kasintip kasintip

ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 3 สัปดาห์ที่ 4 - 6

ส่งงาน

by kasintip @June,27 2009 14.05 ( IP : 118...37 )

เรียน    ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                                  ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

                            สัปดาห์ที่  4 - 6 ประจำปีการศึกษา  2552


                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                                                  นางสาวกสิณทิพย์  หมัดโส๊ะ

                                                                                              ครูผู้ดูแลเด็ก

                                              แผนการจัดการเรียนรู้

            กลุ่มสาระภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  สัปดาห์  4

                กลุ่มสาระเรื่อง การเขียน      เรื่องย่อย กระต่ายน้อยน่ารัก      เวลา  2  ชั่วโมง


              1.  สาระการเรียนรู้

                      -  สามารถจดบันทึกเรื่องกระต่ายน่ารักได้

              2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เนื้อหา

                      -  นำความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องมาจดบันทึกลงในสมุดโดยเขียน

                        อธิบายและวาดภาพประกอบได้สวยงาม

              3. กระบวนการจัดการเรียนรู้

                  ขั้นนำ  (  เวลา  10  นาที  )

                      -  ครูให้นักเรียนดูภาพกระต่ายพร้อมทั้งเล่าเรื่องที่ครูเคยพบเห็นมาให้นักเรียนฟัง

                  ขั้นจัดกิจกรรม  (  เวลา  50  นาที  )

                      1.  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คนโดยให้นักเรียนอ่านเรื่องกระต่ายน้อยน่ารัก

                        พร้อมทั้ง

                      2.  ครูแจกใบงานเรื่องกระต่ายน้อยน่ารักแล้วให้แต่ละกลุ่มบันทึกความรู้เกี่ยวกับกระต่าย

                          ตามหัวข้อที่กำหนดพร้อมทั้งวาดภาพประกอบ

                      3.  ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานเรื่องกระต่ายน้อยน่ารักแล้วให้  ข้อคิดที่ได้จาก

                          เรื่องโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ
                    ขั้นสรุป  (  เวลา  10  นาที  )

                          -  ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปบทเรียนเรื่อง  กระต่ายน้อยน่ารัก พร้อมบอกข้อคิดที่ได้

                            จากเรื่องให้เพื่อนฟัง

                  4. เครื่องมือวัดผลประเมินผล

                          -  สังเกตการตอบคำถาม
                          -  แบบฝึกหัดหลังเรียน

                    5.  กระบวนการวัดและประเมินผล

                          -  สังเกตการตอบคำถาม  -  การรายงานหน้าชั้น    -  การทำงานกลุ่ม

                    6.  แหล่งการเรียนรู้

                          -  เอกสารประกอบการเรียน

                    7.  สื่อการสอน

                          -  ภาพกระต่าย

                    8.  บันทึกผลหลังการสอน

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  


                                                      แผนการจัดการเรียนรู้

              กลุ่มสาระภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  สัปดาห์  5

              กลุ่มสาระเรื่อง  การอ่าน          เรื่อง  กระต่ายไม่ตื่นตูม                เวลา  2  ชั่วโมง


                1.  สาระการเรียนรู้

                        -    การอ่านใน / เขียนคำศัพท์ การจับคู่คำศัพท์กับความหมาย  การแต่งประโยค

                            จากคำศัพท์
                2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เนื้อหา

                        -  เขียนและอ่านคำศัพท์ในบทเรียนให้ถูกต้อง  ตามความหมายโดยใช้หลักสะกดคำ

                            จับคู่คำศัพท์กับความหมายถูกต้อง  พร้อมทั้งแต่งประโยคจากคำศัพท์ได้สมบูรณ์

                  3. กระบวนการจัดการเรียนรู้

                        ขั้นนำ  (  เวลา  10  นาที  )

                          -  ครูและนักเรียนทบทวนความรู้เรื่องสำนวนอีกครั้ง

                      ขั้นจัดกิจกรรม  (  เวลา  50  นาที  )

                        1. ครูนำบัตรคำศัพท์มาให้นักเรียนอ่าน  พร้อมทั้งอธิบายความหมายให้นักเรียนฟัง

                            (  กล้า  ตาล  ถล่ม  เนื้อทราย  ปุยฝ้าย  โพรง  แรด  หมาป่า  )

                        2. ครูติดบัตรคำศัพท์ต่าง ๆ บนกระดานดำ แล้วให้นักเรียนจดลงสมุดพร้อมทั้งอ่าน

                            ให้ครูฟัง

                        3. ให้นักเรียน  2  คน  จับคู่หาคำศัพท์กับความหมาย  พร้อมทั้งนำคำศัพท์

                            ที่ได้มาแต่งประโยคคำละ  2  ประโยค

                      ขั้นสรุป  (  เวลา  10  นาที  )

                          -  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปความหมายของคำศัพท์เลือกมา  3  คำ

