้องจองได้                 3.  ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้ 4.    กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตนเอง 5.    ร่วมกิจกรรมได้ด้วยความสนุกสนาน       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะเพลงบรรเลง ช้า-เร็ว ไปทั่วๆห้องตามจินตนาการ เมื่อได้ยินสัญญาณครูเคาะจังหวะ 2 ครั้งติดกันให้เด็กหยุดนิ่งในท่านั้นทันที 2. เด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม และพูดคำคล้องจอง ชื่อและชื่อสกุล ตามครูทีละวรรคจนคล่อง 3. เด็กเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆของร่างกายประกอบคำคล้องจองด้วย เช่น ตบมือ 1 ครั้ง เมื่อท่องคำคล้องจอง 1 คำ หรือยักไหล่ ขยำมือ เดาะเท้า ฯลฯ       6.  การประเมินผล 1. สังเกตการร่วมกิจกรรม 2. สังเกตการณ์ท่องคำคล้องจอง            3.  สังเกตการปฏิบัติตามสัญญาณ 1. ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์ (ในวงกลม) 2. การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. เพลง ชื่อของเธอ   2. ตุ๊กตา 10 ตัว            3. บัตรประจำตัวประชาชน 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 ชื่อ-สกุลของตนเอง, ที่มาของชื่อ-สกุล และอายุ   1.2 การอ่านบัตรประจำตัวประชาชน และการนับเพิ่ม-ลด 1-10       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด            2.2 การพูดคุยกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง   2.3 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวน        2.4 การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    บอกชื่อ-นามสกุล, ที่มาของชื่อ-นามสกุล และอายุได้        2.  อ่านรหัสประจำตัวประชาชนได้                 3.  ใช้ภาษาในการฟัง พูด และถ่ายทอดเรื่องราวได้ 4.  กล้าแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเอง       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. เด็กร้องเพลง ชื่อของเธอ พร้อมกับส่งตุ๊กตาให้เพื่อนคนถัดไปเรื่อยๆ เพลงจบตุ๊กตาอยู่ที่ใครจะต้องออกมาแนะนำชื่อ-สกุลของตนเอง พร้อมกับบอกว่าใครเป็นคนตั้งชื่อให้ และมีความหมายว่าอย่างไรโดยครูคอยแนะนำ 2. ครูถามเด็กว่าใครทราบอายุของตัวเองให้ยกมือขึ้น ใครตอบถูกให้เพื่อนปรบมือชมเชย เด็กที่มาทราบ ครูบอกอายุให้เด็กจำไว้ 3. ครูนำตุ๊กตามา 10 ตัว ให้เด็กหยิบออกทีละตัว แล้วถามเด็กว่าเหลือตุ๊กตากี่ตัวไปเรื่อยๆ จนเหลือเพียง 1 ตัวแสดงว่าตุ๊กตาลดลงหรือน้อยลง 4. อาสาสมัครออกมาทีละคน โดยให้เพื่อนช่วยกันนับไปเรื่อยๆจนถึง 10 คน แสดงว่าเด็กเพิ่มขึ้นหรือมากขึ้นฝึกนับเพิ่ม-ลด 1-10 หลายครั้งจนคล่อง 5. ครูให้เด็กดูบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งอธิบายความสำคัญและประโยชน์ 6. ให้เด็กฝึกอ่านเลขประจำตัว (13 หลัก) ให้ถูกต้อง   6.  การประเมินผล 1. สังเกตการตอบคำถาม 2. สังเกตความถูกต้องการนับเพิ่ม-ลด             3.  ตรวจสอบความถูกต้องในการอ่านเลขประจำตัวประชาชน 1. ชื่อกิจกรรม  สร้างสรรค์ 2. การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. สีไม้ สีเทียน สีน้ำหรือ สีโปสเตอร์ 2. พู่กัน จานสี กระดาษ A 4
3.  ผ้าเช็ดมือ 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 การวาดภาพและระบายสีอย่างอิสระ       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 2.2 การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 2.3 การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรมความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยภาพวาด 2.4 การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านผลงาน 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    ใช้กล้ามเนื้อเล็กให้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา                 2.  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และจินตนาการ 3.  มีความสุขในขณะทำงานช่วยผ่อนคลายอารมณ์ 4.  นำเสนอผลงานพร้อมบอกชื่อผลงานของตนเองได้ 5.  มีความรับผิดชอบทำความสะอาดและเก็บของเข้าที่ได้       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. เด็กนั่งเป็นครึ่งวงกลม ครูเตรียมอุปกรณ์ไว้ 3 กิจกรรมคือการวาดภาพด้วยสีเทียน การวาดภาพด้วยสีน้ำ และการวาดภาพสีไม้ 2. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการทำกิจกรรมแต่ละอย่างตามขั้นตอน จนเด็กเข้าใจและทำได้ 3. เด็กเลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจคนละ 1 กิจกรรม 4. เด็กนำเสนอผลงานโดยบอกชื่อและเรื่องราวจากผลงาน 5. ครูตรวจผลงานและนำมาติดที่ป้ายแสดงผลงาน 6. เด็กช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์       6.  การประเมินผล 1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง 2. สังเกตการนำเสนอผลงาน 3.ตรวจผลงาน


