ครูไก่12 ครูไก่12

ขอส่งแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป3 -ป4

ครูไก่

by ครูไก่12 @May,26 2009 20.00 ( IP : 61...141 )

เรียนผู้อำนวยการกองการศึกษา
  ด้วยนางสาวณํฎฐ์ชยา  สิริพันธ์ ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์จำนวน 6 คาบ
ให้ผู่บริหารทราบ

                          นางสาวณํฏฐ์ชยา  ศิริพันธ์
                                        ครูผู้ช่วย

แผนการเรียนรู้ที่ 1.2 การบอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
และการเขียนในรูปกระจาย (1 ชั่วโมง)
ความคิดรวบยอด
ค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลักมีค่าเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่า
ตัวเลขนั้นอยู่ในหลักใด ซึ่งจำนวนที่มีหลายหลัก
ตัวเลขแต่ละตัวจะมีค่าแตกต่างกันตาม ค่าประจำหลักนั้นๆ
สาระการเรียนรู้
  1.  การบอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
2.  การเขียนในรูปกระจาย
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อกำหนดจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ให้ สามารถบอกค่าของตัวเลขในแต่ ละหลักและเขียนในรูปกระจายได้ กิจกรรมการเรียนรู้
1)  ขั้นเกริ่นนำ     
ครูทบทวนการอ่าน และการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
และตัวเลขไทย โดยแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม
ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนจำนวนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก 5 หลัก
มา 5 จำนวน แล้วเขียนเป็นตัวหนังสือภายในเวลา 2 นาที
กลุ่มใดทำได้รวดเร็วที่สุด และถูกต้องมากที่สุด เป็นผู้ชนะ


2)  ขั้นสอน
1. ครูติดแผนภูมิแสดงการบอกค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก
บนกระดาน แล้วให้นักเรียน ช่วยกันบอกว่า ตัวเลขใดอยู่ในหลักใด ดังนี้
จากจำนวนที่กำหนดให้ สามารถบอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก ได้ดังนี้
1 อยู่ใน หลักหมื่น มีค่า 10,000 7 อยู่ใน หลักพัน มีค่า 7,000
8 อยู่ใน หลักร้อย มีค่า 800
6 อยู่ใน หลักสิบ มีค่า 60
3 อยู่ใน หลักหน่วย มีค่า 3

 1. ครูยกตัวอย่างจำนวน ให้นักเรียนฝึกบอกค่าของตัวเลขในแต่ละจำนวน
  แล้วร่วมกันสรุปว่า ตัวเลขแต่ละตัวจะมีค่าแตกต่างกันตามค่าประจำหลัก
  จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมใน
  มมฐ. คณิตฯ หน้า 6
 2. ครูให้นักเรียนช่วยกันกำหนดจำนวน 2 – 3 จำนวน
  โดยครูเขียนจำนวนบนกระดาน แล้วเขียน ใหม่ตามค่าของตัวเลขแต่ละตัว เพื่อให้นักเรียนสังเกต
  วิธีการเขียนจำนวนต่างๆ ดังนี้ 4.ครูแนะนำนักเรียนว่า การเขียนในข้อ
 3. เป็นการเขียนจำนวนในรูปกระจาย และสรุป ความหมายของการเขียนจำนวนในรูปกระจาย
  โดยพิจารณาจากลักษณะการเขียน เป็นการเขียน จำนวนในรูปการบอกค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก 5.ครูนำบัตรจำนวนที่ไม่เกิน 10,000 มาให้นักเรียนเลือก
  หยิบไปคนละ 1 แผ่น จากนั้นให้นักเรียน ผลัดกันออกมาบอกค่าของตัวเลขแต่ละตัว
  พร้อมกับเขียนในรูปกระจาย บนกระดาน แล้วให้ เพื่อนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 6.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ
  การบอกค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก
  และการเขียนในรูปกระจาย จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรม
  ใน  มมฐ. คณิตฯ หน้า 6
  3)  ขั้นสรุป 1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา
  เกี่ยวกับการบอกค่าของตัวเลขตามค่า ประจำหลัก และการเขียนในรูปกระจาย
  2.  ครูให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก
  มมฐ. คณิตฯ หน้า 5

สื่อการเรียนรู้
1.  บัตรจำนวน
2. แผนภูมิแสดงการบอกค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก
การประเมินผล
1.  สังเกตจากการบอกค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก
2.  สังเกตจากการบอกวิธีการเขียนในรูปกระจาย
3.  ตรวจแบบฝึกกิจกรรม

แผนการเรียนรู้ที่ 1.3 การเปรียบเทียบจำนวน    (1 ชั่วโมง)

ความคิดรวบยอด    การเปรียบเทียบจำนวน เป็นการนำจำนวนตั้งแต่ 2 จำนวน
มาเปรียบเทียบ กัน โดยใช้เครื่องหมายบอก ได้แก่ เครื่องหมาย =, น , > , < สาระการเรียนรู้  การเปรียบเทียบจำนวน

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อกำหนดจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ให้
สามารถเปรียบเทียบจำนวนและใช้เครื่องหมาย = , # , > , <  ได้ กิจกรรมการเรียนรู้