                            พร้อมทั้งบอกหลักในการแต่งประโยค

                      4. เครื่องมือวัดผลประเมินผล

                          -  แบบฝึกหัดหลังเรียน

                      5. กระบวนการวัดและประเมินผล

                          -  สังเกตการตอบคำถาม

                      6. แหล่งการเรียนรู้

                          -  เอกสารประกอบการเรียน

                      7. สื่อการสอน

                          -  บัตรคำศัพท์

                      8.บันทึกผลหลังการสอน


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                                                    แผนการจัดการเรียนรู้

                  กลุ่มสาระภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  สัปดาห์  6

                  กลุ่มสาระเรื่อง  การอ่าน          เรื่อง  ลูกแกะของซาฟียะห์          เวลา  3  ชั่วโมง

                  1.  สาระการเรียนรู้

                          -  การฟังเรื่องลูกแกะของซาฟียะห์  จับใจความสำคัญ  เล่าเรื่องที่ฟังพร้อมเล่าเรื่องที่

                            ตนประทับใจ

                  2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เนื้อหา

                          -  ฟังเรื่องแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องได้ด้วยการพูดเล่าเรื่อง  ตอบคำถามพร้อม

                              เล่าเรื่องที่ตนประทับใจ

                  3. กระบวนการจัดการเรียนรู้

                    ขั้นนำ  (  เวลา  10  นาที  )

                        -  ครูนำภาพแกะมาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับแกะ

                        ขั้นจัดกิจกรรม  (  เวลา  50  นาที  )

                        1.  ครูเล่าเรื่องลูกแกะของซาฟียะห์ให้นักเรียนฟัง  พร้อมทั้งตั้งคำถามให้นักเรียน

                              ช่วยกันตอบ

                        2.  ครูให้นักเรียนเขียนเรื่องที่ประทับใจพร้อมวาดภาพประกอบลงสมุดงาน

                        3.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาเล่าเรื่องที่ประทับใจหน้าชั้นเรียน  พร้อมทั้งนำผลงานของตนเอง

                              มานำเสนอโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ
                    ขั้นสรุป  (  เวลา  10  นาที  )

                        4.  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปบทเรียนเรื่องลูกแกะของซาฟียะห์

                    4. เครื่องมือวัดผลประเมินผล

                            -  แบบฝึกหัดหลังเรียน

                    5. กระบวนการวัดและประเมินผล

                            -  สังเกตการตอบคำถาม        -  การรายงานหน้าชั้นเรียน

                    6. แหล่งการเรียนรู้

                            -  เอกสารประกอบการเรียน

                    7. สื่อการสอน

                            -  ภาพแกะ

                    8. บันทึกผลหลังการสอน


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                                                    แผนการจัดการเรียนรู้

              กลุ่มสาระภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  สัปดาห์  6

                กลุ่มสาระเรื่อง การอ่าน      เรื่องย่อย ลูกแกะของซาฟียะห์      เวลา  2  ชั่วโมง

                1.  สาระการเรียนรู้

                        -  สามารถอ่านในใจเรื่อง  ลูกแกะของซาฟียะห์  จับใจความสำคัญ ตอบคำถามจากเรื่อง

                2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เนื้อหา

                        -  อ่านในใจโดยจับใจความของเรื่องได้ถูกต้อง  พร้อมทั้งตอบคำถามจากเรื่องเพื่อ

                          แสดงความเข้าใจ

                3. กระบวนการจัดการเรียนรู้

                    ขั้นนำ  (  เวลา  10  นาที  )

                        -  ครูเล่าเรื่องของแกะให้นักเรียนฟังพร้อมทั้งนำภาพแกะมาให้นักเรียนดู

                    ขั้นจัดกิจกรรม  (  เวลา  50  นาที  )

                        1. ครูให้นักเรียนจับคู่กันแล้วอ่านในใจบทเรียนเรื่องลูกแกะซาฟียะห์ในหนังสือเรียน

                          หน้า  23 – 25

                        2. ครูแจกแบบฝึกหัดให้นักเรียนคู่ละ 1 แผ่น

                        3. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละคู่ออกมาตอบคำถามจากแบบฝึกที่ได้ทำไป  โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

                    ขั้นสรุป  (  เวลา  10  นาที  )

                          -  ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปบทเรียนเรื่อง  ลูกแกะของซาฟียะห์

                4. เครื่องมือวัดผลประเมินผล

                          -  สังเกตการตอบคำถาม

                          -  แบบฝึกหัดหลังเรียน
                5.  กระบวนการวัดและประเมินผล

                        -  สังเกตการตอบคำถาม  -  การรายงานหน้าชั้นเรียน

                6.  แหล่งการเรียนรู้

                        -  เอกสารประกอบการเรียน

                7.  สื่อการสอน

                        -  ภาพลูกแกะ

                8.  บันทึกผลหลังการสอน ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557