นาพีซะ  บินอาหวา นาพีซะ บินอาหวา นาพีซะ บินอาหวา

ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชา อิสลามศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552สัปดาห์ที่ 4

ครูปี

by นาพีซะ บินอาหวา @June,07 2009 19.45 ( IP : 222...46 )

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ  อิสลามศึกษา  ช่วงชั้นที่  1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่  1 สัปดาห์ที่  4 หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  อัลลอฮผู้ทรงประเสริฐ สาระการเรียนรู้เรื่องย่อย  การให้สลาม  ปีการศึกษา  2552  ใช้สอนวันที่ 10,12    เดือน มิถุนายน  พ.ศ  2552  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง


1.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สามารถนำมารยาทของอิสลามเกี่ยวกับการทำความเคารพ สนทนา และแสดงออกในอิริยาบทต่างๆมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

2.  สาระการเรียนรู้/เนื้อหา

การสลาม - การกล่าวสลามและทำความเคารพ  - ความหมายและผลของการให้สลาม - วิธีการสลาม

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ  (เวลา  10  นาที)

1.  ให้นักเรียนอ่านซูเราะห์ฟาตีฮะฮ และดุอาห์ก่อนเรียน และครูให้สลามนักเรียนและให้นักเรียนตอบสลาม

ขั้นจัดกิจกรรม  (เวลา  30นาที)

2.  สนทนาเรื่อง การทำความเคารพของอิสลามและศาสนาอื่นๆ พร้อมแสดงท่าทางประกอบ

3.  ให้นักเรียนฝึกให้สลาม และตอบสลามกับครูและเพื่อนๆ

4.  ให้นักเรียนจดบันทึกประโยคการให้สลาม

5.  อธิบายความหมายและผลการให้สลาม

ขั้นสรุป (เวลา 20 นาที )

6.  ร่วมกันสรุปบทเรียนและให้นักเรียนทำใบงาและร่วมกันอ่านซูเราะห์ อัล-อัศร
4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล

    แบบสังเกต

5.  กระบวนการวัดและประเมินผล

-  สังเกตการณ์ตอบคำถามและความสนใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

6.  แหล่งเรียนรู้

  • แถบประโยค

7.  สื่อการสอน

  • แถบประโยค            - ภาพการให้สลาม

                                          ..................................................................


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ  อิสลามศึกษา  ช่วงชั้นที่  1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่  1 สัปดาห์ที่  4 หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  อิสลามของเรา สาระการเรียนรู้เรื่องย่อย  อิสลาม  อีมาน          อิหซาน  ปีการศึกษา  2552  ใช้สอนวันที่  10,11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ  2552  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

1.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญของหลักศาสนาอิสลาม  2. เห็นความสำคัญของบทบัญญัติอิสลาม  3. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาและปฏิบัติตามบทบัญญัติของอิสลาม

2.  สาระการเรียนรู้/เนื้อหา

  1. อิสลาม-ความหมาย/ความสำคัญของหลักอิสลาม 5 ประการ 2. อีมาน ความหมายและความสำคัญ  3. อิหซาน  ความหมาย/ความสำคัญ

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ  (เวลา  10  นาที)

1.  ให้นักเรียนอ่านซูเราะห์ฟาตีฮะฮ และดุอาห์ก่อนเรียน และอบรมจริยธรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นจัดกิจกรรม  (เวลา  30  นาที)

2.  สนทนาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

3.  อธิบายความหมายและความสำคัญของหลักศาสนาอิสลาม อีมาน และอิหซาน

4.  อธิบายความหมายและความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตน

5.  แบ่งกลุ่มศึกษาหลักการอิสลาม

ขั้นสรุป (เวลา  20  นาที)

6.  อ่านและท่องจำหลักอิสลาม 5 ประการ

  1. ร่วมกันสรุปบทเรียนและให้นักเรียนทำใบงาน  และร่วมกันอ่านซูเราะห์ อัล-อัศร
    4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล

    แบบทดสอบการอ่าน

5.  กระบวนการวัดและประเมินผล

-  สังเกตการณ์ตอบคำถาม  ความสนใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม แบบทดสอบการอ่าน

6.  แหล่งเรียนรู้

-  ใบความรู้

7.  สื่อการสอน

-  ใบความรู้

                                        ........................................................


