ครูไก่12 ครูไก่12

ขอส่งแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป2สัปดาห์ที่ 32 -33

ครูไก่

by ครูไก่12 @January,16 2009 22.46 ( IP : 61...176 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
                    ด้วยนางสาวณัฏฐ์ชยา  ศิริพันธ์ ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ป2
              ให้ผูบริหารทราบ
                  จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                                     นางสาวณัฏฐ์ชยา  ศิริพันธ์
แผนการเรียนรู้ที่ 2.1 ประโยชน์ของแม่เหล็ก    (4 ชั่วโมง)
ความคิดรวบยอด สมบัติของแม่เหล็ก สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งของเครื่องใช้      ต่างๆ ได้
สาระการเรียนรู้ ประโยชน์ของแม่เหล็ก
จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกประโยชน์ของแม่เหล็กที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้                 2. ประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้สมบัติของแม่เหล็กได้
กิจกรรมการเรียนรู้
              1) ขั้นเกริ่นนำ ครูติดแผนภูมิคำคล้องจอง แม่เหล็ก บนกระดาน แล้วให้นักเรียนท่องคำคล้องจองพร้อมก                                                 คำคล้องจอง แม่เหล็ก
                                            แม่เหล็กนั้นหนา            หน้าตาหลายอย่าง
              ดูดเกาะไม่วาง พวกเหล็กด้วยกัน
                                      แต่ไม้ กระดาษ อโลหะนั้น                                 เลิกสนใจพลัน          ฉันไม่ดูดเอย

          2) ขั้นสอน
            1. ครูสนทนากับนักเรียนว่า จากการศึกษาสมบัติของแม่เหล็ก ทำให้เราทราบว่า แม่เหล็กมีแรง ธรรมชาติ คือ มีแรงดูดวัตถุบางชนิด ซึ่งวัตถุที่แม่เหล็กดูดได้ เราเรียกว่า วัตถุสื่อแม่เหล็ก
            2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ทำการทดลองเรื่อง วิธีเก็บตะปู โดยดูวิธีทดลองจาก  มมฐ. วิทย์ฯ หน้า 267
            3. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ ผลการทดลองออกมารายงานที่หน้าชั้น แล้วนำผลการทดลองติดแสดงที่ป้ายนิเทศ
          4. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีการนำแม่เหล็กมา เป็นส่วนประกอบ พร้อมกับบอกว่า ใช้ประกอบส่วนใด และใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กอย่างไร
          5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม สำรวจและสังเกตเครื่องใช้ในบ้านที่มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ กลุ่มละ 3
ชนิด พร้อมกับวาดภาพประกอบ             6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์ของแม่เหล็ก เช่น - ใช้ติดที่ประตูตู้เย็น
                                - ใช้ติดที่ฝากล่องดินสอและฝากระเป๋า   - ใช้ติดป้องกันประตูกระแทก
                                  - ใช้หาทิศ - ใช้ทำเครื่องกำจัดเศษเหล็ก
                                - ใช้ประดิษฐ์เป็นของเล่น จากนั้น ให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมใน  มมฐ. วิทย์ฯ หน้า 269
          7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ทำการทดลองเรื่อง ประดิษฐ์ของเล่นจากแม่เหล็ก โดยดูวิธีทดลองจาก มมฐ. วิทย์ฯ หน้า 268
            8. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนนำผลการ ทดลองออกมารายงานที่หน้าชั้น พร้อมกับอธิบายการใช้สมบัติของแม่เหล็กในการประดิษฐ์ของ เล่น
            9. ครูให้นักเรียนนำผลงานที่ประดิษฐ์ได้มารวมกัน แล้วช่วยกันจัดนิทรรศการแสดงสิ่งประดิษฐ์จาก แม่เหล็กภายในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันชมและแลกเปลี่ยนความรู้กัน


          3)  ขั้นสรุป 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของแม่เหล็ก
                          2. ครูให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก  มมฐ. วิทย์ฯ หน้า 263-268
                          3. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน  มมฐ. วิทย์ฯ หน้า 270
สื่อการเรียนรู้
                  1. คำคล้องจอง แม่เหล็ก
                  2. บัตรภาพสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
                  3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
                  4. แท่งแม่เหล็ก
การประเมินผล
                    1. สังเกตจากการตอบคำถาม
                      2. สังเกตจากการสนทนาแสดงความคิดเห็น
                      3. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
                      4. สังเกตคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละคน
                      5. ตรวจแบบฝึกกิจกรรม

                                                                                      ณัฏฐ์ชยา  ศิริพันธ์

Comment #1
Posted @January,17 2009 10.56 ip : 61...159

ทราบ  แผนการสอนส่งก่อนสอน  1  สัปดาห์  นอกจากวิชาหลักแล้ววิชาอื่นที่สอนก็ต้องส่งแผนด้วย ไม่เช่น
นั้นจะเป็นว่าครูสอนเฉพาะวิชาสัปดาห์ละ 4-5 ชั่วโมง  วิชาลูกเสือ  กลุ่มสนใจและอื่นๆ  นำมาลงให้ตรวจด้วยค่ะ
                                                                                                                              ผอ.กศ.

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557