1.  ชื่อกิจกรรม เสรี 2.  การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. อุปกรณ์ต่างๆที่จัดเตรียมไว้ตามมุมต่างๆในห้องเรียน 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 การเล่นตามมุม เป็นการเล่นในมุมประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระซึ่งจะช่วยการพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย การแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การเล่นรายบุคคลและเล่นเป็นกลุ่ม                   2.2 การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1.    เปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต สำรวจ ทดลอง ค้นคว้า คิดแก้ไขปัญหาในการทำงานและการเล่นเป็น  กลุ่ม                 2.    เกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่องานและสิ่งที่ตนเล่น                 3.    ได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้ใช้ภาษาสุภาพ ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่นและรู้จักอดทนรอคอย                 4.    ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1.  ครูแนะนำการปฏิบัติตนในการเล่นตามมุมกิจกรรมเสรีเช่น  มุมบ้าน  มุมหนังสือ  มุมบล็อก  ฯลฯ  ตามข้อตกลง 2.  ให้เด็กเลือกเล่นตามมุมกิจกรรมเสรีตามความสนใจ 3.  ครู เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน จัดเตรียมงานให้ตรงกับหน่วยการเรียน 4.  มุมอื่นๆ เล่นอย่างอิสระหลังเลิกเล่นให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ พร้อมกับเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยดูสวยงาม       6.  การประเมินผล             1.  สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกก่อนและหลังการเข้ามุมกิจกรรมเสรี 2.  ตรวจผลงานในการทำงานและการสร้างสรรค์ผลงานในการเล่น 3.  บันทึกและตรวจสอบพฤติกรรมในการเล่นมุมกิจกรรมเสรี


1. ชื่อกิจกรรม กลางแจ้ง 2. การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. คำคล้องจอง มอญซ่อนผ้า (ภาคผนวก) 2.  เกมมอญซ่อนผ้า 3. ผ้าเช็ดหน้า 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 การเล่นเกมการละเล่น มอญซ่อนผ้า       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 2.2 การแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งขณะเล่นอิสระกลางแจ้งกับเพื่อน                   2.3 การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กได้คล่องแคล่ว                 2.    มีความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด                 3.  เล่นเกมมอญซ่อนผ้า และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ 4.  แบ่งปัน อดทน และรอคอยได้       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. เด็กเดินเข้าแถวลงไปที่สนามและนั่งล้อมเป็นวง 2. เด็กท่องคำคล้องจอง มอญซ่อนผ้า ตามครูทีละวรรคและสนทนาถึงกติกาในการเล่น 3. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นมอญซ่อนผ้าโดยให้เด็กนั่งล้อมเป็นวงกลมท่องคำคล้องจองมอญซ่อนผ้า โดยให้เด็ก 1 คนถือผ้าเดินตามวง นำผ้าไปซ่อนไว้หลังเพื่อน เพื่อนที่มีผ้าวางอยู่ด้านหลังจะวิ่งถือผ้าไล่ตีเด็กที่นำผ้าไปวาง เด็กที่นำผ้าไปวางจะวิ่งมานั่งแทนที่ว่าง หากเพื่อนที่มีผ้าวางด้านหลังวิ่งไล่ตีทัน เด็กที่เป็นมอญคนแรกต้องเป็นต่อไป 4. เด็กและครูสนทนาสรุปการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันเวลาเล่นเกม มอญซ่อนผ้า 5. เด็กเล่นอิสระกลางแจ้ง เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดเล่น ทำความสะอาดร่างกายพร้อมทั้งแต่งกายให้เรียบร้อยและเข้าแถวเดินเข้าห้องเรียน       6.  การประเมินผล 1. สังเกตการท่องคำคล้องจอง 2. สังเกตการณ์เล่นเกมมอญซ่อนผ้า

1.ชื่อกิจกรรม  เกมการศึกษา 2.การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. เกมจับคู่ภาพกับเงาจำนวน 8 ชุด 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   การเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงา       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การแสดงออกอย่างสนุกสนาน 2.2 การเล่นร่วมกับผู้อื่น และการแก้ปัญหาในการเล่น 2.3 การสังเกต การจำแนก และเปรียบเทียบ 2.4 การชื่นชมความสามารถของตนเองและผู้อื่น 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อกับตา                 2.  มีทักษะการสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ 3.  คิดหาเหตุผล ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 4.  เล่นและปรับตัว เมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนได้ 5.  เล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาได้
      5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. เด็กนั่งเป็นครึ่งวงกลม ครูนำบัตรภาพเกมจับคู่กับเงาให้เด็กดูและสังเกตรายละเอียด 2. ครูสาธิตและแนะนำวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงา โดยนำบัตรทั้งหมดมาปนกัน แล้วนำบัตรภาพไปติดที่กระเป๋าผนัง ให้เด็กหาบัตรภาพที่เป็นเงาของภาพนั้นไปติดคู่กัน
3. แบ่งเด็กเป็น 8 กลุ่ม ครูแจกเกมจับคู่ภาพกับเงา กลุ่มละ 1 ชุด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นจนครบทุกคน 4. ครูคอยแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกม เมื่อเล่นเสร็จแล้ว เด็กช่วยกันเกมการศึกษาเข้าที่ให้เรียบร้อย 6.  การประเมินผล 1. สังเกตการแก้ปัญหาในการเล่น 2. สังเกตการเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3. ตรวจสอบความถูกต้องในการเล่น


แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย อนุบาล  3/1 สัปดาห์ที่ 2 วันพุธ  ที่  27  พฤษภาคม  2552  หน่วย  ชื่อนั้นสำคัญไฉน  เรื่อง ชื่อ-สกุล ของเพื่อน 1. ชื่อกิจกรรม  เคลื่อนไหวและจังหวะ 2. การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. เครื่องเคาะจังหวะ 2. วิทยุ เทปเพลงบรรเลงจังหวะช้า-เร็ว 3. นิทานเรื่องกบตัวน้อย (ภาคผนวก) 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 การเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่                   2.2 การเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางสัตว์ 2.3 การฟังเรื่องราวนิทาน 2.4 การแสดงออกอย่างสนุกสนาน 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนอย่างคล่องแคล่ว                 2.  ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้                 3.  มีความคิดและจินตนาการ 4.    กล้าแสดงออก และเชื่อมั่นในตนเอง 5.    ร่วมกิจกรรมได้ด้วยความสนุกสนาน       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายทั่วบริเวณห้องอย่างอิสระตามจังหวะบรรเลงเพลงช้า-เร็ว สลับกัน 2. เด็กได้ยินสัญญาณเคาะ 2 ครั้งติดกัน ให้หยุดการเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที ถ้าเคาะ 1 ครั้งเคลื่อนไหวร่างกายตามเพลงต่อไป 3. ครูเล่านิทานเรื่อง กบตัวน้อย ให้เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการตามคำบรรยายในนิทาน 4. เด็กเล่นแข่งกระโดดกบใครกระโดดได้ไกล ให้เพื่อนปรบมือชมเชย       6.  การประเมินผล 1. สังเกตการณ์ปฏิบัติตามสัญญาณ  2.  สังเกตการแสดงท่าทางประกอบเพลง
1. ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์ (ในวงกลม) 2. การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. นิทานเรื่องลูกหมีไปโรงเรียน
2.  หุ่นมือ, บัตรพยัญชนะ ง บัตรอักษร A 3.  แบบฝึกเขียน ว A 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 เรามาโรงเรียน เรารู้จักเพื่อนๆหลายคน มีทั้งเพื่อนผู้หญิงและผู้ชาย   1.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การใช้ภาษา การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด          2.2 การฟังเรื่องราวนิทาน   2.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    บอกชื่อเพื่อนที่เด็กรู้จักได้ 2.  บอกสิ่งที่เด็กควรปฏิบัติเมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนได้
                3.  กล้าแสดงความคิดเห็นและเชื่อมั่นในตนเอง 4.  อ่านและเขียนพยัญชนะ ว และอักษร A ได้       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. เด็กนั่งเป็นครึ่งวงกลม ครูใช้หุ่นมือเล่านิทานเรื่อง ลูกหมีไปโรงเรียน และสนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องราวในนิทาน 2. เด็กร้องเพลง มาโรงเรียน ตามครู และร่วมสนทนาถึงความหมายของเนื้อเพลง 3. เด็กบอกชื่อเพื่อนที่ชอบมาคนละ 1-2 ชื่อ พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมจึงชอบเพื่อนคนนั้น 4. เด็กช่วยกันกำหนดข้อควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนอย่างมีความสุข 5. ให้เด็กเลือกหยิบบัตรพยัญชนะ ว ที่ถูกต้องสวยงาม และให้เด็กลงมือเขียนตามรอยปะ 6. ครูแนะนำวิธีการเขียนพยัญชนะ ว ที่วางรวมกับพยัญชนะตัวอื่นๆ แล้วอ่านพร้อมกัน 7. เด็กดูบัตรอักษร  A โดยครูแนะนำวิธีออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน แล้วแจกแบบฝึกและแนะนำวิธีเขียนอักษร A ที่ถูกต้องตามขั้นตอน   6.  การประเมินผล 1. สังเกตการร่วมกิจกรรม 2. ตรวจผลงาน

