ฉาเร๊าะ ฉาเร๊าะ

ส่งงาน : แผนการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ ปลอดภัยไว้ก่อน

ฉาเร๊าะ เบ็นโส๊ะ

by ฉาเร๊าะ @July,10 2009 22.54 ( IP : 113...74 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

        ตามที่กองการศึกษาได้กำหนดให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปริกทุกคนส่งแผนการจัดประสบการณ์ทุกสัปดาห์ จึงขอส่งแผนการจัดประสบการณ์ มาพร้อมนี้

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                    นางสาวฉาเร๊าะ  เบ็นโส๊ะ

                                                                            ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปริก


                                  ..........................................................

**แผนการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่  8 **

**หน่วยการเรียนรู้  ปลอดภัยไว้ก่อน  ชั้น อ.1/1  **

ระหว่างวันที่  6-10  กรกฎาคม 2552

สาระการเรียนรู้ย่อย

วันที่  6/7/52  เรื่อง  ความปลอดภัยในการเล่น


กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

-  ครูให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์แถบผังสี คนละ 1 ผืน


กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์

 • ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับวิธีการเล่นของเล่นให้ถูกต้องและปลอดภัย


  กิจกรรมสร้างสรรค์

 • ครูให้เด็กระบายสีภาพการเล่นของเล่นอย่างถูกวิธีและปลอดภัย


  กิจกรรมเสรี

 • ครูให้เด็กเล่นตามมุมอิสระภายในห้องเรียน


  กิจกรรมกลางแจ้ง

 • ครูให้เด็กนักเรียน เล่นเครื่องเล่นสนาม


  กิจกรรมเกมการศึกษา

 • ครูให้เด็กเล่นเกมภาพตัดต่อ เครื่องเล่นสนาม


  สาระการเรียนรู้ย่อย

วันที่  7/7/52  เรื่อง  ความปลอดภัยบนท้องถนน


กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

-  ครูให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะหลังจากนั้นครูเปิดเทปเพลงบรรเลงให้เด็กทำท่าทางประกอบตามเพลง


กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์

 • ครูสอนให้เด็กร้องเพลง “ข้ามถนนตรงทางม้าลาย” และทำท่าทางประกอบตามเพลง  หลังจากนั้นสนทนากับเด็กเกี่ยวกับวิธีการข้ามถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย


  กิจกรรมสร้างสรรค์

 • ครูให้เด็กนักเรียนปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ


  กิจกรรมเสรี

 • ครูให้เด็กนักเรียนเล่นตามมุมอิสระภายในห้องเรียน


  กิจกรรมกลางแจ้ง

 • ครูให้เด็กนักเรียน เล่นเครื่องเล่นสนาม


  กิจกรรมเกมการศึกษา

 • ครูให้เด็กนักเรียนเล่นเกมภาพตัดต่อการข้ามถนนตรงทางม้าลาย


  สาระการเรียนรู้ย่อย

วันที่  8/7/52  เรื่อง  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า


กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

-  ครูเปิดเทปเพลงบรรเลงให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง


กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์

 • ครูนำภาพประกอบการศึกษา  ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เตารีด  พัดลม  โทรทัศน์  วิทยุ  หม้อหุงข้าว ฯลฯ ให้เด็กดู หลังจากนั้นสนทนากับเด็กถึงการระมัดระวัง และความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว


  กิจกรรมสร้างสรรค์

 • ครูให้เด็กนักเรียนระบายสีภาพ เตารีด


  กิจกรรมเสรี

 • ครูให้เด็กนักเรียนเล่นตามมุมอิสระภายในห้องเรียน


  กิจกรรมกลางแจ้ง

 • ครูให้เด็กนักเรียน เล่นเกมโยนบอลลงตะกร้า  และเล่นเครื่องเล่นสนาม


  กิจกรรมเกมการศึกษา

 • ครูให้เด็กนักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้า


สาระการเรียนรู้ย่อย

วันที่  9/7/52  เรื่อง  ความปลอดภัยในการใช้ยา


กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

-  ครูให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะ  เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดแล้วปฏิบัติตามคำสั่งของครู  เช่น  จับไหล่  จับหัว  กระโดดตบ ฯลฯ


กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์

 • ครูนำของจริง  ยา  เช่น  ยาแดง  ยาเหลือง  ทิงเจอร์  มาให้เด็กดู  หลังจากนั้นสนทนากับเด็ก  เกี่ยวกับวิธีการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัย


  กิจกรรมสร้างสรรค์

 • ครูให้เด็กปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ


  กิจกรรมเสรี

 • ครูให้เด็กเล่นตามมุมอิสระภายในห้องเรียน


  กิจกรรมกลางแจ้ง

 • ครูให้เด็กเล่นเกม  ละเล่นของไทย  “รีรีข้าวสาร”


  กิจกรรมเกมการศึกษา

 • ครูให้เด็กนักเรียนเล่นเกมลำดับขนาดของขวดยา


  สาระการเรียนรู้ย่อย

วันที่  10/7/52  เรื่อง  ความปลอดภัยในการใช้ของแหลมคม


กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

-  ครูให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะเทปเพลงบรรเลงที่ครูเปิด


กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์

 • ครูสอนให้เด็กร้องเพลง  ของแหลมคม  หลังจากนั้นสนทนากับเด็กเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ของแหลมคม


  กิจกรรมสร้างสรรค์

 • ครูให้เด็กนักเรียนพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ


  กิจกรรมเสรี

 • ครูให้เด็กเล่นตามมุมอิสระภายในห้องเรียน


  กิจกรรมกลางแจ้ง

 • ครูให้เด็กเล่นเกม  เล่นน้ำเล่นทราย


  กิจกรรมเกมการศึกษา

 • ครูให้เด็กนักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนของแหลมคม


วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1.เด็กนักเรียนสามารถเล่นในห้องเรียนได้อย่างปลอดภัย

2.เด็กนักเรียนบอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

3.เด็กนักเรียนสามารถบอกวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตามความปลอดภัย

4.เด็กนักเรียนรู้จักยาทาภายนอกและวิธีการใช้ได้

5.เด็กนักเรียนสามารถบอกชื่อของแหลมคมและวิธีการใช้อย่างปลอดภัย


สื่อ

 1. เครื่องเคาะจังหวะ

 2. แถบผ้าสี

 3. ของเล่นจริงในห้องเรียน

 4. ภาพประกอบการศึกษา เครื่องใช้ไฟฟ้า

 5. ยาทาภายนอก เช่น ทิงเจอร์  ยาแดง  ยาเหลือง ฯลฯ

 6. กระดาษ เอ4

7.  สีเทียน

8.  สีน้ำ

9.  ดินน้ำมัน

 1. ลูกบอล / ตะกร้า

11.  เครื่องเล่นสนาม

12.  อุปกรณ์ในการเล่นน้ำเล่นทราย


การประเมินผล

1.  สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ

2.  สังเกตการณ์ทำท่าทางประกอบตามเพลง

3.  สังเกตการณ์ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น

4.  สังเกตการณ์เป็นผู้นำและผู้ตาม

5.  สังเกตการณ์ปฏิบัติตามคำสั่ง

6.  ตรวจผลงานนักเรียน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557