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ  อิสลามศึกษา  ช่วงชั้นที่  1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1 สัปดาห์ที่  4 หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  ศรัทธามั่นคง สาระการเรียนรู้เรื่องย่อย  อีมาน  ปีการศึกษา  2552  ใช้สอนวันที่  10,12  เดือน มิถุนายน  พ.ศ  2552 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

1.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. รู้และเข้าใจความหมาย ความเป็นมา  ความสำคัญของหลักศาสนาอิสลาม  2. รู้และเข้าใจโครงสร้างของอิสลาม 3. รู้และเข้าใจยึดมั่นหลักศรัทธา 6 ประการ

2.  สาระการเรียนรู้/เนื้อหา

  1. อีมาน  - ความหมาย/ความเป็นมา/ความสำคัญ/ประโยชน์ของอีมาน/หลัการอีมาน/เป้าหมาย

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ  (เวลา  10  นาที)

1.  ร่วมกันอ่านซูเราะห์ฟาตีฮะฮ และดุอาห์ก่อนเรียน และอบรมจริยธรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน            2.  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นที่นักเรียนได้เห็น เช่น ข่าว ว่ามีอะไรบ้าง และเชื่อในเรื่องนั้นๆหรือไม่ เพราะเหตุใด

ขั้นจัดกิจกรรม  (เวลา  30  นาที)

3.  อธิบายความหมายของคำว่า  อีมาน แล้วซักถามถึงความเข้าใจ

4.  แสดงแผ่นภูมิเนื้อหา รูก่นอีมาน 6 ประการ บนกระดานให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกัน พร้อมทั้งอธิบาย แล้วซักถามความเข้าใจ

5.  อธิบายความหมายของคำว่า อีมานและซักถามถึงความเข้าใจ

ขั้นสรุป

6. ร่วมกันสรุปบทเรียนและจดบันทึกลงสมุด และร่วมกันอ่านซูเราะห์ อัล-อัศ
4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล

    แบบทดสอบ (ประเมิน 60 % ผ่าน)

5.  กระบวนการวัดและประเมินผล

-  สังเกตการณ์ตอบคำถาม  ความสนใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม    แบบทดสอบการอ่าน


6.  แหล่งเรียนรู้

-  ใบความรู้  -ข่าวสาร


7.  สื่อการสอน

-  ใบความรู้  - แผ่นภูมิ

                                    ...............................................................


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ  อิสลามศึกษา  ช่วงชั้นที่  1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4ภาคเรียนที่  1 สัปดาห์ที่  4 หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  หลัการอิสลาม สาระการเรียนรู้เรื่องย่อย  หลักศรัทธา  ปีการศึกษา  2552  ใช้สอนวันที่ 9,11    เดือน มิถุนายน  พ.ศ  2552  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

1.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. รู้และเข้าใจโครงสร้างของอิสลามและนำไปสู่การปฏิบัติ

2.  สาระการเรียนรู้/เนื้อหา

  - ความหมายของหลักศรัทธา 6 ประการ  -ความสำคัญของหลักศรัทธา 6ประการ

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ  (เวลา  10  นาที)

1.  ร่วมกันอ่านซูเราะห์ฟาตีฮะฮ และดุอาห์ก่อนเรียน

2.    อบรมจริยธรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน พร้มทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับหลักศรัทธา6 ประการ

ขั้นจัดกิจกรรม  (เวลา  30  นาที)

3.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมาย และความสำคัญของหลักศรัทธา 6 ประการ

4.  แบ่งกลัมนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ร่วมกันอภิปรายหัวข้อกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

5.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับหัวข้อแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นสรุป

  7. นักเรียนและครูสรุปบทเรียนเกี่ยวกับหลักศรัทธา 6 ประการลงบนกระดานพร้อมจดบันทึกลงสมุด ทำใบงาน  และร่วมกันอ่านซูเราะห์ อัล-อัศร
4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล

    แบบสังเกต , แบบประเมินใบงาน

5.  กระบวนการวัดและประเมินผล

-  สังเกตการณ์ตอบคำถาม  ความสนใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม    -การทำใบงาน

6.  แหล่งเรียนรู้

-  ใบความรู้

7.  สื่อการสอน

-  ใบความรู้

                                        .....................................................................................

