กสิณทพย์ หมัดโส๊ะ กสิณทพย์ หมัดโส๊ะ

ขอส่งโครงการคุณธรรมนำชีวิต (กิจกรรมเดินทางไกลและสะกดรอยลูกเสือ-เนตรนารี)

kasintip

by กสิณทพย์ หมัดโส๊ะ @January,28 2009 13.47 ( IP : 222...70 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                ขอส่งโครงการคุณธรรมนำชีวิต (กิจกรรมเดินทางไกลและสะกดรอยลูกเสือ-เนตรนารี) ให้ผู้บริหารทราบ

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                              นางสาวกสิณทิพย์    หมัดโส๊ะ
                                                                          ครูผู้ดูแลเด็ก


ชื่อโครงการ         โครงการคุณธรรมนำชีวิต  (กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี)
แผนงาน         กิจการนักเรียน
มาตรฐานที่         14.4 , 22.3
สถานที่ดำเนินงาน                โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
ระยะเวลาดำเนินงาน         เดือน  30  มกราคม  2552
ลักษณะของโครงการ         โครงการต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล
          กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง ระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์ สร้างจิตสำนึก ในการทำประโยชน์ต่อสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่างๆ นำไปสู่พื้นฐานการทำประโยชน์ให้แก่สังคม

2.วัตถุประสงค์
        2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตัวดี มีวินัย
        2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม
        2.3 เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

3.เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ให้นักเรียนชั้น ป.1- ป.2  ได้ร่มกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เพื่อฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตและมีความกรุณา
ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เสียสละ วื่อสัตย์สุจริตและมีความเมตตากรุณา

4.วิธีดำเนินการ
          4.1 ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินกิจกรรมเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
          4.2 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
          4.3 ประสานหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารธุรการ
          4.4 ดำเนินงานตามกิจกรรมที่วางแผนไว้
          4.5 ประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน
หมายเหตุ : 1 = มกราคม  2 = กุมภาพันธ์  3 =  มีนาคม  4 =  เมษายน  5 =  พฤษภาคม    6 =  มิถุนายน
                7 =  กรกฎาคม  8 =  สิงหาคม  9 =  กันยายน  10 =  ตุลาคม  11 = พฤศจิกายน  12 =  ธันวาคม 


5.การประเมิน
- แบบสอบถาม

  1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            6.1. นักเรียนมีระเบียบวินัย
            6.2. นักเรียนมีจิตสำนึกในการมำประโยชน์ต่อสังคม
            6.3. นักเรียนได้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น


7.ผู้เขียนโครงการ                                            ลงชื่อ………………………
                                                                (นางสาวกสินทิพย์  หมัดโส๊ะ)
                                                          ครูผู้ดูแลเด็ก


8.ผู้เสนอโครงการ                                          ลงชื่อ……………………………..
  (นางสาวสุไบเย๊าะ  บิลยะแม)
                                                                  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 


9.ผู้อนุมัติโครงการ                   ลงชื่อ……………………………….
                        (นางทรงศรี    สรัสสมิต)
                            ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก

                                 


                                          .............................................................................


                                กำหนดการ กิจกรรมเดินทางไกลและสะกดรอย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
                                                            ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551
                                                                    โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
                                                            ตำบลปริก  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา
                                                          วัน ศุกร์  ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552

                                                      ............................................................

เวลา  09.00 น. - 09.30 น.                      ผู้กำกับชี้แจงการเดินทางไกล
เวลา  09.30 น. - 09.40 น.                      ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าประจำฐานที่ 1 (คำปฏิญาณ) มีดังนี้
                                                        ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                                                        ข้อ 2 ข้าจะยึกมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
                                                                ทุกวัน
                                                                            กฎของลูกเสือสำรอง
                                                        ข้อ 1 ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
                                                        ข้อ 2 ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง
เวลา 10.00 น. - 10.10 น.                      ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าประจำฐานที่ 2
                                                        (งานฝีมือและสัมผัส) เป็นการฝึกให้ลูกเสือ - เนตรนารี สังเกตสิ่งรอยข้าง                                                         เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช้ประสาทสัมผัสตา หู เจ้าหน้าที่ประจำฐานได้กำหนด
                                                        อุปกรณ์ สี ภาพวาด เกี่ยวกับธรรมชาติ ต้นไม้ และสัตว์ต่าง ๆ เพื่อฝึกให้
                                                        ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือรู้กจักแบ่งแยกสีในการระบายสี
                                                        ภาพต่าง ๆ  เรื่องที่ใช้สอนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการประดิษฐ์งานฝีมือการ
                                                        ใช้ประสาทสัมผัส
เวลา 10.30 น. - 10.40 น.                      ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าประจำฐานที่ 3 (การผูกเงื่อน)
                                                        การผูกเงื่อเป้นการฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี รู้วิธีการผูกเงื่อนเพื่อนำไปใช้ใน
                                                        กิจกรรมของลูกเสือเนตรนารีและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
                                                        อย่าง เช่น การต่อเชือกที่มีขนาดเท่ากัน การผูกเชือกกัยโลหะให้ติดแน่น
                                                        การผูกเชือกรองเท้า ฯลฯ เรื่องที่ใช้สอนเงื่อนพิรอดและ
                                                        เงื่อนขัดสมาธิ
เวลา 10.50 น. - 11.00 น.                      ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าประจำฐานที่ 4
                                                        (การปฐมพยาบาล) เป็นการช่วยเหลือขั้นตอนเพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี
                                                        รู้จักการช่วยเหลือขั้นต้นทันทีที่ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ หรือเกิดการเจ็บป่วย
                                                        กระทันหัน จะเป็นการปฐมพยาบาลอย่างง่าย ๆ เรื่องที่ใช้สอนการหกล้ม
                                                        เมื่อมีบาดแผล แผลฟกช้ำ  การปฐมพยาบาลเมื่อ
                                                        ถูกงู กัด
เวลา  11.00 น. - 11.30 น.                      สันทนาการก่องเสร็จกิจกรรมเดินทางไกล


                                --------------------------------------------------------------------------------------

Comment #1
Posted @January,29 2009 15.03 ip : 222...10

ทราบ/ดำเนินการ

                                ผอ.กศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557