1.  ชื่อกิจกรรม  สร้างสรรค์ 2.  การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. สีน้ำ สีโปสเตอร์ 2. หลอดกาแฟ  กระดาษ A 4
3.  ฝาน้ำอัดลม 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 การเป่าสีและพิมพ์ภาพตามจิตนาการ       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรมความหมายของมิติสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
2.2 การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม วัสดุต่างๆ 2.3 การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    ใช้กล้ามเนื้อเล็กให้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา                 2.  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และจินตนาการ 3.  เป่าสีและพิมพ์ภาพด้วยฝาน้ำอัดลมได้ 4.  นำเสนอผลงานพร้อมบอกชื่อผลงานของตนเองได้ 5.  มีความรับผิดชอบทำความสะอาดและเก็บของเข้าที่ได้       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. เด็กนั่งเป็นครึ่งวงกลม ครูเตรียมอุปกรณ์การทำกิจกรรมไว้ 2 กิจกรรมๆ ละ 3 กลุ่ม 2. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเป่าสี และพิมพ์ภาพด้วยฝาน้ำอัดลมตามจินตนาการ ตามขั้นตอนจนเด็กเข้าใจและทำได้ 3. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มเลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 4. เด็กนำเสนอผลงานโดยบอกชื่อและเรื่องราวจากผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดและแปลกใหม่ 5. ครูตรวจผลงานและนำมาติดที่ป้ายแสดงผลงานเด็ก 6. เด็กช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย       6.  การประเมินผล 1. สังเกตการร่วมกิจกรรม  2. สังเกตการนำเสนอผลงาน  3. ตรวจผลงาน


1.  ชื่อกิจกรรม เสรี 2.  การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. อุปกรณ์ต่างๆที่จัดเตรียมไว้ตามมุมต่างๆในห้องเรียน 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 การเล่นตามมุม เป็นการเล่นในมุมประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระซึ่งจะช่วยการพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย การแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การเล่นรายบุคคลและเล่นเป็นกลุ่ม                   2.2 การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1.    เปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต สำรวจ ทดลอง ค้นคว้า คิดแก้ไขปัญหาในการทำงานและการเล่นเป็น  กลุ่ม                 2.    เกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่องานและสิ่งที่ตนเล่น                 3.    ได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้ใช้ภาษาสุภาพ ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่นและรู้จักอดทนรอคอย                 4.    ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1.  ครูแนะนำการปฏิบัติตนในการเล่นตามมุมกิจกรรมเสรีเช่น  มุมบ้าน  มุมหนังสือ  มุมบล็อก  ฯลฯ  ตามข้อตกลง 2.  ให้เด็กเลือกเล่นตามมุมกิจกรรมเสรีตามความสนใจ 3.  ครู เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน จัดเตรียมงานให้ตรงกับหน่วยการเรียน 4.  มุมอื่นๆ เล่นอย่างอิสระหลังเลิกเล่นให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ พร้อมกับเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยดูสวยงาม       6.  การประเมินผล 1.  สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกก่อนและหลังการเข้ามุมกิจกรรมเสรี 2.  ตรวจผลงานในการทำงานและการสร้างสรรค์ผลงานในการเล่น 3.  บันทึกและตรวจสอบพฤติกรรมในการเล่นมุมกิจกรรมเสรี


