ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลปริก - สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

คำอธิบายภาพ : struct-palad1

  • ชื่อ นามสกุลนฤมล กาญจนกำเหนิดหน.สำนักปลัดเทศบาล
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • นายวิรัช หวันละเบ๊ะนายวิรัช หวันละเบ๊ะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • ชื่อ นามสกุลชื่อ - สกุลบุคลากร
  • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บุคลากร
  • นางสาวปิยมาศ ชูสวัสดิ์นางสาวปิยมาศ ชูสวัสดิ์ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บุคลากร

  • ฝ่ายปกครอง
  • นางนิภาภัทร เกษรมาศนางนิภาภัทร เกษรมาศหัวหน้าฝ่ายปกครอง
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • ชื่อ นามสกุลชื่อ นามสกุลเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
    • งานธุรการ
    • นายอภิรักษ์ ยีขุนนายอภิรักษ์ ยีขุนผช.จน.ธุรการ
    • นางสาวซอลย่า สนยาแหละนางสาวซอลย่า สนยาแหละหน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบลปริก

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน