ครูไก่12 ครูไก่12

ขอส่งแผนการสอนคณิตศาสตร์ ป 3

ครูไก่

by ครูไก่12 @June,28 2009 20.44 ( IP : 61...45 )

เรียนผู้อำนวยการกองการศึกษา
  ด้วยนางสาวณัฏฐ์ชยา  ศิริพันธ์ ขอส่งแผนการสอน
คณิตศาสตร์ ป3สัปดาห์ที่ 29 - 3 และ 9  กรกฏาคม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                นางสาวณัฏฐืชยา  ศิริพันธ์                                           ครูผู้ช่วย


แผนการเรียนรู้ที่ 3.1 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000  (1 ชั่วโมง)
ความคิดรวบยอด จำนวนสองจำนวน เมื่อนำมาลบกัน
ให้เริ่มลบตัวเลขในหลักหน่วยก่อน   แล้วจึงลบตัวเลขในหลักถัดไปทางซ้ายมือทีละหลักตามลำดับ สาระการเรียนรู้
การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อกำหนดโจทย์การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ให้
สามารถหาคำตอบ
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
และแสดงวิธีทำได้
กิจกรรมการเรียนรู้
1)  ขั้นเกริ่นนำ
  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการลบจำนวนง่ายๆ
ในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อสิ่งของเครื่องใช้การซื้อขนม ซื้ออาหาร
ว่าได้ใช้เงินที่มีอยู่เพื่อซื้ออะไร เป็นจำนวนเงินเท่าไร
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงบทบาทสมมุติการไปจ่ายตลาด
โดยใช้กระดาษตัดเป็นธนบัตร พร้อมกับเขียนค่าของเงินลงไป
สำหรับใช้แทนเงินในการแสดงบทบาทสมมุติ
2)  ขั้นสอน 1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน
1,000 โดยยกตัวอย่างโจทย์769 – 253 =  บนกระดาน
แล้วสุ่มเรียกนักเรียนออกมาช่วยครูแสดงวิธีหาผลลบ ดังนี้
1) ลบในหลักหน่วย
2) ลบในหลักสิบ
3) ลบในหลักร้อย
2. ครูติดแถบโจทย์ปัญหาการลบ บนกระดาน
แล้วให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาแสดงวิธีทำและ หาคำตอบบนกระดาน ให้เพื่อนดูและช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
เช่นโกโก้มีเงิน 250 บาท ซื้อเสื้อราคา 145 บาท จะเหลือเงินกี่บาท ต้นมะพร้าวสูง 720 เซนติเมตร อีกต้นสูง 475 เซนติเมตร
ต้นมะพร้าวสูงต่างกันเท่าใด
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของการลบ
และยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบลักษณะ ต่างๆ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ 4.  ครูทบทวนการลบที่มีการกระจายตัวเลขจากหลักสิบไปหลักหน่วย
โดยอาจใช้อุปกรณ์แผ่นตารางร้อย หรือลูกคิดข้ามรั้วประกอบการอธิบาย
เช่น จากจำนวน 124 = 100 + 20 + 4 จัด 100 + 20 + 4 = 100 + 10 + 14
5. ครูกำหนดจำนวนอื่นๆ ให้นักเรียนฝึกกระจายตัวเลขจากหลักสิบไปหลักหน่วย
เพื่อเป็นพื้นฐานในการลบที่มีการกระจาย
จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมใน
มมฐ. คณิตฯ หน้า 38 6.  ครูทบทวนการหาผลลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000
โดยอาจใช้อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการ อธิบาย เช่น ใช้ลูกคิดข้ามรั้ว จากนั้นจึงเขียนตัวตั้งและตัวลบในรูปกระจาย
เพื่อนำไปสู่วิธีลัด
เช่น 758   700 + 50 + 8
600 + 150 + 8       758       -           -                 -                   - 264   200 + 60 + 4     200 + 60 + 4        264 จากนั้นให้นักเรียนฝึกหาผลลบด้วยวิธีลัดจำนวนต่างๆ
และสังเกตว่าโจทย์แต่ละข้อ มีการ กระจายจากหลักใด ไปหลักใด และนักเรียนทราบได้อย่างไร
7.  ครูกำหนดประโยคสัญลักษณ์การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10,000
ให้นักเรียนหาคำตอบ โดยใช้ความรู้เรื่องการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน
1,000 ทั้งที่ไม่มีการกระจายและที่มีการกระจายมาปรับใช้ 8ครูกำหนดประโยคสัญลักษณ์การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน
100,000 ให้นักเรียนช่วยกันหา คำตอบแล้วร่วมกันอภิปรายว่า
โจทย์แต่ละข้อมีการกระจายจากหลักใด ไปหลักใด


9.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
และสรุปเกี่ยวกับการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมใน  มมฐ. คณิตฯ หน้า 39
3) ขั้นสรุป 1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา
เกี่ยวกับการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 2. ครูให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก
มมฐ. คณิตฯ หน้า 37, 38
สื่อการเรียนรู้
1.  แถบโจทย์ปัญหาการลบ
2.  อุปกรณ์แผ่นตารางร้อย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย
การประเมินผล
1.  สังเกตจากการอธิบายการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000
2.  สังเกตจากการแสดงวิธีทำและหาคำตอบ
3.  ตรวจแบบฝึกกิจกรรม


แผนการเรียนรู้ที่ 3.2
โจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000  (2 ชั่วโมง)
ความคิดรวบยอด
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบสมีหลักวิเคราะห์เช่นเดียวกับการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาการบวก
สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ให้ สามารถ
วิเคราะห์โจทย์หาคำตอบและแสดงวิธีทำ
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
และแสดงวิธีทำได้ กิจกรรมการเรียนรู้
1)  ขั้นเกริ่นนำ ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
เพื่อทบทวนความรู้ของนักเรียน
โดยครูติดแถบโจทย์บนกระดาน
ให้นักเรียนแข่งขันกันหาคำตอบ แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้
1)  769 – 253 = •
2) 7,159 - 2,312 = •
3)  37,021 - 21,530 = •
4) 98,571 - 55,358 = •
2) ขั้นสอน

 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแข่งกันสร้างโจทย์ปัญหาการลบ จากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ให้ เพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ
  จากนั้นให้กลุ่มที่กำหนด โจทย์เป็นผู้เฉลยคำตอบ 2.ครูนำโจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
  ให้นักเรียนวิเคราะห์หาส่วนประกอบต่างๆ ของโจทย์
  ได้แก่ สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ สิ่งที่โจทย์ถาม นำมาเขียน ความสัมพันธ์ในรูปประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำ แล้วช่วยกันตรวจสอบว่าถูกต้อง หรือไม่ เพราะอะไร โดยใช้ความรู้ในเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 3.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เลือกโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มาแสดงการวิเคราะห์เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา เขียนความสัมพันธ์ในรูปประโยคสัญลักษณ์
  และแสดงวิธีทำ แล้วผลัดกันตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน 4.  ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมใน  มมฐ. คณิตฯ หน้า 42
 2. ครูติดแผนภูมิแสดงการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบบนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน  จากนั้นครูอภิปรายเกี่ยวกับ วิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบ ให้นักเรียนเข้าใจ ดังนี้
 3. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมใน  มมฐ. คณิตฯ หน้า 43, 44 7.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง
  โจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
  3) ขั้นสรุป
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเ กี่ยวกับโจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัว ตั้งไม่เกิน 100,000
 5. ครูให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก
  มมฐ. คณิตฯ หน้า 40, 41
  สื่อการเรียนรู้ 1.  แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบ
  2.  ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบ
  3.  แถบโจทย์ปัญหา การประเมินผล
  1.  สังเกตจากการอธิบายวิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบ
  2.  สังเกตจากการแสดงวิธีทำและหาคำตอบ
  3.  ตรวจแบบฝึกกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557