1) ขั้นเกริ่นนำ

ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเขียนในรูปกระจาย
แล้วสุ่มเรียกนักเรียน 2 – 3 คนสออกมา
เขียนจำนวนที่ครูกำหนดให้ในรูปกระจาย
เพื่อทบทวนความรู้ของนักเรียน
2) ขั้นสอน
1. ครูทบทวนการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่ไม่เกิน 1,000
โดยให้นักเรียนพิจารณาจำนวนครั้งละ 2  จำนวน
แล้วตอบว่า จำนวนใดมากกว่า น้อยกว่า
หรือเท่ากัน โดยใช้ประโยคสัญลักษณ์ > , < และ =
2. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนที่ไม่เกิน 100,000
โดยเริ่มจากการนำจำนวนที่มีหลักไม่ เท่ากัน มาให้นักเรียนเปรียบเทียบ
อาจใช้อุปกรณ์ต่างๆสแสดงจำนวนประกอบการเปรียบเทียบ
พร้อมกับบอกเหตุผลว่า จำนวนใดมีค่ามากกว่า น้อยกว่า เพราะเหตุใด 3. ครูกำหนดจำนวนที่มีหลักเท่ากัน
ให้นักเรียนแสดงการเปรียบเทียบทีละคู่ เริ่มจากจำนวนที่มี
4 หลัก และหลักพันไม่เท่ากัน โดยครูถามคำถามนำให้นักเรียนช่วยกันตอบ ดังนี้ -  จำนวนที่กำหนดให้มีหลักเท่ากันหรือไม่ -  ถ้ามีหลักเท่ากัน นักเรียนจะพิจารณาอย่างไร -  จำนวนใดมีค่ามากกว่า เพราะอะไร 4.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน ช่วยกันคิดหาคำตอบ
โดยครูกำหนดตัวเลขให้ 5 ตัว ให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มนำไปเขียนเป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุด
และจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุด ดังนี้ 5.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเป็นหลักการเปรียบเทียบ
จำนวนที่มีหลักเท่ากันว่า ให้เปรียบเทียบ ค่าของตัวเลขที่อยู่ในหลักซ้ายมือก่อน
ถ้าเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขที่อยู่ในหลักถัดไปทางขวามือ 6. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม
แข่งขันกันเขียนจำนวนที่มีค่ามาก ที่สุดโดยครูแจกบัตรตัวเลขให้ชุดละ 5 ตัว
ที่มีตัวเลขเหมือนกัน เช่น 2, 9, 3, 5, 1 นำไปจัดเป็น จำนวนที่มีค่ามากที่สุดจะได้ 95,321 กลุ่มใดทำได้ถูกต้อง
และเร็วที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 7.  ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมใน  มมฐ. คณิตฯ หน้า 9

3)  ขั้นสรุป 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวน 2. ครูให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก
มมฐ. คณิตฯ หน้า 7, 8
สื่อการเรียนรู้
1. บัตรตัวเลข
  2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน
การประเมินผล
1. สังเกตจากการบอกวิธีการเปรียบเทียบจำนวน
2. สังเกตจากการคิดหาคำตอบจากโจทย์ที่กำหนด
  3. ตรวจแบบฝึกกิจกรรม


แผนการเรียนรู้ที่ 1.4 การเรียงลำดับจำนวน      (1 ชั่วโมง)
ความคิดรวบยอด จำนวนหลายๆ จำนวน สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้
แล้วจึงนำไปจัดเรียงลำดับ โดยเรียงจากจำนวนที่มี
ค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อยหรือเรียง จากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามาก
สาระการเรียนรู้  การเปรียบเทียบจำนวน
จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อกำหนดจำนวนไม่เกิน100,000ให้สามถึงห้าจำนวน
สามารถเรียงลำดับจำนวนได้ กิจกรรมการเรียนรู้ 1)  ขั้นเกริ่นนำ      ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า การเปรียบเทียบจำนวนต่างๆ
เราสามารถนำความรู้เรื่องใดมาใช้ใน การพิจารณา
ให้นักเรียนช่วยกันตอบ พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ เพื่อทบทวนความรู้นักเรียน

2)  ขั้นสอน 1.ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการเรียงลำดับสิ่งต่างๆ
สที่เคยพบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น
การเรียงลำดับสิ่งของจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็ก
การเรียงสิ่งของที่สูงไปหาต่ำ เป็นต้น
จากนั้นครูแนะนำว่า จำนวนต่างๆ สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้
แล้วจึงนำมาเรียงลำดับ โดย เรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อย หรือจากค่าน้อยไปหาค่ามาก 2.ครูนำบัตรตัวเลขที่จำนวนไม่เกิน 100,000 ชุดละ 3 – 5 จำนวน
มาให้นักเรียนเปรียบเทียบทีละคู่ แล้วเรียงลำดับบัตรจากจำนวนที่มีค่ามากไปหาจำนวน
ที่มีค่าน้อย หรือจำนวนที่มีค่าน้อยไปหา จำนวนที่มีค่ามาก แล้วให้นักเรียนบอกหลักการที่นำมาใช้
ในการเรียงลำดับจำนวน 3.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปว่า
การเรียงลำดับจำนวนหลายๆ จำนวน ให้พิจารณา จำนวนหลักก่อน ถ้าหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของ
จำนวนที่อยู่ซ้ายสุดตามวิธีที่เรียนมาแล้ว 4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แข่งขันกันเรียงลำดับจำนวน
โดยครูสุ่มเลือกบัตรตัวเลขที่มีจำนวนไม่ เกิน 100,000 ครั้งละ 3 - 5 บัตร ติดบนกระดาน
ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันเรียงลำดับ จำนวนดังกล่าวตามคำสั่ง เช่น จากมากไปหาน้อย เป็นต้น
กลุ่มใดทำเสร็จก่อนและถูกต้อง มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ 5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ
การเรียงลำดับจำนวน จากนั้นให้นักเรียนทำ แบบฝึกกิจกรรมใน  มมฐ. คณิตฯ หน้า 11 3)  ขั้นสรุป
1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวน 2.  ครูให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก
มมฐ. คณิตฯ หน้า 10
สื่อการเรียนรู้
บัตรตัวเลข
การประเมินผล
1. สังเกตจากการบอกหลักการเรียงลำดับจำนวน
2.สังเกตจากการเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน
3. ตรวจแบบฝึกกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557