1. ชื่อกิจกรรม กลางแจ้ง 2. การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1. เกมผู้นำ-ผู้ตาม 2.  นกหวีด 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 2.2 การเล่นร่วมกับผู้อื่น, การแก้ปัญหาในการเล่น                   2.3 การเลียนแบบท่าทางของตน 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1  ฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อตกลงได้
                2.    ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีได้                 3.  มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ดีได้ 4.  กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเอง       5.  วิธีการจัดกิจกรรม 1. เด็กเดินแถวเรียงลำดับอย่างเป็นระเบียบไปที่สนาม และเข้าแถวตอนลึกประมาณ 4 แถว 2. ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมผู้นำ-ผู้ตาม ให้เด็กฟังก่อนจะให้เด็กเล่นเกม ดังนี้ • เด็กคนที่อยู่หัวแถวแสดงท่าทางตามจินตนาการให้ทุกคนในแถวปฏิบัติตาม • ครูให้สัญญาณเป่านกหวีด เด็กทุกคนหยุดนิ่งในท่านั้นทันที • ครูสำรวจดูว่าแถวใดทำท่าไม่เหมือนผู้นำหัวแถวให้ปรับแพ้ ออกมานั่งรอทั้งแถว 3. เด็กช่วยกันสรุปการเล่นเกม ทำไมแถวนี้จึงชนะ ทำไมแถวนี้จึงแพ้ (การเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำ และการไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำ) 4. เด็กเล่นอิสระกลางแจ้ง โดยครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 5. เด็กได้ยินสัญญาณหยุดเล่น รีบทำความสะอาดร่างกายพร้อมทั้งแต่งกายให้เรียบร้อย แล้วจึงเดินแถวเข้าห้องเรียน       6.  การประเมินผล 1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง 2.สังเกตจากการเล่นเกมผู้นำ-ผู้ตาม

 1. ชื่อกิจกรรม  เกมการศึกษา
 2. การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม
 3. เกมโดมิโนจำนวน 6 ชุด 2.  เกมที่เคยเล่นมาแล้ว 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   การเล่นเกมโดมิโน       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อเล็ก 2.2 การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาในการเล่น
  2.3 การสังเกต การจับคู่ และเปรียบเทียบ 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา                 2.  สังเกต จำแนก และเปรียบเทียบได้ 3.  คิดหาเหตุผล ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 4.  แบ่งปัน อดทน และรอคอยได้ 5.  เล่นเกมโดมิโนได้
        5.  วิธีการจัดกิจกรรม
 4. ครูแนะนำภาพและสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโน (ภาคผนวก)
 5. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน และแจกเกมโดมิโนกลุ่มละ 1 ชุด
 6. ให้เด็กเล่นเกมโดมิโน ผลัดเปลี่ยนกันจนครบทุกคน โดยมีครูคอยแนะนำ
 7. กลุ่มใดเล่นเสร็จก่อน ยกมือขึ้น ให้ครูตรวจสอบความถูกต้อง
 8. เด็กทบทวนเกมการศึกษาที่เคยเล่นแล้ว
 9. เมื่อเล่นเสร็จแล้ว เด็กเก็บเกมการศึกษา เข้าที่ให้เรียบร้อย 6.  การประเมินผล
 10. ตรวจสอบความถูกต้องในการเล่น
 11. สังเกตการร่วมกิจกรรม
 12. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง


แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย อนุบาล  3/1 สัปดาห์ที่ 2 วันพฤหัสบดี  ที่  28  พฤษภาคม  2552  หน่วย  ชื่อนั้นสำคัญไฉน
เรื่อง ชื่อ-สกุล ของเพื่อน

 1. ชื่อกิจกรรม  เคลื่อนไหวและจังหวะ
 2. การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 1.  เพลงชื่อของเธอ
 3. เครื่องเคาะจังหวะ 3.    สาระการเรียนรู้       1. สาระที่ควรเรียนรู้                   1.1 การเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงช้า-เร็ว       2.  ประสบการณ์สำคัญ                   2.1 การเริ่มต้นและการหยุดการกระทำโดยสัญญาณ                   2.2 การทรงตัวและประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 2.3 การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1    เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย อย่างคล่องแคล่ว                 2.  ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณข้อตกลงได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557