ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลปริก - สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

คำอธิบายภาพ : struct-palad1

 • ชื่อ นามสกุลนฤมล กาญจนกำเหนิดหน.สำนักปลัดเทศบาล
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • นายวิรัช หวันละเบ๊ะนายวิรัช หวันละเบ๊ะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • ชื่อ นามสกุลชื่อ - สกุลบุคลากร
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บุคลากร
 • นางสาวปิยมาศ ชูสวัสดิ์นางสาวปิยมาศ ชูสวัสดิ์ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บุคลากร

 • ฝ่ายปกครอง
 • นางนิภาภัทร เกษรมาศนางนิภาภัทร เกษรมาศหัวหน้าฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ชื่อ นามสกุลชื่อ นามสกุลเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
  • งานธุรการ
  • นายอภิรักษ์ ยีขุนนายอภิรักษ์ ยีขุนผช.จน.ธุรการ
  • นางสาวซอลย่า สนยาแหละนางสาวซอลย่า สนยาแหละหน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบลปริก

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557