Comment #1สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา
Posted @June,25 2009 09.59 ip : 115...104

อยากได้สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา ตั้งแต่ ป.1 - ป.6 รวมถึงแผนการสอนด้วย ช่วยกรุณาหน่อยครับ ส่งให้ทาง mail ก็ได้ครับจะเป็นความกรุณาอย่างสูง ขออัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีที่ได้สะสมไว้ ครับ

Comment #2ลืม ให้ mail
Posted @June,25 2009 10.01 ip : 115...104

loong.haa@gmail.com

Comment #3แผนการสอน
Posted @July,09 2009 13.49 ip : 118...226

อยากได้สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา ตั้งแต่ ป.1 - ป.6 รวมถึงแผนการสอนด้วย ช่วยกรุณาหน่อยนะคะ  ส่งให้ทาง mail จะเป็นความกรุณาอย่างสูง ขออัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีที่ได้สะสมไว้ คะ  ทางอีเมลที่  sofa20@thaimail.com  หรือ sunny.2520@hotmail.com ขอบคุณมากๆๆคะ

Comment #4รบกวนขอแผนการสอน
Posted @July,14 2009 08.32 ip : 58...171

อัสลามุอะลัยกุ้ม ผมเป็นวิทยากรอิสลามศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่เพิ่งเข้ามาสอนได้ไม่นานเลยยังไม่ค่อยมีแผนการสอน จึงขอรบกวน อาจารย์นาฟีซะช่วยส่งแผนมาให้หน่อยได้มั้ยครับ เพื่อนำมาเป็นแนวทาง ในการเขียนแผนต่อไป รบกวนขอตั้งแต่ ป.1-ป.6 เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ armin.dd@gmail.com

Comment #5
Posted @September,14 2009 11.10 ip : 203...242

ผมเป็นวิทยากรอิสลามศึกษาในจ.พังงาทำแผนไม่เป็นเลยครับขอความอนุเคราะห์ ท่ามีนะครับช่วยส่งให้ผมหน่อยนะครับ ของผมเป็นของ มัธยมนะครับ  หรือของเพื่อนๆมีบ้างมั้ยครับ กรุณาด้วยนะครับ อัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีของคุณ ee-tay@hotmail.com

Comment #6รบกวน ขอแผนการสอน
Posted @October,01 2009 17.45 ip : 117...199

อัสลามุอะลัยกุม น้องเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา จึงขอรบกวน อาจารย์นาฟีซะช่วยส่งแผนการสอนมาให้หน่อยได้มั้ย  เพื่อนำมาเป็นแนวทาง ในการเขียนแผน รบกวนขอตั้งแต่ ป.4-ป.6 เลยนะค่ะ ขอบคุณมาก jongrak_da@hotmail.com

ด่วนเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

Comment #7เพื่อศึกษาเรียนรู้
Posted @January,27 2010 10.11 ip : 202...3

หนูเป็นนักศึกษา อยากได้สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา ตั้งแต่ ป.1 - ป.6 รวมถึงแผนการสอนด้วยเพื่อศึกษาแนวทางการทำแผนการเรียนรู้อิสลามศึกษา  ช่วยกรุณาหน่อยนะคะ  ส่งให้ทาง mail จะเป็นความกรุณาอย่างสูง ขออัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีที่ได้สะสมไว้ คะ  ทางอีเมลที่  fattu-.-.-632.com@hotmail.com ขอบคุณมากๆๆคะ

Comment #8อยากได้แผนการสอน ช.1-ช.2
Posted @January,29 2010 11.38 ip : 203...254

น้องเป็นวิทยากรอิสลาม ซึ่งยังมีประสบการณ์น้อยมาก อยากขอความอนุเคราะห์จากพี่ช่วยแนะนำแผนการสอนให้หน่อยค่ะ  หรือส่งแผนการสอนของช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 2 มาให้ทาง mail ของน้อง nongtarkah@gmail.com จะได้ไหมค่ะ ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนสิ่งที่ดีงามทุกประการค่ะ  "วัสลาม "  ชุกรอนกาซีรอนค่ะ

Comment #9เพื่อศึกษาเรียนรู้
Posted @January,30 2010 09.32 ip : 202...20

หนูเป็นนักศึกษา อยากได้สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา ตั้งแต่ ป.1 - ป.6 รวมถึงแผนการสอนด้วยเพื่อศึกษาแนวทางการทำแผนการเรียนรู้อิสลามศึกษา  ช่วยกรุณาหน่อยนะคะ  ส่งให้ทาง mail จะเป็นความกรุณาอย่างสูง ขออัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีที่ได้สะสมไว้ คะ  ทางอีเมลที่  uri_jang@hotmail.com ขอบคุณมากๆๆคะ

Comment #10ขอความอนุเคราะห์(ช่วยส่งแผนการสอนและสาระการเรียนรู้)
Posted @February,01 2010 22.45 ip : 202...20

พี่ค่ะ หนูขอให้พี่ช่วยส่งแผนการสอนและสาระการเรียนรู้ได้ไม่ค่ะ  หนูจะเอาไปศึกษาดูเป็นตัวอย่างค่ะ ส่งมาทางอีเมล uri_jang@hotmail.com  ขอบคุณค่ะ

Comment #11ขอความช่วยเหลือ(ขอช่วยส่งแผนการสอนอิสลามศึกษาป.1-6)
Posted @February,03 2010 09.42 ip : 203...55

พี่ค่ะช่วยส่งแผนการสอนให้หนูหน่อยได้ไหมค่ะ หนูเขียนไม่ค่ยเป็นอยากได้เป็นตัวอย่าง ส่งทางอีเมลล์ r_anan-koy@hotmail.com จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

Comment #12ขอแผนการสอนอิสลามศึกษา
Posted @May,05 2010 13.17 ip : 112...223

ดิฉันเป็นวิทยากรอิสลามอยู่ที่สุราษฎร์ธานีต้องการขอดูแผนการสอนอิสลามศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดทำแผนการสอนอิสลามศึกษาเป็นของตัวเองค่ะ

Comment #13ลืมส่งเมลค่ะ
Posted @May,05 2010 13.20 ip : 112...223

ขอแผนการสอนป1-ป6ค่ะ pattama@gmail.com

Comment #14
Posted @May,05 2010 13.21 ip : 112...223

ลืมส่งเมลค่ะ  ขอแผนการสอนอิสลามศึกษา ป1-ป6 ค่ะ pattama488@gmail.com

Comment #15ขอแผนการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตร 51
Posted @May,24 2010 14.22 ip : 222...16

มีแผนการสอนหลักสตูร51 ของระดับประถมศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัตนธรรม)ช่วยส่งเมลมาหน่อยนะค่ะ al-wardy1@hotmail.com ...ขอบคุณล่วงหน้าคะ ขออัลลอฮฺทรงตอบแทน

Comment #16ขอแผนการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตร 51
Posted @May,24 2010 14.22 ip : 222...16

มีแผนการสอนหลักสตูร51 ของระดับประถมศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัตนธรรม)ช่วยส่งเมลมาหน่อยนะค่ะ al-wardy1@hotmail.com ...ขอบคุณล่วงหน้าคะ ขออัลลอฮฺทรงตอบแทน

Comment #17ขอแผนการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตร 51
Posted @June,28 2010 14.51 ip : 118...22

ผมเป็นนักศึกษา อยากได้สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา ตั้งแต่ ป.1 - ป.6 รวมถึงแผนการสอนด้วยเพื่อศึกษาแนวทางการทำแผนการเรียนรู้อิสลามศึกษา  ช่วยกรุณาหน่อยนะคับ  ส่งให้ทาง mail จะเป็นความกรุณาอย่างสูง ขออัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีคับ  ทางอีเมลที่ selamat_bd121@hotmail.com ขอบคุณมากๆคับ

Comment #18ขอแผนการสอน ป.1-ป.6
Posted @August,17 2010 11.15 ip : 182...60

อยากให้ส่งแผนการสอนทุกวิชา  ของป.1-ป.6  พร้อมตัวชี้วัด  ของปีการศึกษา53  กริอ  52  ก็ได้  ขอบคุณล่วงหน้า


ขออัลลอฮทรงเมตตา

Comment #19laddaladda53@hotmail
Posted @August,17 2010 11.19 ip : 182...60

ลืมขอโทษที  ส่งแผนการสอนที่  laddaladda53@hotmail.com

Comment #20แผนการสอน
Posted @September,28 2010 14.01 ip : 118...140

กะอยาได้แผนการสอนอิสลามศึกษาขอบคูณล่วงหน้า     ขออัลลอฮ์คุ้มครอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557